Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.
 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.
 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące , od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
 
Informujemy, że:
 
Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 
Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. w tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem [email protected] lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected]
 
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów nie zwraca.

Nauczyciel - Konsultant ds. Informatyki

Małopolskie Centrum Doskonalenia NauczycieliO firmie

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Lubelska 23

Kraków

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy 

NAUCZYCIELA KONSULTANTA ds. INFORMATYKI
1,0 etat/1 osoba

Miejsce pracy: Kraków
 1. Wymagania konieczne:
  • Spełnianie wymogów określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela - Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ( art. 9, ust. 1 i 2);
  • Spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli w § 3 ust.1;
  • Wykształcenie wyższe informatyczne – studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie Lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku innym niż w/w i studia podyplomowe na kierunku informatycznym;
  • Stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
  • Udokumentowane minimum 5-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej;
  • Zdolność analitycznego myślenia, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole;
  • Bardzo dobra organizacja pracy;
  • Gotowość do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji;
  • Systematyczność i operatywność;
  • Kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
 2. Wymagania pożądane:
  • Umiejętność poprawnego formułowania pism.
 3. Główne obowiązki:
  Do obowiązkowych zadań nauczyciela konsultanta należy:
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • Planowanie, organizowanie i realizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki;
 • Udzielanie konsultacji;
 • Organizowanie i prowadzenie form doskonalenia, w tym wspomagania szkół, warsztatów, seminariów, wykładów, konferencji, sieci współpracy i samokształcenia, szkoleń zespołów nauczycieli o tematyce wynikającej ze specyfiki nauczanych przedmiotów lub wynikającej z ogólnej i aktualizowanej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela konsultanta.
 • Organizowanie działań wspierających rozwój i awans zawodowy nauczycieli;
 • Realizowanie bieżących zadań MCDN;
 • Udział w szkoleniach wewnętrznych organizowanych dla konsultantów oraz szkoleniach zewnętrznych w ramach własnego rozwoju zawodowego;
 • Promowanie działań MCDN w środowisku oświatowym;
 • Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;
 • Współpraca z uczelniami wyższymi i innymi partnerami wspomagającymi doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 • Publikowanie materiałów i artykułów;
 • Opracowywanie oferty szkoleń zaspokajającej bieżące potrzeby nauczycieli;
 • Pozyskiwanie do współpracy z MCDN trenerów specjalistów z różnych dziedzin;
 • Wykonywanie innych powierzonych zadań przez przełożonego.

Szczegóły ogłoszenia znajdziesz na stronie MCDN:

https://mcdn.edu.pl/mcdn/oferty-pracy-w-mcdn/8888-2/

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 roku w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej   „RODO”)   oraz   przepisy   obowiązującego   Kodeksu   pracy,   uprzejmie   informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).


ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy 

NAUCZYCIELA KONSULTANTA ds. INFORMATYKI
1,0 etat/1 osoba
 1. Wymagania konieczne:
  • Spełnianie wymogów określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela - Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ( art. 9, ust. 1 i 2);
  • Spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli w § 3 ust.1;
  • Wykształcenie wyższe informatyczne – studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie Lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku innym niż w/w i studia podyplomowe na kierunku informatycznym;
  • Stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
  • Udokumentowane minimum 5-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej;
  • Zdolność analitycznego myślenia, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole;
  • Bardzo dobra organizacja pracy;
  • Gotowość do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji;
  • Systematyczność i operatywność;
  • Kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
 2. Wymagania pożądane:
  • Umiejętność poprawnego formułowania pism.
 3. Główne obowiązki:
  Do obowiązkowych zadań nauczyciela konsultanta należy:
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • Planowanie, organizowanie i realizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki;
 • Udzielanie konsultacji;
 • Organizowanie i prowadzenie form doskonalenia, w tym wspomagania szkół, warsztatów, seminariów, wykładów, konferencji, sieci współpracy i samokształcenia, szkoleń zespołów nauczycieli o tematyce wynikającej ze specyfiki nauczanych przedmiotów lub wynikającej z ogólnej i aktualizowanej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela konsultanta.
 • Organizowanie działań wspierających rozwój i awans zawodowy nauczycieli;
 • Realizowanie bieżących zadań MCDN;
 • Udział w szkoleniach wewnętrznych organizowanych dla konsultantów oraz szkoleniach zewnętrznych w ramach własnego rozwoju zawodowego;
 • Promowanie działań MCDN w środowisku oświatowym;
 • Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;
 • Współpraca z uczelniami wyższymi i innymi partnerami wspomagającymi doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 • Publikowanie materiałów i artykułów;
 • Opracowywanie oferty szkoleń zaspokajającej bieżące potrzeby nauczycieli;
 • Pozyskiwanie do współpracy z MCDN trenerów specjalistów z różnych dziedzin;
 • Wykonywanie innych powierzonych zadań przez przełożonego.

Szczegóły ogłoszenia znajdziesz na stronie MCDN:

https://mcdn.edu.pl/mcdn/oferty-pracy-w-mcdn/8888-2/

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 roku w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej   „RODO”)   oraz   przepisy   obowiązującego   Kodeksu   pracy,   uprzejmie   informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).

Ogłoszenie archiwalne