Ta oferta pracy jest nieaktualna od 375 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy specjalista ds. realizacji zamówień

 • Klaudyn (pow. warszawski zachodni), mazowieckie
 • Specjalista
 • 16.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej SLAWEX Spółka zo.o. zatrudni:

  Młodszy specjalista ds. realizacji zamówień
  (Dział Sprzedaży)
  Miejsce pracy: Klaudyn (pow. warszawski zachodni)

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

  • Potwierdzanie i realizację zamówień dla Kluczowych Klientów (apteki)
  • Obsługę platform farmaceutycznych
  • Obsługa korespondencji mailowej

  Od kandydatów oczekujemy:

  • Szybkiego przyswajania wiedzy
  • Analitycznego myślenia
  • Umiejętności pracy w zespole
  • Dokładności

  Oferujemy:

  • przyjazne środowisko pracy
  • gwarantowane wynagrodzenie podstawowe oraz bonusy premiowe,
  • transport pracowniczy
  • umowa o pracę

  Pisemną ofertę zawierającą CV z klauzulą dotyczącą danych osobowych,
  prosimy wysyłać za pomocą przycisku:

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  1. Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. które stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej nazywamy je Rozporządzeniem).

  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest "Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej SLAWEX" sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000195533, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9462409596 oraz wpisaną do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) pod numerem: 432696398.

  3. Przetwarzamy Pani/Pana dane w następujących celach:

  a) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą;

  b) związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową w tym czynności poprzedzających jej zawarcie;

  c) wykonywania obowiązku nałożonego przez obowiązujące przepisy prawa;

  d) wykonywania zadań w interesie publicznym – w zakresie wynikającym z przepisów prawa i podejmowanych czynności;

  e) w celach marketingowych;

  f) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów;

  4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez ADO metod lub modeli, a także zgód i innych Pani/Pana oświadczeń. Przetwarzamy dane związane z:

  a) umową lub inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia zamówienia, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku - przez czas niezbędny do jej wykonania;

  b) danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;

  c) orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;

  d) zgodą - przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody;

  5. Wymienione powyżej okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej. Zawsze można wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.

  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan:

  1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy ADO przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;

  2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez ADO są nieprawidłowe lub niekompletne;

  3) prawo żądania od ADO usunięcia danych;

  4) prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych;

  5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych ADO danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

  6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu ADO lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

  7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia;

  8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

  9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony ADO, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.