Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Księgowy / Księgowa

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY

Aleja Tadeusza Kościuszki 123

Śródmieście

Łódź

Twój zakres obowiązków

1. Miejsce wykonywania pracy:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi al. Kościuszki 123

2. Wymiar czasu pracy: pełny

3. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych oraz rozliczanie składek ZUS i podatków, obsługa systemu Płatnik

• sprawdzanie i rozliczanie kosztów podróży służbowych oraz ryczałtów na jazdy lokalne,

• prowadzenie, analizowanie, uzgadnianie przydzielonej części ksiąg rachunkowych i różnego rodzaju ewidencji,

• sporządzanie sprawozdań budżetowych,

Nasze wymagania

Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy:

• wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne,

• doświadczenie zawodowe min. 5 lat w dziale płac, księgowości, biurze rachunkowym lub podobnym.

Wymagania dodatkowe:

• niekaralność

• znajomość zagadnień związanych z naliczaniem wynagrodzeń i zasiłków chorobowych,

• znajomość programu Płatnik,

• znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,

• znajomość zasad rozliczania krajowych podróży służbowych,

• znajomość zasad ujmowania zdarzeń gospodarczych na kontach księgowych,

• umiejętność obsługi komputera,

• operatywność i samodzielność w wykonywaniu zadań,

• komunikatywność,

• umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,

Mile widziane

• znajomość sporządzania sprawozdań budżetowych,

• znajomość programów QNT, Trezor , NBE

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 21.07.2022
 • email

  [email protected] z dopiskiem: „oferta pracy – księgowy”

 • osobiście

  Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

  Al. Kościuszki 123

  90-441 Łódź

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z osobą składającą ofertę (numer telefonu, adres e-mail);

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku;

 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie do celów naboru;

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

Termin składania dokumentów i oświadczeń: do dnia 21.07.2022 r.

O ważności oferty kandydata/kandydatki decyduje data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Dokumenty otrzymane po terminie lub niespełniające wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Do składania ofert pracy zachęcamy również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o czym zostaną poinformowani telefonicznie.

Oferty pracy niewykorzystane w procesie naboru są niezwłocznie niszczone po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o naborze.

Informację o zakończeniu naboru publikuje się na stronie internetowej biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia. Informację publikuje się na okres 14 dni.