ENEA S.A.

Koordynator ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

ENEA S.A.O firmie

ENEA S.A.

Górecka 1

Poznań

ENEA S.A./ Departament Bezpieczeństwa / Biuro Bezpieczeństwa informuje, że poszukuje kandydatki/ kandydatów na stanowisko:

Koordynator ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Miejsce pracy: Poznań

Wymagania:

 • Minimum 6 lat pracy w IT, w czym 3 lata na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym;
 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne, mile widziane szkolenia / studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • Mile widziane certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa IT – CISSP, CISA, CISM lub pokrewne;
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku administratora;
 • Wiedza w zakresie standardów kryptograficznych oraz stosowanych zabezpieczeń w rozwiązaniach chmurowych;
 • Bardzo dobra znajomość protokołów sieciowych;
 • Umiejętność analizy i identyfikacji ryzyka;
 • Umiejętność analizy śledczej;
 • Dobra znajomość narzędzi wspierających obszar monitorowania i testowania bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • Znajomość architektury systemów operacyjnych, serwerów aplikacyjnych oraz baz danych;
 • Umiejętność zarządzania dostawcami usług zewnętrznych;
 • Znajomość regulacji, norm i dobrych praktyk obszaru bezpieczeństwa IT, takie jak ISO27000, NIST, ISO31000, SIM3 dla CERT/CSIRT, RODO/GDPR, ITIL, COBIT, OWASP;
 • Wysoka świadomość biznesowa;
 • Prawo jazdy kat. B.;
 • Angielski –poziom zaawansowany.

Skrócony opis stanowiska:

1. Miejsce pracy – Poznań, Górecka 1
2. Zakres czynności:

 1. Opracowywanie strategii w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych;
 2. Opiniowanie nowych inicjatyw pod kątem bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 3. Wsparcie zespołu SOC w analizie incydentów bezpieczeństwa w Grupie Kapitałowej ENEA;
 4. Koordynowanie obsługi incydentów bezpieczeństwa w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej ENEA;
 5. Przeprowadzanie testów bezpieczeństwa systemów IT/OT
 6. Tworzenie raportów oraz statystyk;
 7. Szacowanie ryzyka z obszaru Bezpieczeństwa;
 8. Bieżące analizowanie zagrożeń;
 9. Wydawanie rekomendacji z obszaru bezpieczeństwa IT;
 10. Monitorowanie infrastruktury sieciowej.
 11. Opracowywanie procedur i regulacji wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego

Przewidywany termin zatrudnienia:

Sierpień 2020 r.

Kandydaci/kandydatki mogą przesyłać oferty drogą elektroniczną za pomocą Aplikuj z dopiskiem „ 20/2020 Koordynator ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ” w terminie do dnia 30.07.2020 r.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeżeli załączając swoją aplikację CV:
 
1. zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2. w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza   Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np.   stan zdrowia, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych.
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu."
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
 
Informacja Administratora danych:
 
[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA S.A. ul. Górecka 1 w Poznaniu, kod pocztowy 60-201.
 
[Inspektor Ochrony Danych] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected] lub ul. Górecka 1 w Poznaniu, kod pocztowy 60-201.
 
[Cel i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
a)          wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
b)          podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c)          dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub   art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
d)          ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 
[Odbiorcy danych osobowych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
 
[Czas przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone .
[Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a)          dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;
b)          ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;
c)          ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;
d)          ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;
e)          przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;
f)          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;
g)          cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.
 
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected]
 
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
aplikuj

ENEA S.A./ Departament Bezpieczeństwa / Biuro Bezpieczeństwa informuje, że poszukuje kandydatki/ kandydatów na stanowisko:

Koordynator ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Miejsce pracy: Poznań

Wymagania:

 • Minimum 6 lat pracy w IT, w czym 3 lata na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym;
 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne, mile widziane szkolenia / studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • Mile widziane certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa IT – CISSP, CISA, CISM lub pokrewne;
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku administratora;
 • Wiedza w zakresie standardów kryptograficznych oraz stosowanych zabezpieczeń w rozwiązaniach chmurowych;
 • Bardzo dobra znajomość protokołów sieciowych;
 • Umiejętność analizy i identyfikacji ryzyka;
 • Umiejętność analizy śledczej;
 • Dobra znajomość narzędzi wspierających obszar monitorowania i testowania bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • Znajomość architektury systemów operacyjnych, serwerów aplikacyjnych oraz baz danych;
 • Umiejętność zarządzania dostawcami usług zewnętrznych;
 • Znajomość regulacji, norm i dobrych praktyk obszaru bezpieczeństwa IT, takie jak ISO27000, NIST, ISO31000, SIM3 dla CERT/CSIRT, RODO/GDPR, ITIL, COBIT, OWASP;
 • Wysoka świadomość biznesowa;
 • Prawo jazdy kat. B.;
 • Angielski –poziom zaawansowany.

Skrócony opis stanowiska:

1. Miejsce pracy – Poznań, Górecka 1
2. Zakres czynności:

 1. Opracowywanie strategii w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych;
 2. Opiniowanie nowych inicjatyw pod kątem bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 3. Wsparcie zespołu SOC w analizie incydentów bezpieczeństwa w Grupie Kapitałowej ENEA;
 4. Koordynowanie obsługi incydentów bezpieczeństwa w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej ENEA;
 5. Przeprowadzanie testów bezpieczeństwa systemów IT/OT
 6. Tworzenie raportów oraz statystyk;
 7. Szacowanie ryzyka z obszaru Bezpieczeństwa;
 8. Bieżące analizowanie zagrożeń;
 9. Wydawanie rekomendacji z obszaru bezpieczeństwa IT;
 10. Monitorowanie infrastruktury sieciowej.
 11. Opracowywanie procedur i regulacji wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego

Przewidywany termin zatrudnienia:

Sierpień 2020 r.

Kandydaci/kandydatki mogą przesyłać oferty drogą elektroniczną za pomocą Aplikuj z dopiskiem „ 20/2020 Koordynator ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ” w terminie do dnia 30.07.2020 r.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeżeli załączając swoją aplikację CV:
 
1. zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2. w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza   Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np.   stan zdrowia, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych.
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu."
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
 
Informacja Administratora danych:
 
[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA S.A. ul. Górecka 1 w Poznaniu, kod pocztowy 60-201.
 
[Inspektor Ochrony Danych] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected] lub ul. Górecka 1 w Poznaniu, kod pocztowy 60-201.
 
[Cel i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
a)          wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
b)          podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c)          dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub   art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
d)          ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 
[Odbiorcy danych osobowych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
 
[Czas przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone .
[Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a)          dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;
b)          ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;
c)          ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;
d)          ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;
e)          przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;
f)          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;
g)          cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.
 
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected]
 
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Ogłoszenie archiwalne