Księgowa / Księgowy

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 02.08.2019
 • Ważna jeszcze 10 dni (do 01.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Księgowa / Księgowy

  Miejsce pracy: Warszawa

  W zakresie obowiązków wybranej osoby będzie:

  • kontrola faktur i dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • dekretowanie oraz księgowanie dokumentów
  • analiza i uzgadnianie kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych
  • księgowanie delegacji krajowych i zagranicznych
  • naliczanie i rozliczanie ZFŚŚ
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNIP
  • prowadzenie kasy spółki
  • rozliczanie leasingu
  • obsługa systemów bankowych
  • naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń
  • sporządzanie raportów oraz statystyk i sprawozdań do GUS

  Nasze oczekiwania:

  • wykształcenie wyższe w zakresie finanse i rachunkowości
  • 2 lata pracy na podobnym stanowisku
  • praktyczna znajomość obowiązujących przepisów z zakresu rachunkowości i podatków dochodowych
  • dobra znajomość pakietu MS Office
  • umiejętność obsługi programu finansowego AX Dynamics będzie dodatkowym atutem
  • znajomość języka angielskiego na poziomie min. średniozaawansowanym ( B1/B2)
  • łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
  • umiejętność zachowania dyskrecji, obowiązkowość , dokładność

  Co oferujemy:

  • interesującą pracę w profesjonalnym zespole
  • owocowe środy
  • program zdrowotny dla pracownika
  • częściową refundację ubezpieczenia grupowego
  • częściową refundację kosztów nauki języka
  Droga Kandydatko, Drogi Kandydacie,
  cieszymy się, że jesteś zainteresowany naszym ogłoszeniem i wyrażasz chęć dołączenia do naszego zespołu. Na pewno już wiesz, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). W związku z tym chcemy Cię zapewnić, że dbamy o ochronę Twoich danych osobowych uzyskanych w trakcie procesu rekrutacyjnego. Realizując obowiązki, które nakłada na nas RODO chcemy przedstawić Ci najważniejsze informacje dotyczące Twoich danych osobowych w przypadku złożenia przez Ciebie dokumentów aplikacyjnych.
  BONAIR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bonair”) niniejszym informuje, że:
  1. jest administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, które Bonair otrzymał za pośrednictwem pracuj.pl;
  2. Bonair może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Bonair możesz do nas napisać na adres: BONAIR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysława Gintrowskiego 34, 02-697 Warszawa.
   • przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   • w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody - w celu kontaktu z Tobą w przypadku organizowania przez Bonair przyszłych rekrutacji oraz w celu rozpatrywania Twoich dokumentów aplikacyjnych co danych osobowych przekazanych w szerszym zakresie niż wskazanych w przepisach prawa pracy i niż jest to niezbędne do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażenie zgody);
   • ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony prawnie interes Bonair w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń).
  3. Bonair będzie przetwarzał Twoje dane osobowe do dnia upływu okresu przedawnienia wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku danych osobowych co do których przetwarzania została wyrażona zgoda do dnia cofnięcia zgody.
  4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z przepisów prawa i w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy oraz wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez przesłanie oświadczenia na adres BONAIR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysława Gintrowskiego 34, 02-697 Warszawa lub na adres e-mail: [email protected] Pamiętaj jednak, że wycofanie wyrażonej zgody działa na przyszłość, tj. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
  5. W związku z tym, że Bonair przetwarza Twoje dane osobowe, masz również prawo do:Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez Bonair zaufanym kontrahentom Bonair tj. podmiotom wspierającym proces rekrutacji, świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie oraz zaufanym podmiotom współpracującym z Bonair w zakresie świadczenia usług na rzecz klientów i kontrahentów Bonair
   • dostępu do swoich danych osobowych;
   • sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   • usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Bonair; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych co do których wcześniej wyraziłeś zgodę i Bonair nie ma innej podstawy prawnej aby przetwarzać te dane osobowe; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych i po stronie Bonair nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu bądź zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku; Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń;
   • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający sprawdzić Bonair prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte przez Bonair; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie Bonair prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu;
   • sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Bonair, a sprzeciw jest uzasadniony przez Twoją szczególną sytuacją;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa przez Ciebie w procesie rekrutacji oraz dalszych rekrutacjach, a brak ich podania skutkuje niewzięciem przez Ciebie udziału w procesach rekrutacji.
  7. Nie podlegasz decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać.
  8. Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego, wyłącznie zgodnie z RODO, czyli do państwa w stosunku, do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, lub przetwarzanie jest realizowane przez zaufanych kontrahentów, którzy uczestniczą w Programie Privacy Shield lub którzy przetwarzają dane w ramach wiążących reguł korporacyjnych lub na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.