Młodszy Specjalista ds. relacji inwestorskich i analiz

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 7 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Młodszy specjalista (Junior)
Młodszy Specjalista ds. relacji inwestorskich i analizNumer ref.: PKA/019/0320


Zakres odpowiedzialności będzie wyglądał następująco:

 • Udział w komunikacji ze środowiskiem inwestorskim - odpowiadanie na zapytania analityków i inwestorów
 • Udział w przygotowywaniu materiałów związanych z publikacją wyników kwartalnych Grupy mBanku, w tym w szczególności opisu wyników finansowych i biznesowych Grupy w Sprawozdaniach kwartalnych
 • Udział w opracowaniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku (część raportu rocznego)
 • Organizacja konferencji kwartalnych
 • Aktualizacja informacji zawartych na stronie Relacji Inwestorskich mBanku

 

Zależy Nam na osobach, które:

 • Interesują się rynkami finansowymi oraz sytuacją gospodarczą kraju
 • Są otwarte na nowe wyzwania i gotowe do ciągłego poszerzania wiedzy
 • Posiadają wykształcenie wyższe zdobyte na uczelni ekonomicznej (finanse, bankowość, zarządzania)
 • Swobodnie posługują się językiem angielskim w formie ustnej i pisemnej
 • Posiadają wiedzę z zakresu sprawozdań finansowych banku
 • Swobodnie posługują się Pakietem MS Office (w szczególności Power Point oraz Word)
 • Posiadają zdolności organizacyjne, poczucie odpowiedzialności za wyniki zespołu oraz zdolności komunikacyjne

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w renomowanej instytucji finansowej
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 • Możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy