Ta oferta pracy jest nieaktualna od 29 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Laborant/Laborantka

 • Opole, opolskie
 • Pracownik fizyczny
 • 2000–4000 zł brutto / mies.
 • 24.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Firma PZ STELMACH sp. z o.o. w Opolu, producent wyrobów jubilerskich poszukuje osoby na stanowisko:

  Laborant/Laborantka
  Miejsce pracy: Północna 22, 45-805 Opole

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie na stabilnych warunkach w oparciu o umowę o pracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Pakiet medyczny
  • Możliwość rozwoju zawodowego wewnątrz struktur przedsiębiorstwa 

   

  Wymagania:

  • Znajomość pracy w laboratorium i posługiwania się odczynnikami chemicznymi

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy kandydatów o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu i/lub moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej www.pracuj.pl – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

   

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
   
   
  _________________________________________________________________________________
  Szanowny kandydacie do pracy,
   
  poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z udziałem w procesie rekrutacji prowadzonym przez spółkę PZ Stelmach Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
   
  Ilekroć w treści niniejszego pouczenia jest mowa o RODO – pamiętaj, że należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  __________________________________________________________________________________
   
  1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
  Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PZ Stelmach Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, adres: ul. Północna 22, 45-805 Opole, województwo opolskie, KRS: 275847, NIP: 7542889545, REGON: 160111988.
   
  2. Z kim możesz się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem danych w następujący sposób:
   
  a) pod numerem telefonu 77 549 01 08,
  b) pod adresem e-mail [email protected],
  c) listownie na adres: ul. Północna 22, 45-805 Opole.
   
  3. Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych?
  Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
  • przeprowadzić proces rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz,
  • ocenić Twoje kwalifikacje na stanowisko, na które aplikujesz,
  • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz,
  • wybrać osobę lub osoby, które najlepiej spełniają wymogi określone na danym stanowisku w celu ich zatrudnienia.
   
  4. Jakie są podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych?
   
  1. zasadniczą podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis prawa, tj. art. 221 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie potrzebne do zawarcia ewentualnej umowy o pracę. Na tej podstawie administrator uprawniony jest by pobierać od Ciebie następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  2. w zakresie danych osobowych pobranych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, a dotyczących posiadanych przez Ciebie uprawnień, zdolności oraz umiejętności - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator posiada uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności, w tym posiadanie potrzebnych na danym stanowisku uprawnień, gdyż jest to niezbędne do oceny, czy jesteś osobą spełniającą kryteria wymagane na stanowisko, na które odbywa się rekrutacja;
  3. w zakresie niektórych informacji dotyczących stanu Twojego zdrowia podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 pkt. h RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do celów medycyny pracy oraz do oceny zdolności pracownika do pracy, o ile pobieranie tego typu danych jest uzasadnione ze względu na rodzaj pracy na stanowisku, na które kandydujesz;
  4. pamiętaj, że administrator nie wymaga od Ciebie podania w prowadzonym procesie rekrutacji danych innych aniżeli dane wyżej wymienione. Jeżeli dzielisz się z administratorem jeszcze innego typu informacjami dotyczącymi Twojej osoby, podstawą ich przetwarzania może być jedynie Twoja dobrowolna zgoda. Aby administrator mógł przetwarzać wszelkie dodatkowo przekazane dane osobowe niezbędne jest zamieszczenie przez Ciebie w dostarczanym administratorowi dokumencie (cv) klauzuli zgody na przetwarzanie tego typu danych osobowych. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wówczas art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą; wyjaśnienie: jeżeli podajesz administratorowi np. numer telefonu, numer konta bankowego, adres email, wizerunek (zdjęcie) to ich przetwarzanie jest możliwe jedynie wówczas, gdy wyrazisz na to zgodę w treści swojego CV.
   
  6. Jaki jest okres przetwarzania Twoich danych osobowych?
   
  Spółka PZ Stelmach Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Po zakończeniu procesu rekrutacji administrator usuwa ze swoich rejestrów wszelkie przekazane przez Ciebie dane osobowe. Wskazać jednocześnie należy, iż w przypadku danych uzyskanych na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jeżeli wycofanie takie nastąpi przed momentem zakończenia procesu rekrutacji.
  Jeżeli jednak wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, pamiętaj, że administrator może przetwarzać Twoje dane osobowego także po zakończeniu procesu rekrutacji, w którym przekazałeś administratorowi dane osobowe. W takim wypadku, po upływie okresu pierwszej z rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozostaje Twoja dobrowolna zgoda. Dane te będą przetwarzane przez administratora do momentu jej wycofania.
   
  7. Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?
  Z uwagi na konieczność zapewnienia przedsiębiorstwu administratora odpowiedniej organizacji w zakresie bieżących spraw dotyczących działalności spółki, jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług zaopatrujących administratora w rozwiązania organizacyjne i techniczne. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych i tylko zgodnie z uzyskanymi od administratora wytycznymi.
   
  8. Czy Twoje dane będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?
  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.
   
  9. Jakie posiadasz prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
  Jako administrator Twoich danych osobowych zapewniamy Tobie następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do treści Twoich danych,
  • prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu – odnośnie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  • w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
  Jeżeli zamierzasz skorzystać z któregoś z powyższych uprawnień możesz skontaktować się z administratorem w jeden z opisanych w punkcie 2 sposobów.
   
  Jako administrator informujemy nadto, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
   
  10. Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?
  Udział w procesie rekrutacji jest w pełni dobrowolny, jednakże jako pracodawca administrator uprawniony jest do uzyskania danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy, zaś kandydat ma ustawowy obowiązek ich podania. Niepodanie przedmiotowych danych może uniemożliwić wzięcie udziału w procesie rekrutacji.
   
  Z uwagi na uzasadniony interes prawny administrator ma prawo żądać danych co do posiadania przez kandydata wymaganych na danym stanowisku uprawnień, zaświadczeń oraz kwalifikacji. W takim przypadku niepodanie danych może uniemożliwić administratorowi weryfikację kandydata pod kątem spełniania przez niego wymogów niezbędnych do świadczenia pracy u administratora, a w konsekwencji skutkować może negatywnym rozpatrzeniem aplikacji.
   
  Podanie przez Ciebie danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda jest w pełni dobrowolne, przy czym ich niepodanie może powodować utrudnienia organizacyjne (np. podanie numeru telefonu/adresu e-mail usprawnia kontakt administratora z kandydatem; brak numeru telefon/-e-maila może wydłużyć proces rekrutacji.
   
  11. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania?
  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (tj. w systemie informatycznym), przy czym nie podlegają one profilowaniu ani też procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  bottom