Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Operator Numerów Alarmowych

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Jagiellońska 25

Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny Urzędu
poszukuje kandydatek/ kandydatów na stanowisko:
OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
w Wydziale Powiadamiania Ratunkowego

Miejsce wykonywania pracy: Katowice
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, 40 - 032 Katowice

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie informacji o zdarzeniach, klęskach żywiołowych, katastrofach i innych zagrożeniach zgłaszanych na numery alarmowe w celu niezwłocznego przekazania ich do dyspozytorów służb ratowniczych
 • Obsługa specjalistycznych urządzeń technicznych oraz systemów łączności stanowiących wyposażenie centrum powiadamiania ratunkowego w celu utrzymania w stałej gotowości systemu przekazywania danych
 • Wymiana informacji z pozostałymi centrami, stanowiskami służb ratowniczych, centrami zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia właściwego przebiegu działań ratowniczych i akcji oraz prowadzenia medycznych czynności ratunkowych
 • Prowadzenie baz danych i baz teleadresowych (w tym między innymi dotyczących podmiotów ratowniczych) w celu zapewnienia bieżącej aktualizacji zawartych w nich informacji

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w siedzibie Urzędu
 • praca w systemie zmianowym 12/24h, w tym również w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta
 • stanowisko pracy wyposażone jest w 4 monitory ekranowe, komputer, telefon i nagłowny zestaw słuchawkowy
 • praca na komputerze – powyżej 4 godzin dziennie
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
 • oświetlenie z przewagą sztucznego oraz dzienne
 • pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne
 • wykształcenie: co najmniej średnie lub średnie branżowe
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w stopniu umożliwiającym obsługę zgłoszeń alarmowych
 • znajomość ustaw: o systemie powiadamiania ratunkowego, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 
  o ochronie przeciwpożarowej, o Policji, o zarządzaniu kryzysowym,
 • znajomość rozporządzeń MSWiA w sprawie organizacji i sposobu funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, w sprawie szkoleń pracowników centrum powiadamiania ratunkowego oraz w sprawie zakresu informacji zamieszczanych w karcie oceny pracy, karcie oceny kompetencji i karcie samooceny oraz wzorów tych kart
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność - osoba nieskazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • umiejętność obsługi komputera, w tym szybkiego pisania na klawiaturze
 • umiejętność skutecznej komunikacji i precyzyjnego przekazywania informacji
 • odporność na stres
 • umiejętność działania w sytuacjach trudnych i nieprzewidywalnych
 • umiejętność obsługi klienta (w tym klienta trudnego)

 

dodatkowe
 • znajomość innego (niż deklarowanego), dodatkowego języka obcego na poziomie komunikatywnym
 • doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo-gaśniczych lub medycznych działań ratunkowych
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko operatora numerów alarmowych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz w ustawie o systemie powiadamiania ratunkowego
 • oświadczenie kandydata/kandydatki:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych

 

Miejsce składania dokumentów:

Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice
z dopiskiem "Oferta pracy – operator numerów alarmowych”

Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP lub drogą mailową na adres [email protected]

UWAGA: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Administratorem Pana/Pani danych jest: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 20 77 975 lub [email protected]

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko operatora numerów alarmowych

Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Okres przechowywania danych: do 3 miesięcy po zakończeniu procedury naboru na stanowisko operatora numerów alarmowych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (tj. od zaakceptowania Przez Dyrektora Generalnego protokołu z danej edycji naboru).


Uprawnienia:

 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego


Podstawa prawna przetwarzania danych
: Kodeks pracy oraz ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane


Każdy kandydat/każda kandydatka przystępujący/przystępująca do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.


Dodatkowe informacje:

 1. Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przy składaniu dokumentów aplikacyjnych na stanowisko operatora numerów alarmowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu: https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-dla-kandydatow-na-operatora-numerow-alarmowych/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-na-operatora-numerow-alarmowych.html
 2. Planowany termin zatrudnienia: nabór ciągły – do uzyskania pełnego stanu zatrudnienia.
 3. Do wynagrodzenia zasadniczego przysługuje: dodatek stażowy (wynoszący po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), dodatek za pracę w godzinach nocnych.
 4. Ponadto występują nagrody okresowe, „13-sta” pensja, świadczenia socjalne, możliwość awansu zawodowego oraz udziału w zespołach projektowych.
 5. Stanowisko zaliczane jest do grupy stanowisk spoza korpusu służby cywilnej.
 6. Biuro Organizacyjno-Budżetowe dokonuje weryfikacji ofert kandydatów/kandydatek pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.
 7. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów/kandydatek do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom/kandydatkom przez pracowników Wydziału Powiadamiania Ratunkowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata/kandydatkę.
 8. Pierwsza umowa o pracę jest zawierana na okres próbny 6 miesięcy.
 9. Kandydaci/kandydatki do zatrudnienia zostaną zobowiązani (w postaci odpowiedniej klauzuli w umowie o pracę) do odbycia szkolenia dla operatorów numerów alarmowych. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu to kryteria obligatoryjne umożliwiające rozpoczęcie realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych. W momencie nieprzedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminu - umowa o pracę zostanie rozwiązana.
 10. Oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki (kandydatów/kandydatek) w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone.
 11. Dodatkowe informacje (w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia) można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20 77 478 lub 32 20 77 467.

Ogłoszenie archiwalne