Młodszy Specjalista ds. Wsparcia Administracyjnego

 • Ruda Śląska, śląskie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 02.08.2019
 • Ważna jeszcze 14 dni (do 01.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Młodszy Specjalista ds. Wsparcia Administracyjnego
  Ruda Śląska

  MASZ JAK W BANKU:

  • wsparcie pracowników Centrum w wykonywaniu procesów w zakresie obsługi operacyjnej klienta, rozliczeń,
  • poznawanie procesów wykonywanych w Centrum,
  • osiąganie określonych przez przełożonego standardów jakości i efektywności pracy,
  • rzetelna i terminowa realizacji zadań zleconych przez przełożonego wynikających z zadań jednostki oraz innych obowiązków przydzielonych przez przełożonego.

  TWÓJ KAPITAŁ:

  • wykształcenie min. średnie,
  • biegła obsługa komputera
  • umiejętności analityczne,
  • komunikatywność,
  • zaangażowanie,
  • rzetelność i dążenie do rezultatów,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • duża odporność na stres.

  GWARANTUJEMY:

  • zatrudnienie na umowę o pracę,
  • wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych,
  • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych, np. dodatkowe dni wolne, dofinansowanie wypoczynku dla Ciebie i Twoich dzieci, ubezpieczenie grupowe i inne.
  aplikuj

  Klauzula obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)  

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 10/16.  

   

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z: 

  • wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie w Banku lub innej spółce z siedzibą w Polsce albo za granicą, wchodzącej w skład grupy kapitałowej do której należy BNP Paribas Bank Polska S.A (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   

  Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f. 

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • spółki z grupy kapitałowej BNP Paribas. Szczegółowy wykaz dotyczący tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku (https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupybnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce) oraz w oddziałach Banku,
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Banku w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT, w tym dostarczające elementy infrastruktury IT,
  • firma medyczna współpracująca z Bankiem w zakresie wykonywania wstępnych badań lekarskich.

   

  Bank przekazuje Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem - dla potrzeb związanych z rekrutacją i zatrudnieniem – z infrastruktury IT podmiotów z grupy kapitałowej BNP Paribas zlokalizowanych w takich państwach. Dane osobowe są przekazywane m.in. do USA i innych krajów trzecich wyłącznie na podstawie Standardowych Klauzul Umownych wydanych przez Komisję Europejską. 

   

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  • 2 lat licząc od otrzymania Pani/Pana CV – dotyczy danych osób, które nie zostały w Banku zatrudnione ale wyraziły zgodę na wykorzystanie ich danych w przyszłych procesach rekrutacji,
  • do zakończenia procesu rekrutacji w związku z którym Pan/Pani aplikował/a do Banku – dotyczy danych osób, które nie zostały w Banku zatrudnione i nie wyraziły zgody na wykorzystanie ich danych w przyszłych procesach rekrutacjach.

   

  Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w dalszych procesach rekrutacyjnych.

   

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) , przenoszenia danych (art. 20 RODO).

   

  W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Bank przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

   

  Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email:

  [email protected].