Ta oferta pracy jest nieaktualna od 151 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Nauczyciel języka polskiego

 • podkarpackie
 • Specjalista
 • 12.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ORPEG organizuje rekrutację nauczycieli polonistów do pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo Wschodniej oraz Azji.

  Nauczyciel języka polskiego

  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2019/2020  do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

   

  Ostateczny termin przysłania dokumentów: 18 lutego 2019 r. do godz. 15,00
  Poszukujemy nauczycieli polonistów.
  Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka
  lub przesłać w formie papierowej na adres:

  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
  ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa
   
  Szczegóły na stronie www.orpeg.pl Telefon: 22 853 87 06
  Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli

  Wymagania

  O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

  1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego
   przedmiotu,
  2. znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania,
  3. co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy,
   ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem
   zawodowym nauczycieli,
  4. warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.


  Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.

  Obowiązki

  Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom
  w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

  Informacje dodatkowe

  1. oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
  2. oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,
  3. w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie
   na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
  4. kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność
   z oryginałem.
  5. ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Oferty złożone po terminie
   oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru. 
  .
  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH SOBOWYCH
  DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O SKIEROWANIE DO PRACY
  ZA GRANICĄ PRZEZ OŚRODEK ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
   w zakresie działania Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za pomocą adresu e-mail [email protected] lub pisemnie na adres wskazany wyżej.
  3. Administrator danych osobowych – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego sprawdzenia danych w rejestrach.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
    na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
   • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
   w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
   do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia,
   a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające
   z obowiązujących przepisów prawa.
  8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
   na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
   do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.
  9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
   do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.