Ta oferta pracy jest nieaktualna od 444 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Learning Manager

 • Sosnowiec, śląskie
 • Specjalista
 • 06.03.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych, prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji. Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.
  Learning Manager
  Miejsce pracy: Sosnowiec

  Zespół i stanowisko: Zespół ds. nauki i rozwoju Amazon składa się z osób, które z ogromną pasją podchodzą do kwestii szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników firmy. Najnowszy specjalista ds. zasobów ludzkich będzie określał zakres szkoleń wszystkich współpracowników i członków zespołów w swoim zakładzie z myślą o tym, aby wszyscy oni mieli umiejętności niezbędne do wykonywania swoich zadań. Kluczowa postać w następujących działaniach:

  •wdrażanie zasad przywództwa nastawionego na potrzeby współpracowników,
  •wspieranie kierownictwa w procesie wprowadzania zmian,
  •angażowanie współpracowników w nowe procesy i usprawnienia,
  •przedstawianie skomplikowanych problemów jako prostych rozwiązań edukacyjnych lub okazji do nauki na każdym szczeblu w organizacji.

  Podstawowe wymagania:  

  •ukończone studia licencjackie;
  •doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w dziale szkoleniowym firmy dystrybucyjnej, produkcyjnej, logistycznej lub podobnej;
  •doświadczenie w wykonywaniu wszystkich działań w cyklu szkoleniowym, czyli projektowania, wdrażania i oceniania;
  •doskonałe umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej, zarówno w języku polskim, jak i języku angielskim;
  •w przypadku wszystkich działań związanych ze szkoleniami: umiejętność stosowania pomocy wizualnych ułatwiających zrozumienie materiału szkoleniowego oraz wyczuwania, że grupa lub osoba nie rozumie omawianych treści i potrzebuje dodatkowej uwagi;
  •doświadczenie w stosowaniu komputerów do opracowywania materiałów i prezentacji oraz umiejętność obsługi poczty e-mail i używania Internetu w kontekście miejsca pracy;
  •podejście skoncentrowane na wynikach oraz doskonałe umiejętności kierownicze;
  •doświadczenie we wdrażaniu szerokiego wachlarza zmian i udoskonaleń procesów z myślą o nadrzędnych celach organizacji. Preferowane kwalifikacje:
  •najlepiej tytuł magistra lub jego odpowiednik;
  •doświadczenie w szkoleniu dorosłych oraz wiedza teoretyczna z zakresu prowadzenia kursów szkoleniowych będą dodatkowymi atutami;
  •bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Outlook, Excel) oraz systemów informatycznych HR (np. PeopleSoft) będzie dodatkowym atutem.

  Zakres obowiązków:

  •zapewnianie szkoleń dot. procesów obowiązujących w UE pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę i rozliczanym według stawek godzinowych;
  •współpraca z działami HR i BHP w celu przeprowadzenia wszystkich wymaganych szkoleń w określonym terminie;
  •szkolenie ambasadorów i opiekunów pod kątem wspierania nowych członków zespołów przy okazji szkoleń, poznawania nowych procesów i zbierania opinii z myślą o poprawie wyników pracy;
  •współpraca z ekspertami (SME) w cel zadbania o to, aby pomoce szkoleniowe odzwierciedlały bezpieczne zachowania i aktualne procesy (standardowe procesy operacyjne);
  •zapewnianie narzędzi do samorozwoju pracownikom rozliczanym według stawek godzinowych w celu poszerzenia ich wiedzy i umiejętności;
  •współpraca z działem operacyjnym i działem HR pod kątem motywowania najlepszych pracowników do dalszego rozwoju umiejętności i kariery zawodowej;
  •wspieranie działu HR przy określaniu działań lub zachowań, które wpływają na bezpieczeństwo, jakość i wydajność pracy;
  •opracowywanie i ocenianie materiałów szkoleniowych oraz wspieranie działań z tym związanych z myślą o ułatwieniu i uatrakcyjnieniu procesu nauki;
  •wspieranie zespołu ds. doskonałości operacyjnej we wprowadzaniu zmian w oparciu o działania Kaizen (np. doskonalenie procesów);
  •opracowywanie osobistych planów rozwoju członków zespołu;
  •śledzenie i analizowanie wyników testów, audytów oraz wydajności pracy pod kątem kluczowych wskaźników efektywności i innych parametrów;
  •przygotowywanie matrycy szkoleniowej dla zespołu HR, umożliwiającej śledzenie najistotniejszych ról i określanie możliwych obszarów ryzyka.