Ta oferta pracy jest nieaktualna od 266 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Naczelnik Wydziału Finansów

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 2018-03-27

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

  Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i prawnej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Działa na podstawie Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur.

  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  Warunki pracy: Miejsce pracy - Praca w budynku biura i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Podjazd do budynku.

  W budynku brak toalety umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

  Stanowisko pracy - Stanowisko pracy związane z: pracą przy komputerze, przemieszczeniem się wewnątrz budynku, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

  Naczelnik Wydziału Finansów

  Miejsce pracy: Warszawa
  Numer referencyjny: 03/WF/2018
  • Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
  1. Kierowanie działalnością Wydziału Finansów, zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji zadań Wydziału zgodnie z regulaminem organizacyjnym Biura oraz innych zadań powierzonych do wykonania przez Głównego Księgowego i Dyrektora.
  2. Współdziałanie z dyrektorami obsługiwanych placówek.
  3. Współdziałanie z innymi Wydziałami Biura.
  4. Współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi m. st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów.
  5. Opracowywanie planów zadaniowych dla nadzorowanej komórki.
  6. Zarządzanie podległymi pracownikami zgodnie z regulacjami przyjętymi w Biurze i wspieranie ich w rozwoju zawodowym.
  7. Realizacja zadań związanych z oceną efektów pracy Wydziału, analizami, i sprawozdawczością.
  8. Zgłaszanie i zabezpieczenie środków finansowych na wydatki Biura i obsługiwanych placówek oświatowych z podziałem na tytuły i okresy płatności.
  9. Nadzór i kontrola nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg majątkowych Biura i obsługiwanych placówek oświatowych oraz koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych.
  10. Nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej biura i obsługiwanych placówek oświatowych w ramach obsługi rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi zasadami.
  11. Koordynacja i nadzór nad terminową i merytoryczną poprawnością zadań wykonywanych przez pracowników Wydziału w zakresie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oraz prowadzenia rozliczeń finansowych a w szczególności:
    • Przyjmowaniem, kontrolą i księgowaniem składanych dokumentów;
    • rejestracją, dekretacją otrzymanych dokumentów, nadzór i kontrola realizacji wydatków dokonywanych w ramach planu finansowego Biura oraz planów finansowych obsługiwanych placówek oświatowych pod kątem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
    • ewidencją księgową budżetu zadaniowego;
    • wystawianiem faktur VAT, sporządzaniem deklaracji podatku od towarów i usług oraz prowadzeniem rejestrów sprzedaży i zakupów;
    • prowadzeniem ewidencji finansowo-księgowej majątku trwałego;
    • prowadzeniem ewidencji i rozliczaniem środków na rachunku depozytowym, prowadzeniem ewidencji i rozliczaniem środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
    • sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdań finansowych dla obsługiwanych placówek oświatowych oraz Biura jako jednostki budżetowej;
    • prowadzeniem obsługi bankowo-kasowej: księgowaniem wyciągów bankowych i raportów kasowych; sporządzaniem przelewów, współpracą z bankiem;
    • prowadzeniem windykacji zaległości w zakresie należności budżetowych; prowadzeniem ewidencji księgowej realizowanych przez obsługiwane placówki oświatowe projektów współfinansowanych ze środków europejskich;
    • stałą kontrolą realizacji wydatków ustalonych w ramach limitu kwot w rocznych planach finansowych jednostek budżetowych, monitorowaniem wydatków;
  12. Zastępstwo Głównego Księgowego Biura podczas jego nieobecności.
  13. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego, nie ujętych w powyższym zakresie obowiązków a wynikających ze specyfiki pracy w Wydziale Finansów.
  • Wymagania konieczne:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. min. 5 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku pracy,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902);
  5. nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania dodatkowe:
  1. min. 4 letnie doświadczenie na stanowisku pracy związanym z finansami publicznymi i księgowością budżetową w zakresie obsługi placówek oświatowych, w tym 2 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników;
  2. wykształcenie wyższe ekonomiczne/ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu rachunkowości;
  3. znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 j.t.), ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 j.t.), ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1221 j.t.); ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2017.1311. j.t.); Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2018.109); Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U.2015.1542.j.t.);
  4. obsługa modułów programu VULCAN OPTIVUM; Finanse Optivum;
  5. samodzielność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, rzetelność, sumienność, dokładność, komunikatywność i otwartość;
  6. zaawansowana znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
  2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
  3. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
  4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  5. podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  6. podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  7. podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. osoba wybrana do zatrudnienia będzie proszona o przedstawienie aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;
  9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902);
  10. podpisana odręcznie klauzula ("wyrażenia zgody...") o treści wskazanej poniżej.

  Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Mokotów m. st. Warszawy, ul. Postępu 13 lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie

  do dnia 20 kwietnia 2018 r. do g. 14:00 na adres:

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Mokotów

  m.st. Warszawy Postępu 13, 02-676 Warszawa

  (z dopiskiem na kopercie „03/WF/2018” + imię i nazwisko kandydata)

   Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 20 kwietnia 2018 r. do g. 14:00.

  Klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 13 (02-676)zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  Informujemy, że Administratorem danych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 13 (02-676). Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.