Ta oferta pracy jest nieaktualna od 281 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kwestor - Główny Księgowy

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 2017-12-08

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Uczelnia wyższa publiczna artystyczna. Uczelnia zatrudnia ponad 500 osób.

  Kwestor - Główny Księgowy

  Miejsce pracy: Warszawa
  Region: mazowieckie

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • pełnienie funkcji głównego księgowego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
  • prowadzenie rachunkowości finansowej i zarządczej uniwersytetu,
  • zarządzanie płynnością finansową i środkami pieniężnymi,
  • opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych i sprawozdań finansowych,
  • bieżąca kontrola wykonania planu rzeczowo-finansowego i sporządzanie raportów oraz prognoz dla Rektora UMFC o sytuacji finansowej,
  • współudział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących finansów UMFC,
  • organizacja, nadzór, kontrola i doskonalenie obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
  • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów, zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym oraz aktualnie obowiązującymi przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
  • odpowiedzialność za rozliczanie finansowe realizowanych w UMFC projektów unijnych, grantów, dotacji i inwestycji,
  • przygotowywanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej, deklaracji podatkowych oraz pozostałych zestawień wymaganych przepisami prawa,
  • nadzór nad ściąganiem należności i dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłatą zobowiązań,
  • współpraca z bankami.

  WYMAGANIA:

  • wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne (atutem będą kierunkowe studia podyplomowe),
  • kandydat musi także spełniać warunki określone w art. 54 ust. 2, pkt 1-5 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.),
  • minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 4 lata pracy na stanowisku głównego księgowego lub stanowisku kierowniczym w jednostce sektora finansów publicznych (pożądane uczelnia wyższa lub instytut naukowo-badawczy),
  • praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, aktualnych przepisów podatkowych i zamówień publicznych oraz ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,
  • umiejętność zarządzania zespołem pracowników,
  • umiejętności analityczne i organizacyjne,
  • zdolności komunikacyjne, innowacyjność w działaniu oraz otwartość na zmiany,
  • biegła znajomość obsługi komputera, a w szczególności programów finansowo-księgowych,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

  OFERUJEMY:

  • stabilne warunki zatrudnienia,
  • szkolenia i dofinansowanie do podwyższania kwalifikacji zawodowych,
  • pakiet świadczeń socjalnych,
  • dogodną lokalizację (śródmieście Warszawy).

  OFERTA KANDYDATA POWINNA ZAWIERAĆ:

  • CV i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje,
  • kserokopie świadectw pracy i referencji,
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.),
  • oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 1.08.1972 r.) zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1721),
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez UMFC z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest UMFC z siedzibą w Warszawie przy ul.Okólnik 2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.