Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Lektor języka angielskiego

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Słowackiego 52/54

Żoliborz

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie lektoratów na wszystkich rodzajach studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne);

 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych studium/uczelni;

 • realizacja zadań w ramach współpracy z instytucjami w Ukrainie;

 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi SGSP.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe lingwistyczne (filologia angielska lub lingwistyka stosowana);

 • doświadczenie dydaktyczne (minimum 2 lata);

 • znajomość metodyki nauczania języka angielskiego;

 • komunikatywna znajomość języka ukraińskiego w mowie i piśmie;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • dyspozycyjność (praca w weekendy);

 • obsługa komputera i programów komputerowych.

Wymagane dokumenty

 • podanie o zatrudnienie;

 • CV;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia kandydata (udokumentowany rozwój zawodowy: ukończenie kursów doskonalenia zawodowego, udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe);

 • potwierdzenie kwalifikacji nauczycielskich;

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zwartą w niniejszym ogłoszeniu o konkursie;

 • oświadczenie o możliwości podjęcia pracy dydaktycznej w SGSP,

 • jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wg wzoru określonego w załączniku do ogłoszenia: https://bip.sgsp.edu.pl;

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie w dokumentach złożonych na potrzeby procesu rekrutacyjnego (tj. danych innych niż określone w art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy).

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: do 23.09.2022 r.

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2022 r.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście do 31.08.2022 r. w Dziale Kadr SGSP do godz. 15.00 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu i zarejestrowania, a nie data stempla pocztowego) na adres:

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

ul. J. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

Niezależnie od sposobu dostarczenia dokumentów na kopercie należy dopisać:

„LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO”.

Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną powiadomieni o terminie

i sposobie przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, po tym czasie oferty zostaną komisyjnie zniszczone).

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

LINK DO STRONY: http://bip.sgsp.edu.pl

Przewiń do profilu firmy