Ta oferta pracy jest nieaktualna od 20 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Naczelnik Wydziału Kadr i Płac w Departamencie Finansowym

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 01.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa poszukuje pracownika na stanowisko

  Naczelnik Wydziału Kadr i Płac
  w Departamencie Finansowym

  Zadania na stanowisku:

  • prowadzenie spraw z zakresu planowania i organizacji działań rozwojowych pracowników;
  • nadzór nad procesami kadrowo-płacowymi;
  • realizacja polityki personalnej, w tym wdrażania m.in. systemów premiowania, motywacyjnych oraz systemów budowania zaangażowania pracowników;
  • opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w tym realizacja projektów HR, HRM;
  • wspieranie kadry managerskiej w realizacji procesów i procedur HR;
  • prowadzenie procesów rekrutacyjnych;
  • nadzór i realizacja procesów zakupowych usług z obszaru HR (np. benefity, usługi APT), w tym przygotowanie OPZ, SIWZ;
  • planowanie i gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody oraz szkolenia dla pracowników;
  • planowanie budżetów ZFŚS i PFRON oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem;
  • zarządzanie podległym zespołem.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe;
  • co najmniej 8 letni staż pracy w obszarze HR;
  • co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym (preferowane w obszarze kadrowo-płacowym);
  • znajomość przepisów kadrowo-płacowych;
  • znajomość programów kadrowo-płacowych (np. Sage Kadry i Płace One Payroll, QNT, Płatnik);
  • praktyczna znajomość narzędzi i metodologii pracy w działach HR;
  • doświadczenie w zakresie przeprowadzania procesów rekrutacji, opracowywania systemów motywacyjnych, planowania rozwoju pracowników oraz tworzenia systemu ocen okresowych;
  • doświadczenie w zakresie naliczania wynagrodzeń
  • mile widziane doświadczenie we wdrażaniu systemów kadrowo-płacowych;
  • umiejętność wykonywania obowiązków pod presją czasu;
  • wysokie umiejętności interpersonalne;
  • umiejętność organizacji i planowania.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na jasno określonych zasadach (okres próbny 3 miesiące ->umowa na 1 rok->umowa na czas nieokreślony);
  • elastyczny czas pracy pozwalający na łączenie pracy z życiem osobistym (rozpoczęcie pracy pomiędzy godzinami 7:00-9:15);
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych m.in:
   • możliwość dofinansowania studiów podyplomowych,
   • dofinansowanie lekcji języka angielskiego,
   • dofinansowanie do pakietu rekreacyjno-sportowego,
   • dofinansowanie do wczasów,
   • korzystne ubezpieczenie na życie i opieka medyczna,
  • udział w szkoleniach i konferencjach branżowych;
  • nowoczesne i ergonomiczne biuro.

  Wymagane dokumenty:

  • życiorys i list motywacyjny – zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm., dalej jako kodeks pracy), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych a także oświadczenie o niekaralności.
  W przypadku gdy w życiorysie lub liście motywacyjnym zawarł Pan/Pani większy zakres danych niż wynika to z przywołanego powyżej 221 § 1 kodeksu pracy (np. adresu e-mail, informacji o zainteresowaniach), w dokumentach aplikacyjnych proszę o zawarcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w CV lub liście motywacyjnym o poniższej treści:
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”
  Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o zawarcie stosownej zgody w dokumentach aplikacyjnych. Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w CV lub liście motywacyjnym o następującej treści:
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 6 miesięcy.”

  Inne dokumenty i oświadczenia:

  • oświadczenie o niepełnosprawności- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;
  • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

  Termin składania dokumentów:

  do 1 maja 2019r. włącznie

  Miejsce składania dokumentów:

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa

  z dopiskiem: „Oferta pracy 10/2019/DF” lub za pomocą przycisku Aplikuj

  Inne informacje:

  • forma zatrudnienia umowa: na okres próbny;
  • po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia;
  • metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru:  weryfikacja formalna ofert (do następnego etapu zaproszeni zostaną wybrani kandydaci),  sprawdzian wiedzy/umiejętności (fakultatywnie),  rozmowa kwalifikacyjna (obowiązkowo);
  • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty, a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą - data stempla pocztowego);
  • kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru;
  • CPPC zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.
  Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie (kontakt: ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, tel. 0-22 315 23 40). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani skontaktować się listownie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
   
  Dane osobowe będą przetwarzane dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz dla celów przeprowadzenia przyszłych rekrutacji jeżeli wyrazi Pan/Pani stosowną zgodę.
   
  Dane osobowe w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu pracy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej zwane: RODO), jako że jest to niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę.
   
  W przypadku gdy w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą informacje wykraczające poza zakres wynikający z art. 221 § 1 kodeksu pracy jak również w przypadku gdy wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie stanowił art. 6 ust. 1 lit. a RODO a dla szczególnych kategorii danych (tzw. danych wrażliwych) art. 9 ust. 2 lit. a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
   
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
  Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania CV.
  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych kandydata w kolejnych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego objętego niniejszym ogłoszeniem.
   
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być agencje rekrutacyjne współpracujące z Administratorem przy przeprowadzeniu procesu rekrutacji oraz podmioty prowadzące portale rekrutacyjne, za pośrednictwem których można złożyć dokumenty aplikacyjne.
   
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.
  Podanie danych wykraczających poza zakres wskazany w art. 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne i odmowa ich podania nie będzie miała negatywnego wpływu na Pani/Pana udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, przy czym podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) ułatwi ewentualną komunikację pomiędzy Panią/Panem a rekruterem.
   
  W związku z przetwarzaniem danych wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.