Mistrz Utrzymania Ruchu (m/k)

Amazon Europe Core

 • Gliwice

  Gliwice, śląskie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator
 • запрошуємо працівників з України
ukrainian-friendly-overlay
Запрошуємо працівників з України
Роботодавець відкритий для працевлаштування громадян України

Twój zakres obowiązków

 • Osoba na stanowisku Mistrz Utrzymania Ruchu ma zagwarantować przestrzeganie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa, terminową realizację konserwacji zapobiegawczej z zachowaniem wysokich standardów oraz wysoki poziom dostępności sprzętu poprzez ciągłe doskonalenie rozwiązań.

 • propagowanie najlepszych praktyk w zakresie BHP i monitorowanie współpracowników pod kątem przestrzegania przez nich propagowanych zasad,

 • podejmowanie praktycznych działań i wykazywanie się fachową wiedzą merytoryczną w kontekście całego zmechanizowanego sprzętu do przenoszenia towarów w budynku,

 • prowadzenie interaktywnych szkoleń i pełnienie funkcji mentora dla pracowników technicznych na zmianie,

 • wspieranie kierownika liniowego i nadzorowanie prac na zmianie pod jego nieobecność,

 • zapewnianie wysokiego poziomu dostępności sprzętu dla klientów wewnętrznych,

 • wspieranie stałego doskonalenia systemów w standardowy sposób w ramach całej sieci w UE,

 • nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji zawodowych na różnych szczeblach w ramach całej organizacji.

Nasze wymagania

 • duże umiejętności w zakresie urządzeń elektrycznych i mechanicznych i co najmniej 5-letnie doświadczenie w automatyce lub złożonych środowiskach ze zmechanizowanym sprzętem do przenoszenia towarów,

 • solidne podstawy wiedzy w zakresie systemów kontroli opartych na sterownikach PLC,

 • doświadczenie w pracy z systemami CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) przy planowaniu proaktywnych prac konserwacyjnych i rejestrowaniu zadań reaktywnych,

 • znajomość wskaźników całkowitej efektywności wyposażenia (OEE) i jego wydajności,

 • znajomość wymagań dotyczących zachowania zgodności z przepisami,

 • doświadczenie w pełnieniu funkcji mentora i wspieraniu rozwoju młodszych techników,

 • doświadczenie w zarządzaniu wykonawcami zewnętrznymi,

 • potwierdzona w praktyce umiejętność rozwiązywania problemów pod dużą presją,

 • umiejętność porozumiewania się w języku angielskim (pisemnie i ustnie) i w języku lokalnym na poziomie CEFR B2 lub wyższym,

 • gotowość do pracy zmianowej w środowisku całodobowym.

Mile widziane

 • potwierdzona w praktyce umiejętność nadzorowania innych osób w zespole i wpływania na ich postępowanie,

 • potwierdzona w praktyce umiejętność jednoczesnej realizacji kilku różnych projektów i prac oraz nadawania im priorytetów,

 • doświadczenie w zarządzaniu wieloma wykonawcami zewnętrznymi,

 • doświadczenie w pracy w środowisku wieloobiektowym.

Benefity

 • ubezpieczenie na życie

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • opieka stomatologiczna

 • brak dress code’u

 • kawa / herbata

 • parking dla pracowników

 • program rekomendacji pracowników

 • Akcje pracownicze

Prześlij swoje podanie, najlepiej w języku angielskim.

Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.