Marketing Assistant

DBI Plastics Group A/SO firmie

DBI Plastics Group A/S

Towarowa 30

Świdnica

Marketing Assistant

DBI Plastics is growing across the globe. We develop protective solutions for all major players in the highly complex and competitive automotive industry as well as for major global machine and engineering customers. Our aim is to grow significantly during the years to come – and we invest heavily in all areas. DBI is a family-owned company founded in 1937 with the headquarter in Denmark and with regional offices located in Europe, the Americas and China. We have a strong international presence, including sales to more than 50 countries, as well as production and assembly facilities in Denmark, Poland and China.

 

The task

In this newly created position, we are looking for a commercial and analytical Marketing Assistant to support our Global Product Manager.

As part of our Global Marketing & Product Management department you will participate in and contribute to both marketing and product management activities and projects, and you will be working with our regional offices in Denmark, Poland, US and China.

This position (m/w) will be based in our newly remodelled office in Świdnica, and you will be reporting to our Global Product Manager, also based in Świdnica.

 

Responsibilities:

 • Updating website content
 • Coordinate digital marketing activities
 • Updating product catalogue
 • Product introduction / phase-in, phase-out activities
 • Product portfolio performance analysis
 • Customers sales analysis
 • Marketing materials development
 • Promoting DBI company on the local market

Qualifications and competencies:

 • 1-2 years of marketing experience
 • Digital marketing experience an advantage
 • Languages: Polish (fluent), English (intermediate level)
 • Good knowledge level of Microsoft Office (especially Excel and Power Point)
 • Minimum Bachelor’s Degree (Business, Marketing, Project Management education preferred)
 • Willingness to learn and develop
 • Open minded and communicative personality
 • Experience in product / project management areas will be an asset


Terms and conditions: 3 months probation period

Benefits Offered:

 • On-boarding training
 • Great opportunities for professional and personal development
 • Team building activities
 • Flexible work environment
 • Modern and newly built offices and production facilities
 • Work in an international environment
 • Attractive benefit package (private medical care and life insurance with option to extend it to family members)
 • Social Activities
 • Promotion of healthy lifestyle in the office (free fresh fruit)
 • Holiday gifts

 

Additional Details: 

 

For additional information, please contact Global Product Manager, Joanna Guzek or visit our website www.dbiplastics.com

 

Please apply online by providing both cover letter and CV in English. We will contact only selected candidates.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do DBI Plastics Sp z o.o. zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez DBI Plastics Sp z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: [email protected]
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa
i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.
W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 90 dni, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 20 lat. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected]
 
 
By clicking the "Apply", "Apply now" button or in another way sending recruitment application to DBI Plastics Sp z o.o. you agree to the employer's processing of your personal data contained in the recruitment application in order to recruit for the position indicated in the advertisement. If you want us to save your CV in our database, add the following consent to your CV: "I agree to the processing by DBI Plastics Sp z o.o. personal data contained in my recruitment application for future recruitment purposes. " You can withdraw your consent at any time by contacting us at: [email protected]
We process your personal data indicated in the Labor Code or other specific acts (according to the requirements of the announcement) on the basis of legal provisions
and providing them is necessary to participate in recruitment. We process other personal data (e.g. image) on the basis of your voluntary consent, which you expressed by sending us your recruitment application and providing it does not affect the possibility of participating in recruitment. We may process your personal data contained in the recruitment application also for the purpose of establishing, investigating or defending against claims if the claims relate to recruitment conducted by us.
For this purpose, we will process your personal data based on our legitimate interest, consisting in establishing, investigating or defending against claims in proceedings before courts or state authorities. You have the right to access your data, including obtaining a copy of it, rectifying data, requesting their removal, limiting processing, objecting to processing and transferring the provided data (for which you have consented to processing) to another data controller. You also have the right to lodge a complaint with the Inspector General for Personal Data Protection (in the future: the President of the Office for Personal Data Protection). Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing that was carried out on the basis of consent before its withdrawal. We process your personal data to recruit for the position indicated in the advertisement for a period of 90 days, and when you have agreed to participate in future recruitments for a period of 20 years. We may transfer your personal data to service publication publication providers, recruitment management system providers, IT service providers such as hosting, and IT system providers. We do not transfer your personal data outside the European Economic Area.
If you have questions, you can contact us at [email protected]

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy