Ta oferta pracy jest nieaktualna od 9 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Nauczyciel Akademicki

 • Chorzów, śląskie
 • Specjalista
 • 14.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

  Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

  ogłasza konkursy na stanowiska
  nauczycieli akademickich


                                               Miejsce pracy: Chorzów

  Wymagania:

  • posiadanie tytułu profesora / stopnia doktora habilitowanego
  • doświadczenie praktyczne zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego lub udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 5 lat
  • doświadczenie dydaktyczne

  Kryteria oceny obejmować będą:

  • dorobek naukowy
  • doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
  • osiągnięcia dydaktyczne

  Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:

  • aktualne CV i list motywacyjny
  • kopia (ksero) dyplomu dotyczącego stopnia naukowego
  • oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu WSB w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
  • wykaz publikacji
  • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
                         Planowany termin rozpoczęcia pracy 1.10.2019 lub 1.03.2020.

                                 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

                         www.wsb.pl/chorzow/poznaj WSB/o uczelni/oferty pracy

  www.wsb.pl

   

  Dokumentację proszę przesłać poprzez Aplikuj lub na adres: WSB w Poznaniu, WZ w Chorzowie, Kancelaria (pokój 126), ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów z zaznaczeniem w temacie wiadomości „Konkurs – profesor” w terminie do 15.07.2019 r.)

  aplikuj
   
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
   
  WSB w Poznaniu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
  Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000). 

  Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw, Kandydat może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

  Dane osobowe kandydata w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) par. 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:

  1. realizacji procesu rekrutacji (na podstawie Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. 

  Dane osobowe kandydata będą przetwarzane także:

  1. w zakresie wizerunku i innych danych przekazanych przez Kandydata na podstawie udzielonej przez Kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  2. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie udzielonej przez Kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

  Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. 
  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

  Dane osobowe kandydata zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat, liczonych od dnia złożenia aplikacji.

  Osobie przysługuje prawo:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • do sprostowania swoich danych,
  • do usunięcia swoich danych,
  • do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych.

  Każdemu kandydatowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
  Aby zapewnić możliwie najlepszy przebieg rekrutacji, dane osobowe Kandydata mogą zostać przekazane na zlecenie Administratora podmiotom, które je przetwarzają, a w szczególności dostawcom usług.