Księgowa/Księgowy

 • Rzeszów, podkarpackie
 • Specjalista
 • 01.07.2019
 • Ważna jeszcze 9 dni (do 31.07.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. 
  35-078 Rzeszów ul. Hetmańska 120;
   
  zatrudni kandydata na stanowisko:
  Księgowa/Księgowy
  Miejsce pracy: Rzeszów

  Zakres zadań:

  • Prowadzenie całości zagadnień związanych z ustalaniem, naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych w systemie SAP
  • Prowadzenie całości zagadnień związanych z rozliczeniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędami Skarbowym
  • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji płacowej, dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznym i Urzędami Skarbowymi
  • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Prowadzenie rozliczeń dotyczących Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Wymagania:

  • Wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii lub finansów lub rachunkowości
  • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze rozliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych
  • Znajomość zasad rachunkowości
  • Znajomość zasad naliczania wynagrodzeń i zasiłków
  • Znajomość Programu ZUS Płatnik i Platformy Usług Elektronicznych PUE
  • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  • Znajomość Programu SAP
  • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • Dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.


  Oferty spełniające powyższe kryteria, zawierające CV i list motywacyjny, proszę przysyłać
  za pośrednictwem przycisku APLIKUJ TERAZ poniżej ogłoszenia.

  Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

  Klauzula informacyjna dla kandydatów:

  Administratorem danych osobowych kandydatów jest Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o., 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120. Dane kontaktowe administratora danych: e-mail: [email protected]

  Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.

  W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 m-c, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 1 roku.

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie osoby lub podmioty upoważnione przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. do przetwarzania danych lub podmioty, którym ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych (w tym dostawcy usług teleinformatycznych), oraz organy publiczne uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
   
  Prosimy o uzupełnienie klauzuli o treści:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby procesu rekrutacji”.
   
  Osoby zainteresowane udziałem także w kolejnych procesach rekrutacji prowadzonych przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. prosimy o zamieszczenie w aplikacjach klauzuli o treści:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.
   
  Jeżeli CV zawiera zdjęcie prosimy o zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZM „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. moich danych osobowych wizerunkowych wymienionych dla potrzeb rekrutacji”.
   
  W każdym czasie może Pan/ Pani cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]