Koordynator działań Info-Promo

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 2019-03-22
 • Ważna jeszcze 1 dzień (do 2019-04-21)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa poszukuje pracownika na stanowisko

  Koordynator działań Info-Promo
   
  Wymiar etatu: umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu
  Miejsce wykonywania pracy: ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa

  Główne obowiązki:

  • realizacja działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją zadań Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
  • realizacja procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych związanych z działaniami info-promo, w tym przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy, monitorowanie oraz rozliczanie umów z wykonawcami w tym zakresie;
  • opracowywanie sprawozdań i planów komunikacji z zakresu info-promo, wieloletnich i rocznych wniosków o dofinansowanie z pomocy technicznej oraz ich późniejsza aktualizacja;
  • prowadzenie i redagowanie oraz aktualizacja strony intranetowej, a także stron dotyczących działalności CPPC w mediach społecznościowych;
  • redagowanie treści strony internetowej CPPC oraz Biuletynu Informacji Publicznej CPPC;
  • tworzenie szablonów dokumentów oraz – we współpracy z pozostałymi działami – dbanie o zachowanie spójności identyfikacji wizualnej, zarówno dla programów operacyjnych, jak i CPPC;
  • prowadzenie rejestrów/baz danych w zakresie info-promo.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na jasno określonych zasadach (okres próbny 3 miesiące ->umowa na 1 rok->umowa na czas nieokreślony);
  • elastyczny czas pracy pozwalający na łączenie pracy z życiem osobistym (rozpoczęcie pracy pomiędzy godzinami 7:00-9:15);
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych m.in:
   • możliwość dofinansowania studiów podyplomowych,
   • dofinansowanie lekcji języka angielskiego,
   • dofinansowanie do pakietu rekreacyjno-sportowego,
   • dofinansowanie do wczasów,
   • korzystne ubezpieczenie na życie i opieka medyczna,
  • udział w szkoleniach i konferencjach branżowych,
  • nowoczesne i ergonomiczne biuro.

  Wymagane niezbędne kwalifikacje:

  • wykształcenie wyższe, preferowane: Dziennikarstwo, Polonistyka, Public Relations, Marketing i Zarządzanie (mile widziane studia podyplomowe z zarządzania projektami i/lub funduszami unijnymi);
  • dobra znajomość języka angielskiego.

  Wymagania pożądane:

  • doświadczenie w tworzeniu planów działań informacyjno-promocyjnych oraz budżetów na działania informacyjno-promocyjne, w tym dla programów współfinansowanych z UE;
  • doświadczenie w przygotowywaniu zamówień publicznych na realizację zadań informacyjno-promocyjnych;
  • doświadczenie w budowie, wdrożeniu i rozwoju strategii marketingowych
  • doświadczenie w realizacji, sprawozdawczości i nadzorze/rozliczaniu kampanii marketingowych;
  • doświadczenie w realizacji lub nadzorze nad realizacją zawartości treści kilku portali internetowych, wiedza z zakresu nowoczesnych kanałów komunikacji (m.in. media społecznościowe);
  • doświadczenie w badaniu efektywności działań marketingowych;
  • znajomość zagadnień dotyczących info-promo w ramach funduszy europejskich.

  Wymagane dokumenty:

  • życiorys i list motywacyjny – zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm., dalej jako kodeks pracy), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych a także oświadczenie o niekaralności.
  W przypadku gdy w życiorysie lub liście motywacyjnym zawarł Pan/Pani większy zakres danych niż wynika to z przywołanego powyżej 221 § 1 kodeksu pracy (np. adresu e-mail, informacji o zainteresowaniach) , w dokumentach aplikacyjnych proszę o zawarcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w CV lub liście motywacyjnym o poniższej treści:
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”
   
  Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o zawarcie stosownej zgody w dokumentach aplikacyjnych. Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w CV lub liście motywacyjnym o następującej treści:
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 6 miesięcy.”
  Inne dokumenty i oświadczenia:
  • oświadczenie o niepełnosprawności- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;
  • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

  Termin składania dokumentów:

  do 21.04.2019 r.

  Miejsce składania dokumentów:

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa

  lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]  

  z dopiskiem: „Oferta pracy 45/2018/I-P” lub przez przycisk aplikuj

  Inne informacje:

  • forma zatrudnienia umowa: na okres próbny;
  • po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia;
  • metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru:  weryfikacja formalna ofert (do następnego etapu zaproszeni zostaną wybrani kandydaci),  sprawdzian wiedzy/umiejętności (fakultatywnie),  rozmowa kwalifikacyjna (obowiązkowo);
  • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty, a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą - data stempla pocztowego);
  • kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru,
  • CPPC zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.
  Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie (kontakt: ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, tel. 0-22 315 23 40). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani skontaktować się listownie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
   
  Dane osobowe będą przetwarzane dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz dla celów przeprowadzenia przyszłych rekrutacji jeżeli wyrazi Pan/Pani stosowną zgodę.
   
  Dane osobowe w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu pracy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej zwane: RODO), jako że jest to niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę.
   
  W przypadku gdy w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą informacje wykraczające poza zakres wynikający z art. 221 § 1 kodeksu pracy jak również w przypadku gdy wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie stanowił art. 6 ust. 1 lit. a RODO a dla szczególnych kategorii danych (tzw. danych wrażliwych) art. 9 ust. 2 lit. a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
   
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
  Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania CV.
   
  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych kandydata w kolejnych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego objętego niniejszym ogłoszeniem.
   
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być agencje rekrutacyjne współpracujące z Administratorem przy przeprowadzeniu procesu rekrutacji oraz podmioty prowadzące portale rekrutacyjne, za pośrednictwem których można złożyć dokumenty aplikacyjne.
   
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.
   
  Podanie danych wykraczających poza zakres wskazany w art. 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne i odmowa ich podania nie będzie miała negatywnego wpływu na Pani/Pana udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, przy czym podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) ułatwi ewentualną komunikację pomiędzy Panią/Panem a rekruterem.
   
  W związku z przetwarzaniem danych wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.