Młodszy Specjalista ds. Planowania i Analiz

 • Szczecin, zachodniopomorskie
 • Jacka Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • 25.06.2019
 • Ważna jeszcze 8 dni (do 25.07.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grupa Kapitałowa Enea to nowoczesny Pracodawca, który odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy blisko 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi Wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona na realizację celów, potrafi współpracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na www.enea.pl.

  Enea Operator Sp. z o.o./ Departament Controllingu i Zarządzania Ryzykiem/ Wydział Controllingu Szczecin informuje, iż poszukuje pracownika na stanowisko:
  Młodszy Specjalista ds. Planowania i Analiz 
  Miejsce pracy: Szczecin

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • Współudział w procesie planowania, budżetowania i prognozowania kosztów i przychodów w OD Szczecin,
  • Monitorowanie kosztów oraz stopnia wykonania budżetów przez wyodrębnione ośrodki budżetowe,
  • Przygotowanie materiałów do analiz i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej OD Szczecin.

  WYMAGANIA:

  • Wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  • Pożądane min. 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze controllingu, rachunkowości, finansów,
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office-Excel,
  • Mile widziana znajomość systemu SAP.

  CECHY OSOBOWOŚCI:

  • Zdolność analitycznego myślenia,
  • Obowiązkowość,
  • Sumienność,
  • Umiejętność współpracy w zespole.

  OFERUJEMY:

  • Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • Pełny wymiar czasu pracy,
  • Pakiet świadczeń pracowniczych („wczasy pod gruszą”, dofinansowanie do kultury i sportu (m.in. Karta Multisport), Pracowniczy Program Emerytalny, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży i wiele innych),
  • Rozwój zawodowy oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

  INFORMACJE:

  • Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2019
  • Miejsce pracy – Szczecin

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj w terminie do: 26.07.2019 r., w tytule wiadomości wpisując: ,,142-DC-OC3-Młodszy Specjalista ds. Planowania i Analiz”.


  Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Jeżeli załączając swoją aplikację CV:

  1. zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  2. w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza  Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np.  stan zdrowia, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”

  Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

  1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 683 073 700 PLN.

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres pocztowy: Marcin Paterski Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: [email protected]

  2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

  1. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
  2. w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
  4. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

  Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, usługi prawne, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

  5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

  1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
  2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO,
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

  6. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected]

  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

  8. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  aplikuj