Ta oferta pracy jest nieaktualna od 69 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-04-04

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

  Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych
  Miejsce pracy: Warszawa

  Główne zadania:

  Realizacja zadań określonych dla Sekcji Kontraktowania I / II,
  w szczególności:

  • opiniowanie w wyznaczonych terminach wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji POIR i ich zmian;
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie kontraktowania oraz ich aktualizacja do zmieniających się przepisów;
  • udział w ocenie pracy ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków o dofinansowanie lub rozpatrywania środków odwoławczych oraz współpraca z ekspertami;
  • udział w procesie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie:
   • weryfikacja formalna wniosków,
   • ocena wniosków o dofinansowanie, w tym w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP),
   • weryfikacja danych i dokumentów dostarczanych przez wnioskodawców,
   • bieżące wprowadzanie danych dot. prowadzonej oceny do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI),
   • przygotowanie i prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami.
  • udział w przygotowaniu list ocenionych projektów wraz
   z rekomendacją udzielenia bądź odmowy udzielenia dofinansowania ze środków POIR;
  • udział w procesie rozpatrywania środków odwoławczych;
  • przygotowanie wyznaczonych umów z beneficjentami;
  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP w zakresie narzędzi informatycznych wspomagających kontraktowanie;
  • bieżące uzupełnianie i weryfikacja baz danych i systemów informatycznych danymi w zakresie realizowanych zadań;
  • udział w przygotowaniu danych i dokumentów na potrzeby sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji projektów;
  • udział w opracowywaniu założeń do realizacji nowych lub modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, inicjowanie zmian przepisów w tym zakresie;
  • przygotowanie (m.in. we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP) i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie wdrażanych działań;
  • przygotowanie dokumentacji i prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców usług przy realizacji zadań;
  • współpraca w zakresie realizacji zadań Departamentu oraz innych powierzonych zadań.

  Oczekujemy (wymagania konieczne):

  • wykształcenie wyższe (minimum licencjat);
  • doświadczenie zawodowe, minimum 2 lata dla młodszego specjalisty oraz 3 lata dla specjalisty;
  • doświadczenie w zakresie kontraktowania programów / projektów;
  • znajomość systemu wdrażania funduszy strukturalnych;
  • znajomość zasad pomocy publicznej;
  • podstawowa znajomość ustawy pzp oraz ustawy o finansach publicznych;
  • podstawowa znajomość prawa cywilnego (w zakresie umów cywilno-prawnych);
  • dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office, w tym w szczególności MS Excel;
  • umiejętność współpracy;
  • umiejętność organizacji i planowania;
  • umiejętność analitycznego myślenia;
  • gotowość do podróży służbowych.

  Dodatkowo (wymagania pożądane):

  • wyższe magisterskie w dziedzinie ekonomii, prawa lub pokrewnych, ew. studia podyplomowe z ww. dziedzin;
  • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
  • minimum 3 lata doświadczenia w pracy związanej z przygotowywaniem lub kontraktowaniem programów / projektów;
  • doświadczenie w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego;
  • wiedza w zakresie sposobów i warunków świadczenia usług proinnowacyjnych;
  • znajomość środowiska instytucji otoczenia biznesu;
  • znajomość zasad rachunkowości;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;
  • praktyczna znajomość pzp;
  • MS Excel poziom zaawansowany (samodzielne generowanie wybranych grup danych, projektowanie ich formatu itp.);
  • prawo jazdy kat. B (czynna umiejętność prowadzenia samochodów osobowych).

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach;
  • miejsce pracy w dobrze skomunikowanej lokalizacji.
  aplikuj

  aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30

  Termin zgłoszeń: 17 kwietnia 2019 r.

  Inne informacje:

  • Metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, kompetencji).
  • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  • Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne zostanie opublikowana na BIP.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
   
  Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected] Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.