Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Młodszy specjalista ds. oceny ryzyka

AWP Polska Sp. z o.o.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Praca zdalna
 • Umowa o pracę, Umowa zlecenie
 • Część etatu
 • Młodszy specjalista (Junior)

Allianz Partners jest wiodącym dostawcą usług assistance na polskim rynku i częścią Grupy Allianz. Assistance znaczy pomoc. Współpracując z czołowymi ubezpieczycielami, bankami i dystrybutorami samochodów, mamy pod opieką ponad 6,5 miliona Polaków. Szczycimy się możliwością skutecznego i szybkiego działania w każdym zakątku Polski i całego globu, 24h/365 dni.

Praca w Allianz Partners to dobre relacje między współpracownikami, kierownikami i ich zespołami oraz klientami i usługodawcami. Praca u nas to także nieustanne zdobywanie wiedzy i podnoszenie kompetencji, co wspomaga nasza intensywna polityka szkoleniowa.

W 2019 roku zatrudniliśmy ponad 100 nowych osób, a ponad 50 naszych pracowników awansowało lub zmieniło dział. Uruchomiliśmy także w Warszawie globalne centrum kompetencji zajmujące się szacowaniem ryzyka i budową narzędzi do wyceny usług produktów motoryzacyjnych. W związku z dalszym rozwojem, poszukujemy nowych pracowników!

Młodszy specjalista ds. oceny ryzyka

KLUCZOWE ZADANIA:

 • wsparcie w tworzeniu, utrzymaniu i rozwoju  taryf ubezpieczeniowych oraz narzędzi pricingowych opartych na danych z całego świata
 • wycena produktów ubezpieczeniowych z wykorzystaniem istniejących narzędzi
 • analiza dużych zbiorów danych
 • współpraca z działem Sprzedaży w Polsce i zagranicą
 • udział w międzynarodowych projektach tworzenia produktów ubezpieczeniowych
 • bliska współpraca z zespołami w innych krajach

NASZE OCZEKIWANIA:

 • poszukujemy absolwentów lub studentów ostatnich lat – preferowane kierunki: metody ilościowe, analiza danych, ekonometria
 • bardzo dobra znajomość MS Excel
 • podstawowa znajomość SQL
 • zdolności analityczne i umiejętność wyciągania wniosków na podstawie  danych
 • nastawienie na rozwój i naukę
 • dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację z zespołami zagranicznymi
 • gotowość do pracy zespołowej i otwartość na współpracę
 • mile widziane: znajomość modeli statystycznych oraz algorytmów stosowanych w Data Science, np. regresja liniowa / logistyczna, drzewa decyzyjne

OFERUJEMY:

 • pracę w międzynarodowym środowisku
 • komfortowe warunki pracy, wsparcie zespołu w okresie wdrożenia oraz przyjazną atmosferę pracy - nie wymagamy "dress code'u"
 • bogatą ofertę szkoleń
 • możliwość wyboru formy zatrudnienia: umowa zlecenie lub umowa o pracę
 • elastyczne godziny pracy
 • możliwość pracy zdalnej
 • studentom ostatnich lat umożliwiamy godzenie nauki z pracą

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, informujemy, iż:
1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są dwie spółki: AWP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 50b, 02-672 Warszawa oraz AWP P&C S.A. z siedzibą w Saint Ouen działająca przez Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 50b, 02-672 Warszawa.
2. Nad bezpieczeństwem Pana/Pani danych czuwa Inspektor ochrony danych osobowych, z którym może Pan/Pani skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodopl (at)mondial-assistance.pl.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą zbierane, przechowywane, pobierane, przeglądane, wykorzystywane, ujawniane poprzez przesłanie lub usuwane w celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to osobną, dobrowolną zgodę,  Pani/Pana dane osobowe będą zbierane, przechowywane, pobierane, przeglądane, wykorzystywane, ujawniane poprzez przesłanie lub usuwane w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: 
a) podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, albowiem przetwarzanie Pani/Pana danych jest obowiązkiem administratora, nałożonym na niego przez przepis prawa – w zakresie danych, o których mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, oraz w zakresie danych, którymi administrator musi dysponować, aby zrealizować nałożony na niego obowiązek prawny,
b) podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda – w zakresie danych innych niż wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przetwarzania danych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 
c) podstawa prawna wskazana w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 
5. Administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dotyczących Pani/Pana pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, danych dotyczących skazań oraz naruszeń prawa. Dokumenty zawierające wymienione wyżej dane będą przez Administratora niezwłocznie usuwane – wraz ze zgłoszeniem kandydata, chyba że istnieje przepis prawa wprost nakazujący administratorowi przetwarzanie tych danych.
6. W przypadku gdy zakwalifikuje się Pani/Pan do dalszego etapu rekrutacji, Pani/Pana dane: imię, nazwisko i numer telefonu lub adres e-mail (jeśli zostaną podane), zostaną udostępnione szkole językowej, która sprawdzi Pani/Pana kompetencje językowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym odbiorcom, w rozumieniu art. 4 pkt) 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji nie dłużej niż do czasu zakończenia rekrutacji – o ile nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. W każdym przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te może Pani/Pan zrealizować wysyłając do Administratora wiadomość pod adres e – mail: iodopl(at)mondial-assistance.pl.
9. W razie zmiany decyzji w zakresie preferencji wskazanych powyżej, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Wycofać zgodę można poprzez przesłanie wiadomości e–mail na adres: iodopl(at)mondial-assistance.pl Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może oznaczać rezygnację z udziału w aktualnym lub przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez AWP Polska Sp. z o.o. oraz AWP P&C S.A. – będzie tak wówczas, gdy wycofanie zgody uniemożliwi nam ocenę Pani/Pana kwalifikacji.
10. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mimo cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu mogą być jednak nadal przetwarzane w ograniczonym zakresie. Dane będą nadal przetwarzane jeśli wyraźny przepis ustawy nałoży na administratora obowiązek przetwarzania tych danych. Administrator będzie również przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, jeśli będzie to niezbędne dla zabezpieczenia dochodzenia roszczeń albo do obrony przed roszczeniami. Dane będą wówczas przetwarzane jedynie w powyżej wskazanych celach. Okres przetwarzania danych będzie tożsamy z okresem trwania obowiązku albo okresem przedawnienia roszczeń.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, gdy sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 
12. Administrator informuje, iż nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie profiluje danych osobowych kandydatów.
Przyjmuję do wiadomości, że dodatkowe informacje na temat ochrony przez AWP Polska Sp. z o.o. oraz AWP P&C S.A. moich danych osobowych i przysługujących mi praw w tym zakresie mogę znaleźć http://www.mondial-assistance.pl/biznes/dane.aspx.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy