Oferta pracy

Księgowy

PRZYCHODNIA GDAŃSKA SP. Z O.O.O firmie

PRZYCHODNIA GDAŃSKA SP. Z O.O.

Gdańska 88-90

Bydgoszcz

Prezes Przychodni Gdańska sp. z o.o. poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Księgowego

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem księgowego 

Wymagania niezbędne: 

Osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko musi spełniać poniższe wymogi:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) posiada wykształcenie i doświadczenie w księgowości

b) mile widziane: ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,

c) znajomość zagadnień kadrowo -płacowych

II Oczekiwania wobec kandydata na stanowisko księgowego:

1) znajomość ustawy o rachunkowości,

2) znajomość ustaw regulujących kwestie podatkowe, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy,

3) biegła obsługa komputera w tym znajomość programów księgowo-płacowych 

4) umiejętność interpretowania przepisów, 

5) mile widziana znajomość rozliczania projektów unijnych,

6) nieposzlakowana opinia, 

7) umiejętność pracy w zespole, 

8) dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność. 

III. Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny, CV. 

2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. 

3) Kserokopie świadectw pracy.  

4) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

5) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne a także zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi zgodnie z art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

6) Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Kandydaci mogą także składać inne dokumenty, w szczególności potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności. 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

 1. Wymiar czasu pracy – 1 etat 

2. Miejsce pracy – Przychodnia Gdańska w Bydgoszczy

3. Rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności. 

 VI. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 15.08.2020 r. opatrzonej z dopiskiem „Stanowisko Księgowego” do administracji Przychodni Gdańska w Bydgoszczy ul. Gdańska 88-90, 85- 021 Bydgoszcz lub przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 321 14 51 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00

Kandydaci proszeni są o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz liście motywacyjnym) klauzuli o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przychodnię Gdańska sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Gdańska 88-90 w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko lekarza stomatologa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy