Ta oferta pracy jest nieaktualna od 3 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy specjalista ds. Wyceny Funduszy Inwestycyjnych

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 18.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Deutsche Bank
  www.deutschebank.pl
  Twórz nowe rozwiązania
  Odkryj nowe możliwości
  i myśl kreatywnie pracując w Deutsche Bank
  Nie boisz się zmian, które są nieodłącznym elementem rozwoju. Oczekujesz ich tak jak i my. Skupiamy wokół siebie ludzi o różnorodnych doświadczeniach i pomysłach. Łączą ich dwie rzeczy – kreatywne podejście do zadań i zamiłowanie do innowacji. Jeśli masz twórczy umysł, w naszej przestrzeni jest miejsce również dla Ciebie.
  Młodszy specjalista ds. Wyceny Funduszy Inwestycyjnych
  Miejsce pracy: Warszawa
  Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem Grupy Deutsche Bank, jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Bank doradza polskim i zagranicznym korporacjom i instytucjom finansowym w zakresie profesjonalnych rozwiązań finansowych odpowiadających najwyższym, światowym standardom. Przynależność do globalnej Grupy Deutsche Bank, szerokie doświadczenie, siła finansowa oraz innowacyjne rozwiązania stanowią o unikalności produktów i usług oferowanych przez Deutsche Bank Polska. Bank specjalizuje się w zarządzaniu powierzonymi aktywami, przepływami finansowymi holdingów i realizuje złożone procesy rozliczeń w wymiarze lokalnym oraz  na poziomie międzynarodowym. Wysoka jakość i trafność analiz oraz szeroka i elastyczna oferta produktów „szytych na miarę” pozwala skutecznie wspierać potrzeby najbardziej wymagających Klientów. Deutsche Bank stawia na najwyższy standard bezpośredniej obsługi w obszarze bankowości korporacyjnej.
   
  Bank obsługuje również Posiadaczy walutowych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, zaciągniętych przed połączeniem wydzielonej części detalicznej Deutsche Bank Polska z Santander Bank Polska, które nastąpiło w listopadzie 2018 roku.

  Pracując na stanowisku Młodszy Specjalista, do Twoich obowiązków należeć będzie: zapewnienie prawidłowej i terminowej wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych, prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych, współpraca z towarzystwami funduszy inwestycyjnych, prace związane z przygotowaniem wyceny funduszy dedykowanych PPK, udział w projektach, przygotowywanie innych dokumentów na żądanie klientów wewnętrznych oraz zewnętrznych, bieżąca kontrola w obszarze wykonywanej pracy oraz samodzielne rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów. Współtworzenie oraz aktualizacja procedur operacyjnych.

  Od Kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: Finanse, Ekonomia lub Rachunkowość),
  • znajomości rynków finansowych i instrumentów finansowych,
  • znajomości zasad rachunkowości i obowiązujących przepisów w zakresie rachunkowości,
  • dobrej znajomość arkusza Excel (VBA będzie dodatkowym atutem),
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie mile widziane,
  • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • znajomość aplikacji MFACT będzie dodatkowym atutem.

  W zamian proponujemy:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo,
  • możliwość zawodowego rozwoju w międzynarodowej korporacji,
  • uczestniczenie w ciekawych i wymagających projektach,
  • pracę w doświadczonym, dynamicznym zespole,
  • szkolenia,
  • pakiet socjalny.

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w przesłanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych oraz przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-609), Al. Armii Ludowej 26, (dalej: Bank). Kontakt do inspektora ochrony danych: Deutsche Bank Polska S.A., Inspektor Ochrony Danych, Ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków, e-mail: [email protected]

  Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Banku do zakończenia procesu rekrutacji;
  • realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku przekazania przez Pana/Panią z własnej inicjatywy danych osobowych wykraczających poza katalog przewidziany w art. 221 Kodeksu pracy (imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania przez Pana/Panią zgody;
  • obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Banku, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń;

  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji dane osobowe są przetwarzane również w celu:

  • udziału w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Bank, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres dwóch lat od chwili wyrażenia zgody, jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody.

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące Bankowi usługi [np. informatyczne, archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów], Deutsche Bank AG z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec (Taunusanlage 12, D-60262 Frankfurt nad Menem), a także osoby upoważnione przez Bank lub podmioty, z którymi Bank zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

   

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych może być odmowa przeprowadzenia procesu rekrutacji. Odmowa przeprowadzenia procesu rekrutacji nie dotyczy podanych przez Pana/Panią z własnej inicjatywy danych osobowych wykraczających poza katalog przewidziany w art. 221 Kodeksu pracy (imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Cofnięcie zgody na przetwarzanie tych danych nie wpłynie na Pana/Pani udział w procesie rekrutacji, a konsekwencją cofnięcia zgody będzie obowiązek Banku do zaprzestania przetwarzania tych danych i nieuwzględnienia ich w procesie rekrutacyjnym.

  Ma Pan/Pani prawo do:

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
  • żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych (w tym także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe, oraz do uzyskania przewidzianych w RODO informacji dotyczących tego przetwarzania, a nadto prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym jednej kopii bezpłatnej;, ich sprostowania (w tym prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - z uwzględnieniem celów przetwarzania), usunięcia (w przypadkach wskazanych w RODO, a w szczególności, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Uprawnienie to przysługuje Pani/Panu) o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (w przypadkach wskazanych w RODO i o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO; w przypadku ograniczenia przetwarzania danych będą one mogły być – co do zasady – wyłącznie przechowywane, o ile nie wyrazi Pani/Pan zgody na inne czynności przetwarzania), a także przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy są one przez Bank przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w systemach informatycznych), a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgoda;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i niezbędność przewarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank lub stronę trzecią (tj. podmiot inny niż: Bank; podmioty którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych; osoby upoważnione do przetwarzania danych przez Bank lub przez podmiot, któremu Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych). Mimo wniesienia sprzeciwu Bank będzie jednak mógł nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.