Ta oferta pracy jest nieaktualna od 23 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Księgowa

 • Kraków, małopolskie
 • Gazowa 15, 31-060 Kraków, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 01.08.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

  Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

  ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków

   

  OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE  

  ds. KSIĘGOWOŚCI

  Miejsce pracy: Kraków
  1 etat

  pełny wymiar czasu pracy

  1. Wymagania niezbędne:
  1. Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych dla stanowisk urzędniczych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), w szczególności:
  a) obywatelstwo polskie,
  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  d) nieposzlakowana opinia,
  2. Wykształcenie minimum średnie.
   
  2. Wymagania dodatkowe:
  1. Wiedza z zakresu ustawy o rachunkowości.
  2. Wiedza z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).
  3. Wiedza na temat dochodów i wydatków budżetowych.
  4. Znajomość zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego.
  5. Mile widziane wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie rachunkowości.
  6. Mile widziany minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie pełnej księgowości.
  7. Umiejętność: kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy, szybkiego uczenia się.
  8. Samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, dobra organizacja pracy.
   
  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym oraz pod względem zgodności z przepisami ustawy o podatku VAT.
  2. Wprowadzanie dokumentów do systemu finansowo-księgowego.
  3. Dekretacja księgowa dokumentów.
  4. Współpraca przy prowadzeniu rejestrów VAT oraz sporządzaniu dokumentacji wewnętrznej koniecznej do rozliczania podatku VAT.
  5. Bieżące monitorowanie wpłat należności.
  6. Wystawianie, ewidencja i wysyłanie not odsetkowych za nieterminowe płatności należności.
  7. Ewidencja zaangażowania wydatków budżetowych.
  8. Archiwizacja dokumentów księgowych.
  9. Przygotowywanie, rejestracja i wysyłanie korespondencji w zakresie działu.
   
  4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  Praca w budynku siedziby Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko związane z pracą przy komputerze. Obsługa urządzeń biurowych.
   
  5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
   
  6. Dokumenty aplikacyjne:
  a) życiorys (CV),
  b) list motywacyjny,
  c) kwestionariusz osobowy,
  d) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  e) kopie dokumentów poświadczających inne kwalifikacje,
  f) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
  g) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej.
  j) oświadczenia kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych.
   
  Dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie” należy składać w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 roku, do godziny 09.00 – w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków lub pocztą – na adres j.w.
   
  O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Aplikacje, które wpłyną do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.
   
  Informacje dodatkowe: o terminie przeprowadzenia dalszego postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowani kandydaci, po przedstawianiu kompletnych dokumentów aplikacyjnych oraz spełnieniu wymagań niezbędnych, będą informowani telefonicznie lub drogą mailową. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej oraz na stronie
  internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.
   
  Informacje dodatkowe można uzyskać osobiście w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie ul. Gazowa 15, pokój nr 23 lub telefonicznie: tel. 12 6198810, w dni robocze w godzinach od 7.30 - 15.30.
   

   
  Żeby wziąć udział w rekrutacji koniecznie wyślij nam pełną dokumentację w formie papierowej. Same aplikacje internetowe nie będą rozpatrywane!