Solumus

Młodszy Specjalista ds. wsparcia sprzedaży

Solumus O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 8 dni
  do: 12 sie 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Młodszy specjalista (Junior)

Solumus S.A.S K-A to firma prężnie działająca na polskim i europejskim rynku paliwowym. W związku z rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. wsparcia sprzedaży
Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało:

 • kompleksowa obsługa klienta – procesy sprzedażowo-logistyczne; praca w systemie ERP
 • bieżąca kontrola należności
 • bieżące fakturowanie sprzedaży
 • dystrybucja dokumentów do Klientów
 • telefoniczna i mailowa obsługa Klientów
 • obsługa systemów realizacji zamówień i dostaw
 • dbanie o relacje z Klientami oraz wysoki poziom obsługi posprzedażowej
 • bieżąca współpraca z innymi działami w firmie
 • 2-letnie doświadczenie w pracy w firmie handlowej
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta biznesowego
 • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe lub studenci IV lub V roku
 • mile widziana znajomość systemu SAP
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • mile widziana znajomość języka angielskiego
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych działań oraz inicjatywa w działaniu
 • łatwość uczenia i chęć do ponoszenia własnych kwalifikacji
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • skrupulatność, dokładność, rzetelność
 • otwartość, zaangażowanie, komunikatywność
 • ciekawa praca i możliwości rozwoju w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • benefity: multisport, opieka medyczna

I. Uprzejmie informujemy, że Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami
decydującymi o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe są spółki:


1) Solumus Spółka Akcyjna, z siedzibą 02-927 Warszawa, ul. Zdrojowa 40, NIP 365599238,
REGON 365599238, KRS 0000640579
2) Solumus Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą 09-410 Płock, al. Armii
Krajowej 34 lok. 5 NIP: 774-320-45-48, REGON: 142996044, KRS: 0000751370
3) Solumus Gas Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą 02-927 Warszawa, ul.
Zdrojowa 40, NIP: 7543073372, REGON: 161535897; KRS: 0000465964
4) Solumus Spółka Akcyjna Energia Spółka Komandytowa z siedzibą 02-927 Warszawa, ul.
Zdrojowa 40, NIP: 5252661442; REGON: 364607042, KRS: 0000732978
5) Solumus Spółka Akcyjna Capital Spółka Komandytowa z siedzibą 02-927 Warszawa, ul.
Zdrojowa 40, NIP: 5252649056, REGON: 363807425, KRS: 0000701568

Dalej jako „Współadministator”, łącznie jako „Współadministratorzy”
W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami
uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających
z RODO. W szczególności pragniemy Panią/Pana poinformować o tym, że:


1. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku
informacyjnego, co oznacza, że otrzyma Pani/Pan szczegółową informację na temat
obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Współpadministratorów
przedkładając dokumenty aplikacyjne związane z rekrutacją u któregokolwiek
Współadministratora.
2. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw
Właściciela danych osobowych. Przy czym, Współadministrator wskazany w pkt. 1 jest
odpowiedzialny za realizację żądania właściciela danych osobowych.
3. Współadministator wymieniony w pkt. 1 pełnieni funkcje punktu kontaktowego (pod adresem
korespondencyjnym 02-927 Warszawa, ul. Zdrojowa 40 oraz pod adresem e-mail
[email protected] ) dla wszystkich podmiotów z Grupy Solumus.
4. W każdym przypadku, każdy Współadministrator przekaże żądanie wykonania praw
właściciela danych osobowych pozostałych Współadministratorom, którzy przetwarzali dane
osobowe oraz Współadministratorowi wymienionemu w pkt.1.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania:
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach związanych z prowadzoną rekrutacją – na potrzeby
rekrutacji na którą Państwo aplikują oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji. Przetwarzanie Państwa
danych osobowych jest oparte na wyrażonej przez Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Wyrażoną zgodę mogą Państwo w każdym czasie odwołać.

 

III. Punkt kontaktowy:
Ustanowiliśmy wspólny punkt kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych przez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby
Współadministratora wskazany w pkt I powyżej.

 

IV. Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla potrzeb przeprowadzenia tej
oraz przyszłych rekrutacji. Maksymalny czas przez który będziemy przetwarzali Państwa dane
osobowe wynosi 12 miesięcy. Po tym czasie zgromadzone CV i inne dokumenty związane z
rekrutacją są trwale niszczone.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą
Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez nas przysługują
odpowiednie prawa wynikające z RODO, to jest:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w
przypadku, gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma
innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane
muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba,
której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest
niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian
ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą
wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na
podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką
osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją
przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na
podstawie niezbędności do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu. W
przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. Odbiorcy danych:
Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom
odbiorców: upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom Administratora,
podmiotom którym powierzyliśmy przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz osobom
upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach.

 

VII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych uniemożliwi nam uwzględnienie Państwa kandydatury w czasie tej oraz
przyszłych rekrutacji.
W zakresie, w jakim udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.

 

VIII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i
Norwegia).

 

IX. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji względem Państwa.

Solumus S.A.S K-A to firma prężnie działająca na polskim i europejskim rynku paliwowym. W związku z rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. wsparcia sprzedaży

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało:

 • kompleksowa obsługa klienta – procesy sprzedażowo-logistyczne; praca w systemie ERP
 • bieżąca kontrola należności
 • bieżące fakturowanie sprzedaży
 • dystrybucja dokumentów do Klientów
 • telefoniczna i mailowa obsługa Klientów
 • obsługa systemów realizacji zamówień i dostaw
 • dbanie o relacje z Klientami oraz wysoki poziom obsługi posprzedażowej
 • bieżąca współpraca z innymi działami w firmie
 • 2-letnie doświadczenie w pracy w firmie handlowej
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta biznesowego
 • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe lub studenci IV lub V roku
 • mile widziana znajomość systemu SAP
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • mile widziana znajomość języka angielskiego
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych działań oraz inicjatywa w działaniu
 • łatwość uczenia i chęć do ponoszenia własnych kwalifikacji
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • skrupulatność, dokładność, rzetelność
 • otwartość, zaangażowanie, komunikatywność
 • ciekawa praca i możliwości rozwoju w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • benefity: multisport, opieka medyczna

I. Uprzejmie informujemy, że Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami
decydującymi o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe są spółki:


1) Solumus Spółka Akcyjna, z siedzibą 02-927 Warszawa, ul. Zdrojowa 40, NIP 365599238,
REGON 365599238, KRS 0000640579
2) Solumus Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą 09-410 Płock, al. Armii
Krajowej 34 lok. 5 NIP: 774-320-45-48, REGON: 142996044, KRS: 0000751370
3) Solumus Gas Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą 02-927 Warszawa, ul.
Zdrojowa 40, NIP: 7543073372, REGON: 161535897; KRS: 0000465964
4) Solumus Spółka Akcyjna Energia Spółka Komandytowa z siedzibą 02-927 Warszawa, ul.
Zdrojowa 40, NIP: 5252661442; REGON: 364607042, KRS: 0000732978
5) Solumus Spółka Akcyjna Capital Spółka Komandytowa z siedzibą 02-927 Warszawa, ul.
Zdrojowa 40, NIP: 5252649056, REGON: 363807425, KRS: 0000701568

Dalej jako „Współadministator”, łącznie jako „Współadministratorzy”
W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami
uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających
z RODO. W szczególności pragniemy Panią/Pana poinformować o tym, że:


1. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku
informacyjnego, co oznacza, że otrzyma Pani/Pan szczegółową informację na temat
obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Współpadministratorów
przedkładając dokumenty aplikacyjne związane z rekrutacją u któregokolwiek
Współadministratora.
2. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw
Właściciela danych osobowych. Przy czym, Współadministrator wskazany w pkt. 1 jest
odpowiedzialny za realizację żądania właściciela danych osobowych.
3. Współadministator wymieniony w pkt. 1 pełnieni funkcje punktu kontaktowego (pod adresem
korespondencyjnym 02-927 Warszawa, ul. Zdrojowa 40 oraz pod adresem e-mail
[email protected] ) dla wszystkich podmiotów z Grupy Solumus.
4. W każdym przypadku, każdy Współadministrator przekaże żądanie wykonania praw
właściciela danych osobowych pozostałych Współadministratorom, którzy przetwarzali dane
osobowe oraz Współadministratorowi wymienionemu w pkt.1.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania:
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach związanych z prowadzoną rekrutacją – na potrzeby
rekrutacji na którą Państwo aplikują oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji. Przetwarzanie Państwa
danych osobowych jest oparte na wyrażonej przez Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Wyrażoną zgodę mogą Państwo w każdym czasie odwołać.

 

III. Punkt kontaktowy:
Ustanowiliśmy wspólny punkt kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych przez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby
Współadministratora wskazany w pkt I powyżej.

 

IV. Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla potrzeb przeprowadzenia tej
oraz przyszłych rekrutacji. Maksymalny czas przez który będziemy przetwarzali Państwa dane
osobowe wynosi 12 miesięcy. Po tym czasie zgromadzone CV i inne dokumenty związane z
rekrutacją są trwale niszczone.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą
Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez nas przysługują
odpowiednie prawa wynikające z RODO, to jest:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w
przypadku, gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma
innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane
muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba,
której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest
niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian
ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą
wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na
podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką
osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją
przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na
podstawie niezbędności do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu. W
przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. Odbiorcy danych:
Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom
odbiorców: upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom Administratora,
podmiotom którym powierzyliśmy przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz osobom
upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach.

 

VII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych uniemożliwi nam uwzględnienie Państwa kandydatury w czasie tej oraz
przyszłych rekrutacji.
W zakresie, w jakim udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.

 

VIII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i
Norwegia).

 

IX. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji względem Państwa.

Ogłoszenie archiwalne