Umowa na zastępstwo

Równocześnie informujemy, że w toku prowadzonej rekrutacji są nam niezbędne jedynie następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • niezbędne dane kontaktowe (będą przez nas wykorzystane jedynie w celu umówienia spotkania rekrutacyjnego).

 

Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b i f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO)

 

Jeżeli chcieliby Państwo zwiększyć zakres przesłanych do nas danych osobowych,o inne dane osobowe niż wyżej wskazane, to ich przetwarzanie odbywać się będzie za Państwa zgodą określoną w art. 6 sut. 1 pkt a RODO  (przesłanie CV zawierające inne dane osobowe będzie przes Spółkę poczytywane, jako wyrażenie przez Państwa zgody). 

 

Równocześnie wskazujemy na poniższą klauzulę informacyją:

 

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel Synergies Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Impel Synergies Sp. z o.o.).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania przez Impel Synergies Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Impel Synergies Sp. z o.o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

Impel Synergies Sp. z o.o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Impel Synergies Sp. z o.o.. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym Impel Synergies Sp. z o.o. powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z Impel Synergies Sp. z o.o., które świadczą takie usługi jak: doradztwo, obsługa administracyjna. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Impel Synergies Sp. z o.o. stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Ponadto Impel Synergies Sp. z o.o. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z Impel Synergies Sp. z o.o..

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Impel Synergies Sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia złożenia aplikacji lub zakończenia procesu rekrutacji.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
 • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:

o    Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

o    Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

o    Pani/Pana dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

o    Pani/Pan wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ROOD wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

o    Pani/Pan cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

o    Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj.  w  szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:

o    zakwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

o    przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

o    administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale Pani/Pana dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

o    Pani/Pan, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych między innymi w przypadkach gdy:

o    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego; gdy moje dane są profilowane;

o    Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego   interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią a moja sytuacja jest szczególna; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

 • przenoszenia dostarczonych przez Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pana że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48 (22) 207 21 87  E-mail:  [email protected]

Impel Synergies Sp. z o.o.

Kierownik biura/Asystentka Zarządu

Impel Synergies Sp. z o.o.O firmie

Impel Synergies Sp. z o.o.

Antoniego Słonimskiego 1A

Wrocław

Grafika górna

Impel Synergies Sp. z o.o., będąca częścią Grupy Impel, specjalizuje się w dostarczaniu Klientom rozwiązań związanych ze zintegrowanymi usługami dla nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami i usługami, oraz consultingiem operacyjnym.

Centrala firmy zlokalizowana jest we Wrocławiu. Spółka posiada również oddziały w m.in. Warszawie i Katowicach oraz lokalizacje w Łodzi, Krakowie, Mysłowicach i Rzeszowie.
 

W chwili obecnej poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Kierownik biura/Asystentka Zarządu

Miejsce pracy: Wrocław
Umowa na zastępstwo

Podstawowe zadania:

 • prowadzenie Biura Zarządu Spółki i zapewnienie jego sprawnego funkcjonowania, współpraca z pozostałymi Działami firmy,
 • obsługa i zaopatrzenie Sekretariatu, przyjmowanie gości i współpracowników,
 • organizowanie wyjazdów biznesowych; rezerwacja biletów, hoteli; rozliczanie delegacji,
 • prowadzenie rejestru umów, pełnomocnictw i upoważnień,
 • zarządzanie dokumentacją Spółki i archiwizacja dokumentów, koordynacja obiegu dokumentów i ich opis,
 • współpraca z kontrahentami, kancelariami prawnymi oraz instytucjami zewnętrznymi,
 • zamawianie sprzętu i usług teleinformatycznych oraz ewidencja zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem,
 • koordynowanie floty pojazdów, majątku niskocennego i środków trwałych,
 • współpraca z księgowością, rozliczanie zaliczek.

Oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy na stanowisku biurowym - minimum rok,
 • wykształcenia wyższego,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • dokładność i odpowiedzialność,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office,
 • bardzo wysokie zdolności interpersonalne,
 • oczekujemy umiejętności zachowania poufności,
 • szybkiego reagowania na pojawiające się zadania i profesjonalnego podejścia do powierzonych czynności,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość systemu SAP oraz doświadczenie z zakresu prawa pracy
 • znajomość języków obcych mile widziana,
 • nienaganna prezencja i wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku zintegrowanych usług nieruchomości,
 • umowę na zastępstwo,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość skorzystania z karty sportowej, opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji  (listu motywacyjnego i CV) klikając
w przycisk aplikowania.

(W temacie wiadomości prosimy o wpisanie nazwy stanowiska i lokalizacji)


Grupa Impel to:

 • lider outsourcingu w Polsce
 • spółka wiodąca notowana na GPW
 • prawie 30 lat na rynku
 • 45 tys. pracowników i współpracowników
 • najlepszy zakres usług dla biznesu
 • 16 oddziałów w Polsce
 

Impel Synergies Sp. z o.o., będąca częścią Grupy Impel, specjalizuje się w dostarczaniu Klientom rozwiązań związanych ze zintegrowanymi usługami dla nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami i usługami, oraz consultingiem operacyjnym.

Centrala firmy zlokalizowana jest we Wrocławiu. Spółka posiada również oddziały w m.in. Warszawie i Katowicach oraz lokalizacje w Łodzi, Krakowie, Mysłowicach i Rzeszowie.
 

W chwili obecnej poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Kierownik biura/Asystentka Zarządu

Numer ref.: Umowa na zastępstwo

Podstawowe zadania:

 • prowadzenie Biura Zarządu Spółki i zapewnienie jego sprawnego funkcjonowania, współpraca z pozostałymi Działami firmy,
 • obsługa i zaopatrzenie Sekretariatu, przyjmowanie gości i współpracowników,
 • organizowanie wyjazdów biznesowych; rezerwacja biletów, hoteli; rozliczanie delegacji,
 • prowadzenie rejestru umów, pełnomocnictw i upoważnień,
 • zarządzanie dokumentacją Spółki i archiwizacja dokumentów, koordynacja obiegu dokumentów i ich opis,
 • współpraca z kontrahentami, kancelariami prawnymi oraz instytucjami zewnętrznymi,
 • zamawianie sprzętu i usług teleinformatycznych oraz ewidencja zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem,
 • koordynowanie floty pojazdów, majątku niskocennego i środków trwałych,
 • współpraca z księgowością, rozliczanie zaliczek.

Oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy na stanowisku biurowym - minimum rok,
 • wykształcenia wyższego,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • dokładność i odpowiedzialność,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office,
 • bardzo wysokie zdolności interpersonalne,
 • oczekujemy umiejętności zachowania poufności,
 • szybkiego reagowania na pojawiające się zadania i profesjonalnego podejścia do powierzonych czynności,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość systemu SAP oraz doświadczenie z zakresu prawa pracy
 • znajomość języków obcych mile widziana,
 • nienaganna prezencja i wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku zintegrowanych usług nieruchomości,
 • umowę na zastępstwo,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość skorzystania z karty sportowej, opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji  (listu motywacyjnego i CV) klikając
w przycisk aplikowania.

(W temacie wiadomości prosimy o wpisanie nazwy stanowiska i lokalizacji)


Grupa Impel to:

 • lider outsourcingu w Polsce
 • spółka wiodąca notowana na GPW
 • prawie 30 lat na rynku
 • 45 tys. pracowników i współpracowników
 • najlepszy zakres usług dla biznesu
 • 16 oddziałów w Polsce
 

Ogłoszenie archiwalne