Ta oferta pracy jest nieaktualna od 138 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Księgowa/-y

 • Kowale (powiat gdański), Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 06.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteśmy liderem w branży home decor w Polsce. Od ponad 20 lat zajmujemy się importem i dystrybucją artykułów wyposażenia wnętrz.

  Zarządzamy dwoma rozpoznawalnymi markami: home&you oraz Essex. 

  Dołącz do naszego zespołu na stanowisko:
  Księgowa/-y
  Miejsce pracy: Gdańsk (okolice), Kowale (powiat gdański)

   

  Do głównych zadań będzie należała ewidencja zdarzeń gospodarczych w księgach Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego, w tym w szczególności:

  • weryfikacja dokumentów pod względem formalnym  i rachunkowym,
  • dekretacja i księgowanie zdarzeń gospodarczych w księgach Spółki,
  • nadzór w zakresie rozliczeń zobowiązań i należności (potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami),
  • przygotowanie deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych i innych raportów,
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, audytorami oraz działami wewnętrznymi firmy.

  Zachęcamy do aplikowania osoby, które:

  • posiadają wyższe wykształcenie,
  • posiadają minimum 3-letni staż pracy na stanowisku w księgowości,
  • znają zasady prowadzenia ksiąg zgodnie z przepisami rachunkowymi oraz przepisów prawa podatkowego,
  • posiadają praktyczną znajomość systemów finansowo – księgowych, w tym systemów klasy ERP,
  • znają program Microsoft Excel i Word w stopniu bardzo dobrym,
  • posługują się językiem angielskim w stopniu podstawowym,
  • są bardzo dobrymi organizatorami pracy własnej,
  • umieją pracować w zespole.

  Zapewniamy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnej organizacji z najbardziej rozpoznawalnymi produktami w branży,
  • ciekawą pracę, w otwartym na dzielenie się wiedzą zespole,
  • wyjątkową kulturę organizacyjną, która wspiera inicjatywę swoich pracowników,
  • szereg działań rozwojowych (m.in. szkolenia),
  • świadczenia dodatkowe (karta Benefit Sport, pakiet medyczny i ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach).
  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia,
  klikając na przycisk aplikowania:

  www.home-you.com

  Prosimy o dopisanie klauzuli:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale, nr KRS: 0000015349 (dalej: „BBK), moich danych osobowych zawartych w przekazanej BBK dokumentacji rekrutacyjnej w zakresie wykraczającym poza dane wymagane na podstawie art. 22 [1]Kodeksu pracy w celu realizacji przez BBK procesu rekrutacji, prowadzonego na dane stanowisko, a w przypadku zawarcia umowy o pracę - także w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o pracę.

  Wyrażam zgodę na zachowanie i późniejsze przetwarzanie przez BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale nr KRS: 0000015349, moich danych osobowych zawartych w przekazanej BBK dokumentacji rekrutacyjnej, dla celów przyszłych rekrutacji na takie samo lub podobne stanowisko.

  Prosimy o zapoznanie się z informacjami:
   
  Klauzula informacyjna dla kandydatów
  ubiegających się o zatrudnienie w BBK S.A. z siedzibą w Kowalach
  w zakresie ochrony danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: ,,RODO”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale , nr KRS: 0000015349, dane kontaktowe: nr tel. 58 762 20 20,adres e-mail [email protected] (dalej: ,,BBK”).
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

   a)w zakresie kategorii danych wymaganych art. 221 § 1 Kodeksu pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją procesu rekrutacji;

  b)na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO, w celu i w zakresie wynikającym z realizacji uzasadnionych interesów administratora, za które to interesy uznajemy w szczególności: obronę przed roszczeniami, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej (w tym systemu monitoringu wizyjnego);

  c)w zakresie wykraczającym poza kategorie danych wymagane na podstawie pkt. a) – b ) powyżej – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu realizacji procesu rekrutacji.

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy BBK, dostawcy usług teleinformatycznych, a także firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych BBK, podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia rekrutacji.
  2. Źródłem pochodzenia danych nieotrzymanych od Pani/Pana bezpośrednio może być podmiot świadczący usługi w zakresie prowadzenia rekrutacji, za pośrednictwem którego złożyła Pani/Pan aplikację.
  3. Podanie i umożliwienie BBK przetwarzania Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w 221 Kodeksu pracy. Niepodanie przez Panią/Pana danych w tym zakresie skutkować będzie brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie zaś innych danych niż wymagane lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania ani też nie będzie powodować wobec Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji, w tym nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca najdłuższego z następujących okresów: (i) okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, dla potrzeb której dane zostały podane, a w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody także do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na takie samo lub podobne stanowisko, (ii) okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (iii) okres realizacji wyżej opisanych interesów administratora.
  5. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz - z uwzględnieniem ograniczeń uregulowanych przepisami prawa (w tym RODO) - ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).
  7. W zakresie podanych przez Panią/Pana danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody (tj. w zakresie wykraczającym poza dane wymagane na podstawie art. 221 Kodeksu pracy), przysługuje Pan/Panu prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać wyrażoną zgodę możne Pani/Pan poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody ma przetwarzanie dodatkowych danych osobowych.