Lato ze Smykiem – Program Stażowy w Dziale Zakupów Fashion

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Praktykant/Stażysta
 • 06.05.2019
 • Ważna jeszcze 17 dni (do 05.06.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  SMYK S.A. jest niekwestionowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej artykułów dziecięcych. Obecnie w skład Grupy SMYK wchodzi ponad 200 sklepów działających nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami. Firma odnosi sukcesy zarówno w prowadzeniu sklepów tradycyjnych, jak i sklepu internetowego, tworząc nowoczesną, zintegrowaną sieć kanałów dotarcia do klientów.
   
  Więcej informacji o nas znajdziesz na zakładce kariery.

  LATO ZE SMYKIEM – Program Stażowy w Dziale Zakupów Fashion

  Miejsce pracy: Warszawa

  Podczas stażu zapewniamy:

  • udział w płatnym 2,5 miesięcznym stażu,
  • poznanie specyfiki Działu Zakupów Fashion (zarządzanie showroomami z odzieżą dziecięcą według opracowanego schematu ewidencji wzorów tkanin oraz ubrań, współpraca z kupcami w zakresie bieżącego obiegu wzorami, przygotowanie i wydawanie wzorów od klienta wewnętrznego),
  • wsparcie dedykowanego opiekuna,
  • pakiet szkoleń wewnętrznych,
  • możliwość zatrudnienia po odbytym stażu,
  • pracę w międzynarodowym środowisku,
  • pracę w nowoczesnym biurze na Mokotowie.

  Profil idealnego kandydata:

  • student III – V roku lub absolwent studiów wyższych,
  • dyspozycyjność w pełnym wymiarze godzin (40 h tygodniowo),
  • gotowość do rozpoczęcia stażu od 1 lipca 2019r.,
  • średniozaawansowana znajomość języka angielskiego,
  • średniozaawansowana znajomość Excela,
  • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
  • systematyczność, dokładność,
  • samodzielność w działaniu oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.

  Co oferujemy:

  footer
  Pracę
  w międzynarodowym środowisku
  footer
  Trzymiesięczny płatny staż z możliwością przedłużania współpracy
  footer
  Współpracę
  z doświadczonym zespołem
  footer
  Udział w inicjatywach społecznych
  footer
  Możliwość zdobycia doświadczenie zawodowego
  w branży retail
  footer
  Uczestniczenie
  w wydarzeniach firmowych, integracjach

  Co oferujemy:

  • praca w międzynarodowym środowisku,
  • trzymiesięczny płatny staż z możliwością przedłużania współpracy,
  • współpracę z doświadczonym zespołem,
  • udział w inicjatywach społecznych,
  • możliwość zdobycia doświadczenie zawodowego w branży retail,
  • uczestniczenie w wydarzeniach firmowych, integracjach.

  footer
  Smyk S.A. żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.
   
  1) Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 48. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (o ile wyrazisz na to zgodę) i w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia.
   
  2) Zakres danych osobowych wymaganych przez Smyk S.A. w procesie rekrutacji wskazany jest każdorazowo w formularzu stosowanym w ramach procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych, wymaganych przez Smyk S.A. oznacza WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.
   
  3) Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez SMYK S.A. także na potrzeby PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH, prosimy o wyrażenie w formularzu rekrutacyjnym zgody o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 48, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”
   
  Możesz z łatwością cofnąć każdą ze zgód z punktu 2 i 3 w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres moj[email protected] lub zadzwoń pod numer +48 22 448 00 00. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  1) Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak się możesz z nami skontaktować?
  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 48 („SMYK”).
   
  2) W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  SMYK będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych w następujących celach:
  a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny SMYK wynikający z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 („RODO”) w związku z przepisami prawa pracy) i to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  b) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile udzieliłaś/eś zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   
  3) Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?
  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom.
  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   
  4) Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
  Twoje dane osobowe będą wykorzystywane dla celów rekrutacji do momentu zakończenia się procesu rekrutacyjnego, a w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia. W przypadku, gdy wyraziłaś/eś zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane dla tych celów nie dłużej niż 2 lata. W zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, Twoje dane mogą być przez nas przechowywane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.
   
  5) Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Ci przysługują?
  Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
   
  Przysługują Ci także następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym, czy SMYK przetwarza twoje dane osobowe oraz o zakresie Twoich danych osobowych posiadanych przez SMYK, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich niekompletnych danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • prawo do żądania przeniesienia Twoich danych, w tym prawo do otrzymania od SMYKa w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze) danych osobowych Ciebie dotyczących, które dostarczyłaś/dostarczyłeś SMYKowi, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony SMYKa oraz prawo do żądania, by dane osobowe dotyczące Ciebie zostały przesłane przez SMYKa bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
  6) Czy możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
  W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres [email protected] lub zadzwoń pod numer +48 22 448 00 00 .Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
  7) Czy podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne?
  SMYK ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia; zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy), wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania), przebieg dotychczasowego zatrudnienia (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy), obywatelstwo, dodatkowe uprawnienia, umiejętności (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera), zainteresowania, seria i numer dowodu osobistego, organ, który wydał dowód tożsamości lub dane dotyczące innego dokumentu tożsamości).
   
  Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Twojej kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym.
   
  8) Czy będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?
  Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływało.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.