Oferta pracy
42/2021

od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Mostów

ZZDW w Koszalinie

 • Szczecińska 31, Koszalin
  Koszalin, zachodniopomorskie
 • ważna jeszcze 5 dni
  do: 29 paź 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
 • praca stacjonarna

ZZDW w Koszalinie

Szczecińska 31

Koszalin

Twój zakres obowiązków

 • wykonywanie przeglądów pięcioletnich obiektów mostowych wg obowiązujących instrukcji,

 • kontrolowanie prawidłowości wykonywania przeglądów rocznych przez służby mostowe Rejonów Dróg Wojewódzkich,

 • kontrola stanu utrzymania obiektów mostowych,

 • ocena stanu technicznego obiektów inżynierskich,

 • prowadzenie ewidencji obiektów mostowych w systemach elektronicznych,

 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniach realizowanych przez Wydział,

 • inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności;

Nasze wymagania

 • wymagane wykształcenie: wyższe techniczne – kierunek studiów w zakresie budownictwa

 • polskie obywatelstwo

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • ogólna znajomość zagadnień wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych,

 • prawa budowlanego, prawa wodnego i kodeksu postępowania administracyjnego,

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności mostowej lub inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiada aktualne zaświadczenie,

 • biegła znajomość obsługi komputera i stosowania pakietu MS Office (Word, Excel),

 • prawo jazdy kat. B;

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy na stanowisku w administracji państwowej lub samorządowej,

 • przeszkolenie w zakresie przeprowadzania przeglądów szczegółowych obiektów mostowych,

 • umiejętność pracy zespołowej,

 • dokładność, rzetelność i zaangażowane,

 • pełna dyspozycyjność – dotyczy wyjazdów służbowych na terenie województwa zachodniopomorskiego,

 • wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania;

O nas

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie powołany został przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako jednostka organizacyjna - bezpośredni zarządca dróg wojewódzkich na swoim terenie.

Więcej o jednostce na stronie:

http://www.bip.zzdw.koszalin.pl/

numer ogłoszenia 42/2021

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZZDW, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 % .

Ilość etatów: 1

Więcej informacji:

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

• praca w terenie, obszar działalności ZZDW – województwo zachodniopomorskie,

• prowadzenie samochodu osobowego,

• praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,

• CV – własnoręcznie podpisany,

• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego własnoręcznie podpisane,

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

• własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• wyłoniony w wyniku naboru kandydat zobowiązany będzie, przed nawiązaniem stosunku pracy do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Skazanych,

• własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

• własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,

• kwestionariusz osobowy wg znormalizowanego druku, (własnoręcznie podpisany) www.zzdw.koszalin.pl/praca - informacje dla kandydatów,

• kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Informacje dodatkowe

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Termin składania ofert

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą w terminie

do dnia 29.10.2021 r. do godz. 15.00 na adres:

achodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

W zamkniętych kopertach z dopiskiem :

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – od Specjalisty do Głównego Specjalisty

w Wydziale Mostów”

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Do pierwszego etapu selekcji nie będziemy zapraszać wszystkich kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne podane w ogłoszeniu. ZZDW skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku. Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (94) 34 19 636, (94) 34 19 625, (94) 34 19 619