Ta oferta pracy jest nieaktualna od 273 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Księgowy

 • Michałowice (pow. krakowski), Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2 - 4 tys. zł brutto
 • 16.02.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach

  Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice

  Jednostka organizacyjna gminy zajmująca się obsługą finansowo-księgową publicznych szkół
  z terenu gminy Michałowice

  Księgowy

  Miejsce pracy: Kraków (okolice), Michałowice (pow. krakowski)
  Wynagrodzenie: 2 - 4 tys. zł

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych jednostek budżetowych obsługiwanych przez Centrum Obsługi Edukacji;
  2. przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie dokumentów księgowych obsługiwanych jednostek pod względem formalnym i rachunkowym,
  3. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych,
  4. przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników, w tym w odniesieniu do subwencji oświatowej;
  5. przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych,
  6. opracowanie danych do sprawozdań SIO w zakresie dotyczącym ww. stanowiska,
  7. sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego,
  8. prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach,
  9. rozliczanie z ZUS i Urzędem Skarbowym,
  10. sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków i dochodów: miesięcznych /kwartalnych/ rocznych,
  11. sporządzanie ewidencji podatku VAT,
  12. rozliczanie dotacji na zadania publiczne (wychowanie przedszkolne, podręczniki szkolne, )
  13. wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach.

  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów).;
  2. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  3. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku Urzędu,:
  • stanowisko pracy jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
  • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
  • pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze budynku z windą,
  • do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych,
  • w budynku na każdym piętrze znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

   

  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

  Osoba ubiegająca się o stanowisko księgowego winna spełniać niezbędne wymagania, konieczne do podjęcia pracy na tym stanowisku:

  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego;
  5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe zawodowe o profilu ekonomicznym oraz 1 rok stażu w księgowości.,  
  6. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  7. jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku księgowego.


  W przypadku osób ubiegających się o stanowisko księgowego preferowane będą następujące wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne  wykonywanie zadań na danym stanowisku:

  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne;
  2. doświadczenie w zakresie księgowości budżetowej,
  3. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
  4. znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,
  5. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
  6. znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości w Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach Program Księgowo-Płacowy (T-Soft), Płatnik ZUS, Aplikacja Bankowa Banku Spółdzielczego Rolnictwa, Program Sprawozdawczości GUS, BESTIA
  7. umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
  8. cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, dobra organizacja pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

  Oferujemy:

  Wymiar etatu: 1 etat

  Rodzaj umowy: umowa na czas określony 6 miesięcy, z możliwością zawarcia umowy na czas  nieokreślony po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego.

  Wynagrodzenie brutto w przedziale 2400- 4 000 zł,  dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe roczne wynagrodzenie, system dodatków specjalnych, zgodnie z regulaminem wynagradzania.

  Wymagane dokumenty:

  1. życiorys ( CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
  5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe- świadectw pracy, a jeżeli stosunek pracy trwa nadal- zaświadczenie o zatrudnieniu,
  6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
  7. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego
  9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r, poz 922) i ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2014r, poz 1202 ze zm.)

  Kandydaci są zobowiązani do złożenia wyżej wymienionych dokumentów w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko Księgowego w Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach”.

  Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

  Dokumenty należy złożyć w siedzibie Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, pokój 24 w terminie do 16 marca 2018 r. do godz. 15:00.

  W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

  Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną.

  .

  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%

  Pozostałe informacje

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.oswiata-michalowice.pl, na stronie BIP Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie |Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach.