Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Lekarz psychiatra - Dyżury medyczne

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

 • Kraków

  Kraków, małopolskie
 • ogłoszenie wygasło 4 miesiące temu
 • umowa o pracę, kontrakt B2B
 • część etatu
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych w oddziałach stacjonarnych (na tzw. stronie A, stronie B lub stronie C) Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (zwanego dalej również Udzielającym zamówienia), przez lekarza specjalistę

 • w dziedzinie psychiatrii, zwane dalej „dyżurami medycznymi”.

 • Ilość pakietów: II (każdy pakiet obejmuje średnio 80 godzin miesięcznie).

 • Za jeden pakiet uważa się dyżury medyczne udzielane przez jednego lekarza

 • w wymiarze średnio 80 godzin w miesiącu kalendarzowym, zgodnie z warunkami określonymi przez Szpital Babińskiego.

 • Szpital Babińskiego dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy czym przez ofertę częściową należy rozumieć ofertę obejmującą pełnienie dyżurów medycznych przez jednego lekarza, zaś jedna część oznacza jeden pakiet.

 • Oferent, który będzie osobiście udzielał świadczeń zdrowotnych, może złożyć ofertę maksymalnie na jeden pakiet.

 • Oferent na dzień podpisania umowy nie może pozostawać ze Szpitalem Babińskiego w stosunku pracy, w ramach którego wykonuje obowiązki pracownicze tożsame

 • z obowiązkami Oferenta wskazanymi w niniejszych Warunkach Konkursu Ofert, chyba że w momencie podpisania umowy na świadczenia zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych, przebywa na urlopie bezpłatnym udzielonym mu przez Szpital Babińskiego i będzie przebywać na tym urlopie bezpłatnym przez cały czas trwania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu.

 • W związku z art. 50a Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza

 • i lekarza dentysty (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 617), do konkursu ofert nie mogą przystąpić lekarze wykonujący działalność leczniczą jako grupowa praktyka lekarska.

 • W przypadku złożenia oferty przez Oferenta, który będzie realizował przedmiot konkursu za pomocą podmiotów trzecich, Szpital Babińskiego dopuszcza do składania ofert wyłącznie oferentów, którzy będą realizowali przedmiot konkursu za pomocą innych podmiotów leczniczych lub podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o działalności leczniczej.

 • wszelkie informacje pod adresem :

 • https://babinski.pl/ogloszenie-o-konkursie-ofert_op_4240_31_22/

Nasze wymagania

 • Oferta powinna zawierać:

 • Formularz oferty podpisany przez Oferenta – załącznik nr 1 do WKO.

 • Oświadczenie Oferenta – załącznik nr 2 do WKO.

 • Oświadczenie Oferenta o braku przeszkód do zawarcia umowy - załącznik nr 3 do WKO.

 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji

 • Ofertę należy złożyć z zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs – dyżury medyczne w oddziałach stacjonarnych” oraz oznaczeniem nazwy i adresu Oferenta w Biurze Dyrektora Szpitala Babińskiego (Kancelaria) – budynek nr 28, do dnia 2 września 2022 roku do godz. 10:00.

 • IV. Miejsce i termin otwarcia ofert

 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Babińskiego, budynek nr 13, I piętro, dnia 2 września 2022 roku o godz. 11:00.

 • i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź innego właściwego rejestru.

 • Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do WKO.

 • Kopię polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej Oferenta za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r.

 • w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub oświadczenie o przekazaniu Udzielającemu zamówienie polisy na okres obowiązywania umowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do WKO.

 • Dyplom ukończenia studiów.

 • Prawo wykonywania zawodu.

 • Dyplom specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

 • Kopię aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do realizacji przedmiotu konkursu.

 • W przypadku złożenia oferty przez Oferenta, który będzie realizował przedmiot konkursu za pomocą innych podmiotów leczniczych bądź podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o działalności leczniczej, Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta zawarcia w ofercie (poza dokumentami wskazanymi w pkt 1 - 6):

 • a) wykazu podmiotów, za pomocą których Oferent będzie realizował przedmiot konkursu - zgodnie z załącznikiem nr 5 do WKO,

 • b) dokumentów wskazanych w pkt 7-10 dotyczących każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, przy pomocy którego Oferent będzie realizował przedmiot konkursu,

 • c) polisy OC dotyczącego każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą przy pomocy którego Oferent będzie realizował przedmiot konkursu. W przypadku kiedy podmiot, przy pomocy którego Oferent będzie realizował przedmiot konkursu nie posiada polisy OC, Oferent winien złożyć oświadczenie, że zobowiązuje się dostarczyć polisę OC w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Udzielającym zamówienie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do WKO,

 • d) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź innego właściwego rejestru dotyczącego każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub posiadającego status podmiotu leczniczego, przy pomocy którego Oferent będzie realizował przedmiot konkursu.