Ta oferta pracy jest nieaktualna od 108 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych Sekcja Kontraktowania

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 04.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

  Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych Sekcja Kontraktowania
  Miejsce pracy: Warszawa

  Główne zadania:

  • opiniowanie w wyznaczonych terminach wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji POIR i ich zmian;
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie kontraktowania oraz ich aktualizacja do zmieniających się przepisów;
  • udział w ocenie pracy ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków o dofinansowanie lub rozpatrywania środków odwoławczych oraz współpraca z ekspertami;
  • udział w procesie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie;
  • udział w przygotowaniu list ocenionych projektów wraz z rekomendacją udzielenia bądź odmowy udzielenia dofinansowania ze środków POIR;
  • udział w procesie rozpatrywania środków odwoławczych;
  • przygotowanie umów z beneficjentami;
  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP w zakresie narzędzi informatycznych wspomagających kontraktowanie;
  • bieżące uzupełnianie i weryfikacja baz danych i systemów informatycznych danymi w zakresie realizowanych zadań;
  • udział w przygotowaniu danych i dokumentów na potrzeby sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji projektów;
  • udział w opracowywaniu założeń do realizacji nowych lub modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, inicjowanie zmian przepisów w tym zakresie;
  • przygotowywanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie wdrażanych działań;
  • przygotowanie dokumentacji i prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców usług przy realizacji zadań;
  • udzielanie informacji innym pracownikom Agencji w zakresie wykonywanych zadań;
  • prowadzenie archiwizacji dokumentów.

  Oczekujemy /wymagania konieczne/:

  • wykształcenia wyższego (minimum licencjat),
  • doświadczenia zawodowego: 2 lata doświadczenia zawodowego (młodszy specjalista), 3 lata (specjalista)
  • doświadczenie w zakresie kontraktowania programów/projektów,
  • znajomości systemu wdrażania funduszy strukturalnych,
  • znajomości zasad pomocy publicznej,
  • podstawowej znajomości ustawy pzp, ustawy o finansach publicznych, prawa cywilnego (w zakresie umów cywilno-prawnych),
  • obsługi aplikacji komputerowych (pakiet MS Office), w tym MS Excel na poziomie średnio zaawansowanym,
  • gotowości do podróży służbowych.

  Dodatkowo /wymagania pożądane/:

  • wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie ekonomii, prawa lub pokrewnych, ew. studia podyplomowe z ww. dziedzin,
  • doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
  • doświadczenie w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na postawie umowy o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach,
  • atrakcyjną lokalizację z dobrym dojazdem do biura.
  aplikuj

  aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30

  Termin zgłoszeń: do 16 grudnia 2018 r.

  Inne informacje:
  Metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji).
  • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  • Oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.
  • Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne zostanie opublikowana na stronie bip.parp.gov.pl.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected].
   
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.
   
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected]. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.