Oferta pracy

H&M Logistics

Kontroler Transportu

H&M LogisticsO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Chlebnia (pow. grodziski), mazowieckie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 22 gru 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Kontroler Transportu
Miejsce pracy: Chlebnia (pow. grodziski)

Jako jedna z największych firm modowych na świecie H&M oferuje nieograniczone możliwości kariery. Wierzymy w potencjał naszych pracowników, dlatego wspieramy każdego, kto chce podjąć nowe wyzwania.

W H&M oferujemy dynamiczne, ciągle zmieniające się środowisko pracy.

Możesz być pewien, że u nas nie będziesz się nudzić.

Obecnie w związku z rozwojem, do naszego Centrum Dystrybucji w Chlebni k / Grodziska Mazowieckiego, zatrudnimy Kontrolera Transportu

Jest to nowe stanowisko w strukturze Centrum Dystrybucji w Chlebni, a osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za wszystkie dane finansowe i operacyjne dotyczące transportu, aby kontrolować i realizować uzgodniony budżet, projekty, kluczowe wskaźniki efektywności pod kątem oczekiwań regionalnych i globalnych. Kontroler Transportu ma całościowe spojrzenie na sposób działania procesów transportowych w obu kanałach (e-commerce i detalicznym) i może wpływać na całą sieć dystrybucji lokalnie i regionalnie.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • 25% zniżki na zakupy we wszystkich sklepach Grupy H&M.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Dofinansowanie do posiłków.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie na życie.
 • Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku. 

Zakres odpowiedzialności:

Transport

 • Przygotowanie oraz monitorowanie budżetu transportowego, prognoz oraz wskaźników KPI.
 • Identyfikacja możliwości i realizacja działań mających na celu zwiększenie efektywności sieci transportowej.
 • Zapewnienie poprawności danych oraz narzędzi ze wszystkich powiązanych obszarów (operacje magazynowe, sprzedaż, sieć dystrybucji itp.)

Zyskowność

 • Zapewnienie, że cele dotyczące jakości, dokładności i zysku w procesach transportowych są osiągane na podstawie wskaźników KPI oraz krótko- i długoterminowych celów biznesowych.
 • Zapewnienie oraz przygotowanie raportów, aby śledzić wyniki biznesowe w ujęciu dziennym / tygodniowym / miesięcznym. Wyciąganie wniosków oraz podejmowanie działań na podstawie danych.
 • Analizowanie wszystkich aspektów finansowych związanych z budżetem i procesami przetargowymi.

Zespół

 • Współpraca z lokalnymi, regionalnymi oraz globalnymi zespołami logistyki oraz sprzedaży w celu uzyskania pełnego obrazu biznesu.
 • Wspieranie zespołu transportu w inicjowaniu / wskazywaniu działań mających na celu poprawę dokładności planowania, poziomu usług oraz wydajności.
 • Wielofunkcyjna współpraca w ramach logistyki oraz poza nią.

Oczekiwania: 

 • Doświadczenie w sektorze transportu, logistyki (TSL) lub spedycji jako Kontroler Finansowy lub Operacyjny.
 • Doskonała znajomość transportu, procesów łańcucha dostaw i przepisów.
 • Zorientowanie na wyniki oraz koncentracja na planowaniu budżetu, celów i ich realizacji.
 • Zdolności analityczne, dokładność i dociekliwość.
 • Zdolności przywódcze oraz współpracy między funkcjami w międzynarodowym środowisku.
 • Własna inicjatywa i chęć samodzielnego działania.
 • Bardzo dobra komunikacja również w języku angielskim (werbalna/pisemna).
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, logistyka) będzie dodatkowym atutem.

Brzmi intersująco? Aplikuj!


Obowiązek informacyjny
 

H&M nie żąda od Ciebie przekazywania szczególnych kategorii danych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO, a obejmujących na przykład dane dotyczących pochodzenia rasowego i etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i światopoglądowych, członkostwa w związkach zawodowych, stanu zdrowia i orientacji seksualnej. 

Prosimy nie umieszczać powyższych danych w aplikacji. 

„Administratorem Twoich danych osobowych jest H&M Hennes&Mauritz Logistics 1 Sp. z o. o. z siedzibą w Chlebni przy ul. Logistycznej 8 (zwany dalej H&M). 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę. 

Podstawą przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. 

Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż przewidzianym w Kodeksie pracy[1] oznacza wyrażenie zgody przez Kandydata na przetwarzanie tych danych osobowych, która może zostać
w ka
żdym momencie wycofana. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO). 

Podstawą prawną przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego jest również prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na zabezpieczeniu H&M przed ewentualnymi zarzutami oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. Prawnie uzasadniony interes administratora polega także na sprawdzeniu Twoich umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. 

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe? 

H&M będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H&M w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi, w tym spółce centralnej (H&M Hennnes&Muaritz GBC AB z siedzibą w Mäster Samuelsgatan 46 w Sztokholmie). Ponadto, H&M będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

H&M będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem obecnej rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa- jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.   

Jakie masz prawa? 

Przysługuje Ci prawo do:

•dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

•sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

•przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 

Kontakt 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski

Tel: 22 211 18 60, E-mail: [email protected]

H&M Hennes&Mauritz Logistics 1 Sp. z o.o.z siedzibą w Chlebni przy ul. Logistycznej 8”. 

Art. 221 KODEKSU PRACY. §

1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

§ 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

§ 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Jako jedna z największych firm modowych na świecie H&M oferuje nieograniczone możliwości kariery. Wierzymy w potencjał naszych pracowników, dlatego wspieramy każdego, kto chce podjąć nowe wyzwania.

W H&M oferujemy dynamiczne, ciągle zmieniające się środowisko pracy.

Możesz być pewien, że u nas nie będziesz się nudzić.

Obecnie w związku z rozwojem, do naszego Centrum Dystrybucji w Chlebni k / Grodziska Mazowieckiego, zatrudnimy Kontrolera Transportu

Kontroler Transportu

Jest to nowe stanowisko w strukturze Centrum Dystrybucji w Chlebni, a osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za wszystkie dane finansowe i operacyjne dotyczące transportu, aby kontrolować i realizować uzgodniony budżet, projekty, kluczowe wskaźniki efektywności pod kątem oczekiwań regionalnych i globalnych. Kontroler Transportu ma całościowe spojrzenie na sposób działania procesów transportowych w obu kanałach (e-commerce i detalicznym) i może wpływać na całą sieć dystrybucji lokalnie i regionalnie.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • 25% zniżki na zakupy we wszystkich sklepach Grupy H&M.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Dofinansowanie do posiłków.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie na życie.
 • Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku. 

Zakres odpowiedzialności:

Transport

 • Przygotowanie oraz monitorowanie budżetu transportowego, prognoz oraz wskaźników KPI.
 • Identyfikacja możliwości i realizacja działań mających na celu zwiększenie efektywności sieci transportowej.
 • Zapewnienie poprawności danych oraz narzędzi ze wszystkich powiązanych obszarów (operacje magazynowe, sprzedaż, sieć dystrybucji itp.)

Zyskowność

 • Zapewnienie, że cele dotyczące jakości, dokładności i zysku w procesach transportowych są osiągane na podstawie wskaźników KPI oraz krótko- i długoterminowych celów biznesowych.
 • Zapewnienie oraz przygotowanie raportów, aby śledzić wyniki biznesowe w ujęciu dziennym / tygodniowym / miesięcznym. Wyciąganie wniosków oraz podejmowanie działań na podstawie danych.
 • Analizowanie wszystkich aspektów finansowych związanych z budżetem i procesami przetargowymi.

Zespół

 • Współpraca z lokalnymi, regionalnymi oraz globalnymi zespołami logistyki oraz sprzedaży w celu uzyskania pełnego obrazu biznesu.
 • Wspieranie zespołu transportu w inicjowaniu / wskazywaniu działań mających na celu poprawę dokładności planowania, poziomu usług oraz wydajności.
 • Wielofunkcyjna współpraca w ramach logistyki oraz poza nią.

Oczekiwania: 

 • Doświadczenie w sektorze transportu, logistyki (TSL) lub spedycji jako Kontroler Finansowy lub Operacyjny.
 • Doskonała znajomość transportu, procesów łańcucha dostaw i przepisów.
 • Zorientowanie na wyniki oraz koncentracja na planowaniu budżetu, celów i ich realizacji.
 • Zdolności analityczne, dokładność i dociekliwość.
 • Zdolności przywódcze oraz współpracy między funkcjami w międzynarodowym środowisku.
 • Własna inicjatywa i chęć samodzielnego działania.
 • Bardzo dobra komunikacja również w języku angielskim (werbalna/pisemna).
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, logistyka) będzie dodatkowym atutem.

Brzmi intersująco? Aplikuj!


Obowiązek informacyjny
 

H&M nie żąda od Ciebie przekazywania szczególnych kategorii danych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO, a obejmujących na przykład dane dotyczących pochodzenia rasowego i etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i światopoglądowych, członkostwa w związkach zawodowych, stanu zdrowia i orientacji seksualnej. 

Prosimy nie umieszczać powyższych danych w aplikacji. 

„Administratorem Twoich danych osobowych jest H&M Hennes&Mauritz Logistics 1 Sp. z o. o. z siedzibą w Chlebni przy ul. Logistycznej 8 (zwany dalej H&M). 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę. 

Podstawą przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. 

Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż przewidzianym w Kodeksie pracy[1] oznacza wyrażenie zgody przez Kandydata na przetwarzanie tych danych osobowych, która może zostać
w ka
żdym momencie wycofana. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO). 

Podstawą prawną przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego jest również prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na zabezpieczeniu H&M przed ewentualnymi zarzutami oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. Prawnie uzasadniony interes administratora polega także na sprawdzeniu Twoich umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. 

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe? 

H&M będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H&M w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi, w tym spółce centralnej (H&M Hennnes&Muaritz GBC AB z siedzibą w Mäster Samuelsgatan 46 w Sztokholmie). Ponadto, H&M będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

H&M będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem obecnej rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa- jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.   

Jakie masz prawa? 

Przysługuje Ci prawo do:

•dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

•sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

•przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 

Kontakt 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski

Tel: 22 211 18 60, E-mail: [email protected]

H&M Hennes&Mauritz Logistics 1 Sp. z o.o.z siedzibą w Chlebni przy ul. Logistycznej 8”. 

Art. 221 KODEKSU PRACY. §

1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

§ 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

§ 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Ogłoszenie archiwalne