Mechanik

HTL-STREFA S.A.O firmie

 • Łęczyca, Ozorków

 • Ogłoszenie wygasło 5 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

HTL-STREFA S.A.

Lider rynku, światowej klasy innowacyjny producent i eksporter wyrobów medycznych, poszukuje ambitnego kandydata na stanowisko:

MechanikNumer ref.: UR 042020

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Inicjowanie i podejmowanie czynności (przeglądy, konserwacje, naprawy) niezbędnych dla zapewnienia funkcjonowania maszyn i urządzeń w fabryce
 • Diagnozowanie oraz usuwanie usterek i awarii, w tym mechanicznych, systemów sterowania, automatyki czy elektrycznych
 • Modernizowanie i optymalizowanie pracy istniejących maszyn, instalacji elektrycznych czy układów automatyki
 • Tworzenie dokumentacji technicznej dla nowych oraz istniejących maszyn
 • Współpraca z wieloma działami w organizacji

 

 

KOMPETENCJE, WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

 • Wykształcenie średnie techniczne (mile widziane wyższe techniczne) 
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Uprawnienia na obsługę urządzeń transportu bliskiego
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność doskonałej organizacji pracy własnej 

 

 

OFERUJEMY

 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę, w przyjaznym otoczeniu
 • Rozwój zawodowy w dynamicznie rosnącej organizacji, udział w projektach przy wykorzystaniu zaawansowanych, światowych rozwiązań i narzędzi
 • Rzetelne warunki wynagrodzenia, szereg benefitów i dodatkowych bonusów pozapłacowych
 • Pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wybranym kandydatom.                                                                            Klauzula informacyjna dla kandydatów:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest HTL-STREFA S.A. z siedzibą w Ozorkowie (95-035 Ozorków, ul. Adamówek 7). Dane kontaktowe administratora danych: e-mail: [email protected], telefon: 42 270 02 70 (Ozorków), 24 721 92 02 (Łęczyca).
 2. Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, nr telefonu, adres zamieszkania (adres do korespondencji), adres e-mail, wykształcenie, kursy, szkolenia, historia zatrudnienia, znajomość języków obcych przetwarzane będą dla potrzeb obecnej rekrutacji, zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez HTL-STREFA S.A. rekrutacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Jeżeli wyrazi Pani/Pan wyraźną i dobrowolną zgodę, Pani/Pana dane przetwarzane będą także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.
 5. Podanie dodatkowych danych osobowych (tj. w zakresie szerszym niż określony w pkt. 2, np. Pani/Pana wizerunek (zdjęcie), zainteresowania, itp.) oraz wyrażenie zgód, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
 6. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek ze zgód, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając stosowne oświadczenie na adres [email protected].
 7. Pani/Pana dane osobowe podane w celu rekrutacji przechowywane będą przez następujący okres: 

W  celu przetwarzania danych na potrzeby obecnej rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od daty przesłania aplikacji, w przypadku, gdy kandydat nie przejdzie pomyślnie rekrutacji.

W celu przetwarzania danych na potrzeby przyszłych rekrutacji w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje, dane będą przechowywane przez okres  jednego roku od daty przesłania aplikacji.

W celu przetwarzania danych na potrzeby ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z właściwych przepisów prawa.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie osoby lub podmioty upoważnione przez HTL-STREFA S.A. do przetwarzania danych lub podmioty, którym HTL-STREFA S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych (w tym dostawcy usług teleinformatycznych), oraz organy publiczne uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub sprostowania, oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Prosimy o uzupełnienie klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HTL-STREFA S.A. z siedzibą w Ozorkowie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby procesu rekrutacji”.

Osoby zainteresowane udziałem także w kolejnych procesach rekrutacji prowadzonych przez HTL-STREFA S.A. prosimy o zamieszczenie w aplikacjach klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HTL-STREFA S.A. z siedzibą w Ozorkowie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.

Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane (inne niż wymienione w pkt. 2, np. swój wizerunek (zdjęcie), zainteresowania, itp.), informujemy, że firma HTL-STREFA S.A. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HTL-STREFA S.A. z siedzibą w Ozorkowie moich dodatkowych danych osobowych (tj. w zakresie szerszym niż określony jest w pkt. 2) wymienionych dla potrzeb rekrutacji”.

 Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy na wybrane aplikacje.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy