Oferta pracy

Koordynator budowy

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Elbląska 14, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • kontrakt B2B
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Elbląska 14

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • reprezentowanie Inwestora na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Inwestycji pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym we wszystkich branżach w tym. budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.

 • weryfikowanie rewizji dokumentacji projektowej i opiniowanie zaproponowanych rozwiązań zamiennych przez Generalnego Realizatora Inwestycji,

 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów,

 • kontrolę realizacji robót w stosunku do terminów ustalonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

 • monitorowanie i regularne sprawdzanie postępu i jakości wykonywanych robót,

 • uczestniczenie we wszystkich naradach koordynacyjnych,

 • uczestniczenie we wszystkich odbiorach robót, usług, prac, dokumentacji;

 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usług, prac, w tym także potwierdzanie usunięcia stwierdzonych wad, w stosownych protokołach, opisanych w Umowie o GRI;

 • przeprowadzanie protokolarnych odbiorów,

 • sprawdzanie, jak również potwierdzanie finansowych rozliczeń budowy,

 • przedkładanie Inwestorowi comiesięcznych pisemnych raportów w zakresie budżetu, harmonogramów, rejestru ryzyk,

 • przedkładanie Inwestorowi dokumentacji fotograficznej, dokumentującej postęp robót na budowie w okresach comiesięcznych w powiązaniu z pkt. 11.

Nasze wymagania

 • minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku koordynatora budowy/ kierownika budowy / kierownika projektu przy realizacji budownictwa mieszkaniowego i ogólnego,

 • wykształcenie wyższe budowlane,

 • znajomość procesu budowy i regulacji dot. procesów budowlanych,

 • umiejętność harmonogramowania i rozliczania procesów inwestycyjnych, w tym robót budowlanych,

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami, bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

To oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • umowę o pracę, preferowana forma zatrudniania B2B.

Wymagane dokumenty

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,

 • Oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, na stanowisko „Koordynator budowy”.

Zgłoszenia kandydatów

 • Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 23 lipca 2020 r. do godziny 14:00 pocztą (decyduje data wpływu do kancelarii WSM) lub osobiście w kancelarii WSM pok. Nr 7 parter w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Zarząd WSM ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na koordynatora budowy - NIE OTWIERAĆ KOPERTY ”.

 • Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

 • Zarząd zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną (II etap) wybranych kandydatów spośród osób spełniających wymagania zawarte w ogłoszeniu.

 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, a ich przedmiotem będzie w szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 • WSM nie odsyła złożonych ofert.

 • Zarząd WSM zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.