Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Młodszy specjalista/ Specjalista/ Starszy Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWAO firmie

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Spokojna 13A

Warszawa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

poszukuje pracownika na stanowisko:

Młodszego specjalisty/ Specjalisty/ Starszego Specjalisty
ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
w Wydziale Systemowym
w Departamencie Systemowym

 

Wymiar etatu: 1 (cały etat)
Nazwa pracodawcy: Centrum Projektów Polska Cyfrowa www.cppc.gov.pl
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Spokojna 13A

Zadania na stanowisku

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynowanie prac związanych z klasyfikacją informacji, bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych. W CPPC wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz uruchomiliśmy system DLP (Data Loss Prevention). Twoim zadaniem będzie koordynowanie procesu klasyfikacji informacji, obsługa zdarzeń w DLP we współpracy z działem IT i pozostałymi komórkami organizacyjnymi a także współpraca z Inspektorem Ochrony Danych i Pełnomocnikiem ds. bezpieczeństwa informacji.

Główne zadania

 • tworzenie i dostrajanie polityk w systemie DLP, zarządzanie politykami, obsługa incydentów/zdarzeń, tworzenie i dostrajanie reguł w systemie DLP
 • koordynowanie prac w zakresie klasyfikacji informacji zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji niezbędnych do zdefiniowania polityk oraz określenia wymaganego poziomu ochrony informacji w systemie DLP
 • współpraca z Pełnomocnikiem ds. bezpieczeństwa informacji oraz Inspektorem Danych Osobowych (bieżący monitoring zadań, odbiór prac i rozliczenie umów z wykonawcami)

Informacja o zespole

Jeżeli szukasz pracy w kreatywnym, młodym zespole, który elastycznie dostosowuje się do bieżących potrzeb pracodawcy.
Interesujesz się bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych i chciałbyś rozwijać się w tym zakresie, to ta oferta jest dla Ciebie!
Cenimy inicjatywę i staramy się tworzyć dobrą atmosferę pracy. Preferujemy prosty język i pisma w trybie dostępności. Jesteśmy koleżeńscy i stawiamy na współpracę.

Jeżeli chcesz aplikować na podane stanowisko to musisz posiadać

 • wykształcenie średnie (Młodszy specjalista)
 • wykształcenie wyższe (Specjalista/ Starszy specjalista)
 • staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (Młodszy specjalista/ Specjalista)
 • staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego (starszy specjalista)
 • co najmniej 6 miesięczne potwierdzone doświadczenie zawodowe w pracy związanej z głównymi obowiązkami zawartymi w ogłoszeniu (Specjalista/ Starszy specjalista)
 • znajomość zagadnień merytorycznych objętych zakresem działania wydziału
 • znajomość pakietu MS Office (Excel, Word)

Wymagamy

 • dobrej organizacji pracy, czasem zadania się kumulują
 • umiejętności pracy i komunikacji w zespole, by uzyskać wartościowe dane musisz o nie odpowiednio poprosić
 • analitycznego myślenia, będziesz analizować przekazane dane/ dokumenty
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • samodzielności w działaniu i podejmowaniu decyzji
 • rzetelności w wykonywaniu zadań

Mile widziana będzie

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych danych osobowych m.in. znajomość RODO, normy ISO/ICE 27001 (lub rodziny norm 27000), KRI- Krajowe Ramy Interoperacyjności, itp.
 • doświadczenie w procesie klasyfikacji informacji,
 • znajomość systemu DLP lub podobnych rozwiązań.

Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na jasno określonych zasadach (okres próbny 3 miesiące ->umowa na czas określony)
 • elastyczny czas pracy pozwalający na łączenie pracy z życiem osobistym (rozpoczęcie pracy pomiędzy godzinami 7:00-9:15)
 • zapewniamy sprzęt konieczny do efektywnej pracy (również sprzęt potrzebny do pracy wykonywanej zdalnie)
 • pakiet świadczeń socjalnych m.in:
  • dofinansowanie do pakietu rekreacyjno-sportowego
  • dofinansowanie do wczasów
  • korzystne ubezpieczenie na życie i opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin
 • udział w szkoleniach i konferencjach branżowych
 • nowoczesne i ergonomiczne biuro.

Wymagane dokumenty

Życiorys zawierający informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm., dalej, jako kodeks pracy), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jeżeli w życiorysie zawarł/a Pan/Pani większy zakres danych niż wynika to z przywołanego powyżej art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, a zwłaszcza dane osobowe szczególnych kategorii, np. informacje o niepełnosprawności, to w dokumentach aplikacyjnych proszę o zawarcie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w życiorysie o poniższej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”
W przypadku przekazania danych wykraczających poza wymagane w/w przepisami prawa, ale nienależących do szczególnych kategorii (więcej informacji na ich temat znajdzie Pan/Pani w poniższej klauzuli informacyjnej), sam fakt przesłania oznacza zgodę na ich przetwarzanie i nie wymaga składania oświadczenia zgody.
Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o zawarcie stosownej zgody w dokumentach aplikacyjnych.
Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w życiorysie o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 6 miesięcy.”
Inne dokumenty i oświadczenia
 • oświadczenie o niepełnosprawności- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;
Miejsce składania dokumentów
Poprzez przycisk APLIKUJ
Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie (kontakt: ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, tel. 0-22 315 23 40). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani skontaktować się listownie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
Dane osobowe będą przetwarzane dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz dla celów przeprowadzenia przyszłych rekrutacji jeżeli wyrazi Pan/Pani stosowną zgodę.
Dane osobowe w zakresie wynikającym z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, określonego w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej zwane: RODO) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako że jest to niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę.
W przypadku, gdy w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą informacje wykraczające poza zakres wynikający z art. 22(1) § 1 kodeksu pracy jak również w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie stanowił art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a dla szczególnych kategorii danych, (o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych kandydata w kolejnych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego objętego niniejszym ogłoszeniem.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie osoby zatrudnione przez Administratora lub agencje rekrutacyjne współpracujące z Administratorem przy przeprowadzeniu procesu rekrutacji oraz podmioty prowadzące portale rekrutacyjne, za pośrednictwem, których można złożyć dokumenty aplikacyjne, na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia przetwarzania danych.
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 kodeksu pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych w tym w/w zakresie będzie brak możliwości udziału Pani/Pana w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie danych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne i odmowa ich podania nie będzie miała negatywnego wpływu na Pani/Pana udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.
W związku z przetwarzaniem danych wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne