Mechanik

 • Jasło, podkarpackie
 • Pracownik fizyczny
 • Pełny etat
 • 23.08.2019
 • Ważna jeszcze 6 dni (do 22.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Nowy Styl Sp. z o.o. wchodząca w skład Nowy Styl Group w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje obecnie kandydatów do pracy na stanowisku: 

  Mechanik
  Miejsce pracy: Jasło
  Nr ref.: MECH/07/2019

  Co możemy Ci zaoferować?

  • pracę w jednej z największych międzynarodowych firm z branży meblarskiej w Europie w kontekście zakładów produkcyjnych
  • benefity takie jak: karta Multisport, kolonie dla dzieci pracowników, dodatkowe świadczenia pieniężne w okresie świąt, możliwość skorzystania z ubezpieczeń i świadczeń socjalnych
  • zadania związane z:
   • utrzymaniem ruchu urządzeń produkcyjnych (maszyny do obróbki płyty wiórowej)
   • utrzymaniem pełnej sprawności wszystkich maszyn, narzędzi, przyrządów
   • wykonywaniem operacji prewencyjnych i remontowych zgodnie z procedurami
   • diagnozowaniem oraz usuwaniem awarii urządzeń i podzespołów, a także nadzór pracy po ich usunięciu
   • analizą przyczyn awarii oraz podejmowaniem działań prewencyjnych w celu zapewnienia ciągłości pracy
   • udziałem w projektach wdrożeniowych nowych linii produkcyjnych oraz maszyn
   • gospodarowaniem materiałami i wyposażeniem techniczno-eksploatacyjnym
   • obsługą urządzeń pneumatycznych, hydraulicznych, ciepłowniczo – wodnych
  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • profesjonalne narzędzia pracy i wsparcie kolegów/koleżanek z działu

  Szukamy właśnie Ciebie, jeżeli:

  • posiadasz wykształcenie techniczne mechaniczne
  • wykazujesz gotowość do pracy zmianowej (praca na trzy zmiany)
  • posiadasz wiedzę z zakresu zagadnień mechaniki maszynowej/ślusarstwa
  • pneumatyki i hydrauliki siłowej

  Dodatkowym atutem będzie:
  • 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  • posiadanie uprawnień energetycznych grupy 2
  • znajomość języka angielskiego i/lub znajomość języka niemieckiego
  • posiadanie uprawnień do prowadzenia wózków widłowych
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
  Firma stosuje zasady polityki równych szans i niedyskryminacji.
  Zapraszamy na naszą stronę internetową:
  bottom

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

   

  ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH

  W zależności, do której spółki złożyła Pani/Pan podanie o pracę, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

  • Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
  • NSG TM sp. z o.o.  z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,  lub
  • NSG Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  S.K.A. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,

  -zwani dalej  łącznie Administratorami.

  W zależności od podmiotu, na rzecz którego wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, administratorami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
  • NSG TM sp. z o.o.  z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,  lub
  • NSG Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  S.K.A. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,

  - zwani dalej  łącznie Administratorami.

   

  DANE KONTAKTOWE – KOMUNIKACJA

  Z Administratorem/Administratorami można się skontaktować poprzez e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby każdego z  Administratorów.

   

  CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

   

  1)      w przypadku rekrutacji, w ramach której może dojść do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

  • w zakresie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy, których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie - w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  • w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa pracy – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

   

  2) w przypadku rekrutacji, w ramach której może dojść do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym  zawarciem umowy cywilnoprawnej  (art.6 ust. 1 lit. b RODO);

  3) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody/zgód na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  4) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora/Administratorów – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz  Administratora/ Administratorów  w związku z prowadzeniem i obsługą  procesów rekrutacji, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT, usług prawnych.

   

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej/udzielonych zgody/zgód   – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  W  przypadku wyrażenia przez Panią/Pana  zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą wykorzystywane  przez okres najbliższych 12 miesięcy.

  W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (lub wycofania zgody na dodatkowe dane). Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony do zakończenia trwania pierwszej umowy czasowej zawartej z wybranym kandydatem w ramach danej rekrutacji. W uzasadnionych przypadkach  okres przedawnienia roszczeń może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

                

  PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

  Wyrażoną zgodę  można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator/Administratorzy  prosi/proszą o wycofywanie zgód drogą pisemną na adres siedziby lub elektroniczną na adres: [email protected]

  Przysługuje Pani/Panu:

  1)      prawo żądania dostępu do treści swoich danych,

  2)      prawo żądania sprostowania swoich danych,

  3)      prawo do usunięcia,

  4)      prawo do ograniczenia przetwarzania,

  5)      prawo do przenoszenia danych osobowych (gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda,  wykonanie umowy, której Pani/Pan jest  stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy),

  6)      prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych (gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora), oraz

  7)      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

  Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy jako dane których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest wymagane przez Administratora/Administratorów dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych innych niż dane osobowe wskazane w przepisach prawa pracy jest dobrowolne.