Ta oferta pracy jest nieaktualna od 444 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Specjalista ds. administracyjno – kancelaryjnych

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 12.03.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Straż Miejska m.st. Warszawy

  [z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa]

  poszukuje kandydata na stanowisko

  MŁODSZY SPECJALISTA
  ds. administracyjno – kancelaryjnych
  w różnych komórkach organizacyjnych
  Straży Miejskiej m.st. Warszawy
  Miejsce pracy: Warszawa
  403/p

  Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie zapewnienie obsługi kancelaryjno – biurowej jednostki, współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz jednostkami zewnętrznymi, w tym: koordynacja dystrybucji dokumentów z jednostki, przyjmowanie korespondencji wpływającej, ewidencjonowanie jej w pomocach kancelaryjnych i przekazywanie do dekretacji; prowadzenie dziennika korespondencji lub/i rejestrów; bieżące raportowanie spraw; obsługa kancelaryjno – biurowa – prowadzenie sekretariatu, obsługa interesantów i udzielanie informacji, obsługa narzędzi komunikacyjnych; prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną i organizacyjną spotkań; przygotowywanie projektów pism i dokumentacji; prowadzenie terminarzy; wsparcie w czynnościach związanych z ewidencją i rozliczaniem czasu pracy; przechowywanie teczek akt spraw ostatecznie zakończonych oraz   przygotowywanie   i   przekazywanie ich do archiwum zakładowego lub do zniszczenia.

  Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
  • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia
  • wykształcenie średnie
  • co najmniej 3 lata stażu pracy
  • co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw administracyjnych i organizacyjnych.

  Wymagania dodatkowe (pożądane):

  • podstawowa znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
  • wiedza na temat zasad wykonywania czynności kancelaryjnych i archiwizacji dokumentów
  • wiedza na temat działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy
  • obsługa programów Word i Excel w stopniu podstawowym.

  Warunki Pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie; praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; ergonomiczne stanowisko pracy; obsługa urządzeń biurowych (faks, xero); praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

  • podpisane własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów droga elektroniczną) klawiaturowo CV (zawierające informację o dacie urodzenia, miejscu zamieszkania, posiadanym wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
  • podpisany własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów droga elektroniczną) klawiaturowo list motywacyjny
  • kopie lub (w przypadku przesłania dokumentów droga elektroniczną) skany dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  • kopie lub (w przypadku przesłania dokumentów droga elektroniczną) skany dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy
  • kopie lub (w przypadku przesłania dokumentów droga elektroniczną) skany dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
  • podpisana własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów droga elektroniczną) klawiaturowo zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską m.st. Warszawy zawartych w ofercie pracy na stanowisko Młodszego Specjalisty ds. administracyjno - kancelaryjnych, nr ref. 403 niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
  • podpisane własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów droga elektroniczną) klawiaturowo oświadczenie o treści: „Ja ………………… (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym ………… (seria, nr), świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam nieposzlakowaną opinię i obywatelstwo …………………(wypisać jakie)”.
  • osoby, które prowadzą działalność gospodarczą powinny dodatkowo złożyć podpisane własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów droga elektroniczną) klawiaturowo oświadczenie o treści: „Oświadczam, że od dnia………………….prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ……….……………..…. [charakter działalności, przedmiot, wskazać EKD/PKD lub KRS].”

  UWAGA: jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty, informacje i podpisy, zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

  W toku rekrutacji, kandydaci mogą być zobowiązani do: przedstawienia oryginalnych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy wynosi mniej niż 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 30.03.2018 r. godz. 14:00:          

  • pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr i Płac, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, z dopiskiem ,,oferta pracy – 403” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego)
  • osobiście (osobiste składanie dokumentów jest możliwe jedynie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00 – 14:00), w siedzibie Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /smwarszawa/skrytka – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – 403”
  • drogą e-mailową na adres: [email protected] – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 403”.

  Dodatkowe informacje:

  • Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  • Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji, której one dotyczą. Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (01-170) ul. Młynarska 43/45. Każda osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do dostępu do nich, poprawiania i wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne.
  • Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie wskazanych w protokole z naboru na liście najlepszych kandydatów do zatrudnienia są niszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru. Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy wskazanych w protokole na liście najlepszych kandydatów do zatrudnienia ale ostatecznie niezatrudnionych są niszczone w ciągu trzech miesięcy od zakończenia naboru. Usunięciu podlegają także wiadomości przesłane drogą e-mailową oraz poprzez skrzynkę podawczą ePUAP zawierające dokumenty określonych powyżej kandydatów.
  • Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie: 22 598 60 11 lub 22 598 68 56.  Informacje o Straży Miejskiej m.st. Warszawy można znaleźć w internecie: http://strazmiejska.waw.pl ; http://strazmiejska.bip.um.warszawa.pl.