Ta oferta pracy jest nieaktualna od 300 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Specjalista ds. Zasilania w Wydziale Teleinformatyki

 • Radom, mazowieckie
 • Specjalista
 • 29.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają rekrutację na stanowisko:

  Młodszy Specjalista ds. Zasilania w Wydziale Teleinformatyki
  Miejsce pracy: Radom
  BR/DT/WT/MS/07/18

  Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

  • Realizacja zadań związanych z eksploatacją i rozbudową systemów napięcia gwarantowanego w obiektach PSE SA;
  • Uczestniczenie w pracach związanych z usuwaniem awarii systemów napięcia gwarantowanego;
  • Udział w opracowywaniu planów rozwoju systemów napięcia gwarantowanego;
  • Udział w pracach zespołów związanych z realizacją procesu przed inwestycyjnego i realizacji inwestycji dot. rozbudowy infrastruktury zasilania gwarantowanego;
  • Udział w pracach zespołów sprawdzenia technicznego oraz odbiorów technicznych prowadzonych inwestycji w zakresie systemów napięcia gwarantowanego;
  • Opiniowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej inwestycji w zakresie systemów napięcia gwarantowanego;
  • Utrzymywanie dokumentacji technicznej w zakresie systemów napięcia gwarantowanego;
  • Udział w opracowywaniu raportów i statystyk okresowych dotyczących jakości i niezawodności systemów napięcia gwarantowanego;
  • Opracowywanie danych nt. systemów napięcia gwarantowanego w zakresie niezbędnym do prowadzenia procesu zarządzania majątkiem PSE SA;
  • Realizacja prac eksploatacyjnych systemów napięcia gwarantowanego w zakresie przewidzianym instrukcjami obowiązującymi w PSE SA;
  • Prowadzenie kontroli stanu pracy systemów napięcia gwarantowanego przy pomocy systemów zdalnego nadzoru; parametryzacja urządzeń;
  • Udział w realizacji zadań związanych z eksploatacją pozostałych systemów teleinformatycznych w obiektach PSE SA.

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe (specjalność elektrotechnika, elektroenergetyka, telekomunikacja itp.);
  • Znajomość technologii systemów i urządzeń zasilania gwarantowanego 230V AC oraz 48V DC;
  • Dobra znajomość zasad budowy i działania urządzeń UPS oraz siłowni telekomunikacyjnych;
  • Umiejętność parametryzacji i obsługi urządzeń zasilających;
  • Uprawnienia kwalifikacyjne co najmniej E1 do 1 KV;
  • Prawo jazdy kat. B;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1 (intermediate);
  • Gotowość do wyjazdów służbowych; dyspozycyjność;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność samokształcenia, chęć do zdobywania wiedzy;
  • Samodzielność, rzetelność i zaangażowanie w powierzone obowiązki.

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych.

  Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

  PSE S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Kontakt z inspektorem ochrony danych w PSE S.A. jest możliwy pod numerem telefonu 22 242 26 00 oraz za pośrednictwem poczty e – mail (adres e – mail: [email protected]). Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o zatrudnienie będą przetwarzane:
  a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim Ustawy Kodeks pracy (Kodeks pracy) związanych z procesem zatrudnienia – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PSE S.A. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcy systemów informatycznych, teleinformatycznych i usług IT (w szczególności platformy do przeprowadzania procesów rekrutacji).Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PSE S.A. a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres (3) trzech lat kalendarzowych od momentu wyrażenia zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PSE S.A. prosi o wycofywanie zgód w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail (adres e-mail: [email protected]).
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże PSE S.A. ma prawo żądać od Pani/Pana podania danych osobowych wymaganych przepisami Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych osobowych nieuregulowanych przepisami Kodeksu pracy podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.