Ta oferta pracy jest nieaktualna od 108 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych Sekcja Wdrażania

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 04.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

  Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych Sekcja Wdrażania
  Miejsce pracy: Warszawa

  Główne zadania:

  • opiniowanie w wyznaczonych terminach wzorów dokumentów niezbędnych do wdrażania POIR i ich zmian,
  • przygotowanie dokumentów wdrożeniowych oraz ich aktualizacja do zmieniających się przepisów,
  • weryfikacja i przygotowywanie zmian zawartych w umowach z beneficjentami/wnioskowanie o rozwiązanie umów z beneficjentami,
  • monitoring wyznaczonych umów zawartych z beneficjentami:
   • weryfikacja danych, dokumentów, sprawozdań dostarczanych przez beneficjentów,
   • kontrola merytoryczna sprawozdań beneficjentów oraz wniosków o płatność,
   • weryfikacja wniosków o płatność, przygotowywanie rekomendacji płatności,
   • prowadzenie ewidencji zobowiązań / płatności,
   • przygotowanie i prowadzenie korespondencji z beneficjentami.
  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP w zakresie narzędzi informatycznych wspomagających wdrażanie, bieżące uzupełnianie i weryfikacja baz danych i systemów informatycznych danymi w zakresie realizowanych zadań,
  • udział w kontroli projektów,
  • udział w monitorowaniu wartości środków zakontraktowanych i wydatkowanych w ramach projektów oraz postępu rzeczowego i efektów projektów,
  • udział w przygotowaniu danych i dokumentów na potrzeby sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji projektów,
  • opracowywanie założeń do realizacji nowych lub modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, inicjowanie zmian przepisów w tym zakresie,
  • przygotowanie (m.in. we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP) i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie wdrażanych działań,
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczących wyboru wykonawców usług przy realizacji zadań.

  Oczekujemy /wymagania konieczne/:

  • wykształcenia wyższe (minimum licencjat),
  • doświadczenia zawodowego: 2 lata (dla młodszego specjalisty, 3 lata dla specjalisty),
  • doświadczenia w zakresie wdrażania programów/projektów,
  • znajomości systemu wdrażania funduszy strukturalnych,
  • znajomości zasad pomocy publicznej, ustawy pzp, ustawy o finansach publicznych, prawa cywilnego (w zakresie umów cywilno-prawnych),
  • bardzo dobrej obsługi aplikacji komputerowych (pakiet MS Office), 
   w tym MS Excel na poziomie średnio zaawansowanym,
  • gotowości do podróży służbowych.

  Dodatkowo /wymagania pożądane/:

  • wykształcenia wyższe magisterskie w dziedzinie ekonomii, prawa lub pokrewnych lub studia podyplomowe z ww. dziedzin,
  • doświadczenia w pracy w administracji publicznej;
  • minimum 3 letniego doświadczenia w pracy związanej z przygotowywaniem lub wdrażaniem programów / projektów;
  • doświadczenia w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na postawie umowy o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach,
  • atrakcyjną lokalizację z dobrym dojazdem do biura.
  aplikuj

  aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30

  Termin zgłoszeń: do 18 grudnia 2018 r.

  Inne informacje:
  Metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji).
  • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  • Oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.
  • Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne zostanie opublikowana na stronie bip.parp.gov.pl.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected].
   
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.
   
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected]. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.