Menadżer Kategorii – Produkty Świeże

 • Lublin, lubelskie
 • Projektowa 1, 20-209 Lublin, Polska pokaż mapę
 • Kierownik
 • Pełny etat
 • 27.08.2019
 • Ważna jeszcze 9 dni (do 26.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  • ponad 600 sklepów
  • ponad 11 000 pracowników
  • własna
   logistyka
  • szkolenia wdrożeniowe
  • możliwość awansu

  Aktualnie do pracy w Centrali w Lublinie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Menadżer Kategorii – Produkty Świeże
  Miejsce pracy: Lublin

  Praca na tym stanowisku to m.in:

  • Tworzenie krótko- i długoterminowej strategii kategorii: promocyjnej i asortymentowej
  • Maksymalizacja sprzedaży i marży w podległej kategorii w ramach określonej polityki handlowej i asortymentowej
  • Rozwój oferty w zakresie powierzonej kategorii produktów oraz budowanie asortymentu pod kątem potrzeb klientów
  • Budowanie i rozwijanie współpracy z dostawcami/producentami, negocjacje umów handlowych
  • Monitoring rynku i konkurencji w ramach podległej kategorii produktów

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne
  • Min. 1 rok doświadczenia na samodzielnym, specjalistycznym stanowisku w Dziale Handlowym
  • Wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne i komunikacyjne
  • Umiejętność analitycznego myślenia
  • Decyzyjność i samodzielność w rozwiązywaniu problemów
  • Orientacja na wyniki i zaangażowanie w wykonywane zadania
  • Dobra znajomość języka angielskiego
  • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, szczególnie MS Excel
  • Czynne prawo jazdy kat. B

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Pracę w międzynarodowym środowisku w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • Rozbudowany pakiet socjalny
  • Niezbędne narzędzia do pracy

   

  Jeżeli spełniasz powyższe wymagania i chcesz się rozwijać zawodowo
   
  … wyślij do nas CV za pomocą przycisku APLIKUJ
   
  Informujemy, iż odpowiadamy jedynie na wybrane aplikacje.

  KLAUZULA INFORMACYJNA - PROCES REKRUTACYJNY


  Administrator:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000016977, NIP 712-10-08-323, REGON 430452634- dalej jako Administrator.

  Inspektor Ochrony Danych

  Administrator wyznaczył p. Jacka Sierpień na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Kontakt z nim możliwy jest za pomocą adresu: [email protected] lub pisemnie na adres Administratora.

  Cel przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach Prawa Pracy1 , Administrator danych osobowych będzie przetwarzał w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w każdym czasie.

  Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, na podstawie zgody4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Zawarte w dokumentach dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO będą przetwarzane na podstawie zgody5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  1. Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369);
  2. Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
  3. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  4. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  5. Art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

  Odbiorcy danych:

  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 i 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

  1. przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, agencje reklamowe, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie, doręczania korespondencji i przesyłek
  2. z grupy kapitałowej, do której należy Administrator,
  3. upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

  Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.

  Okres przetwarzania:

  Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy kalendarzowych.

  Prawa osób, których dane dotyczą:

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

  Informacja o wymogu podania danych:

  Podanie przez Pan/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art.221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.