Ta oferta pracy jest nieaktualna od 94 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Naczelnik wydziału w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 2018-12-05

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie
  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

  naczelnik wydziału
  w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Wydział Analiz i Monitoringu Rynku Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
  Miejsce pracy: Warszawa

  Wymiar etatu: 1  

  Liczba stanowisk pracy: 1

  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Wspólna 2/4


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

  • strategiczne i bieżące zarządzanie podległą komórką organizacyjną,
  • prowadzenie analiz w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, w tym analizowanie zgromadzonych danych i wnioskowanie, formułowanie założeń oraz analizowanie i proponowanie zmian w już realizowanych badaniach, gromadzenie danych/zamawianie ekspertyz, identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc.
  • dokonywanie analiz prawnych, w tym opracowywanie/opiniowanie projektów umów, porozumień, dokumentów, opracowywanie/opiniowanie wzorów umów, porozumień, dokumentów, przygotowywanie projektów opinii/wyjaśnień/ interpretacji/oceny, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie i opiniowanie projektów regulacji wewnętrznych, udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii prawnych w zakresie, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, wydawanie opinii prawnych w zakresie, o którym mowa w art. 133b ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
  • zapewnianie obsługi ciał kolegialnych: sekretariatu Platformy PPP i innych podmiotów,
  • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o zamówienie publiczne w zakresie właściwości komórki organizacyjnej,
  • realizacja zadań w ramach projektu pozakonkursowego Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w ramach PO WER 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń w zakresie tematyki PPP,
  • prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego,
  • prowadzenie szkoleń w zakresie tematyki PPP,
  • współpraca z zewnętrznymi wykonawcami realizującymi usługi prawne na zlecenie Departamentu.

  Warunki Pracy:

  Pracownikom oferujemy:

  • proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 7120,59 zł brutto, ustalone wg mnożnika 3,8
  • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
  • trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych,
  • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa,
  • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,
  • ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00.

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  • wyjazdy służbowe (kilkanaście razy w roku)
  • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
  • praca przy komputerze
  • opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/

  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:


  wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne na kierunku prawo

  doświadczenie: minimum 5 lat w administracji publicznej na stanowiskach związanych z obsługą prawną oraz doświadczenie w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem


  pozostałe wymagania niezbędne: 

  • umiejętność interpretacji aktów prawnych,
  • znajomość ustawy o PPP oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o finansach publicznych,
  • wiedza nt. specyfiki projektów PPP, w tym postępowań o wybór partnera prywatnego,
  • znajomość specyfiki umów zawieranych z partnerami prywatnymi w formule PPP / koncesji,
  • wiedza na temat rynku PPP,
  • znajomość udzielania zamówień w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych,
  • wiedza na temat procedur legislacyjnych,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,       
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  • organizacja pracy własnej i wydziału, orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, myślenie analityczne.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:


  Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W
  przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.

  • CV,
  • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów,
  • najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/.

   

  Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru

  Termin składania dokumentów:

  19 grudnia 2018 r.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

   

  Aplikuj online klikając w link

   

  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  ul. Wspólna 2/4

  00-926 Warszawa

  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila: DPA 273_z

  Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵

  Inne informacje:


  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy
  w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.miir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo/Praca i kariera lub uzyskać w zakresie merytorycznym pod nr tel. (22) 273 89 15, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel. (22) 273 88 81.

  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.

  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.

  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

  Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.

  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.


  Dane osobowe. Klauzula Informacyjna

  • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-926), ul. Wspólna 2/4,
  • kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): [email protected],
  • dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na podstawie wyrażonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych,
  • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
  • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia naboru,
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów,
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych,
  • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.