Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Operator Numerów Alarmowych

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Jagiellońska 25

Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny Urzędu
poszukuje kandydatów na stanowisko:
OPERATORA NUMERÓW ALARMOWYCH
w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Miejsce wykonywania pracy: Katowice
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, 40 - 032 Katowice

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie informacji o zdarzeniach, klęskach żywiołowych, katastrofach i innych zagrożeniach zgłaszanych na numery alarmowe w celu niezwłocznego przekazania ich do dyspozytorów służb ratowniczych
 • obsługa specjalistycznych urządzeń technicznych oraz systemów łączności stanowiących wyposażenie centrum powiadamiania ratunkowego w celu utrzymania w stałej gotowości systemu przekazywania danych
 • wymiana informacji z pozostałymi centrami, stanowiskami służb ratowniczych, centrami zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia właściwego przebiegu działań ratowniczych i akcji oraz prowadzenia medycznych czynności ratunkowych
 • prowadzenie baz danych i baz teleadresowych (w tym między innymi dotyczących podmiotów ratowniczych) w celu zapewnienia bieżącej aktualizacji zawartych w nich informacji

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w siedzibie Urzędu
 • praca w systemie zmianowym 12/24h, w tym również w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta
 • stanowisko pracy wyposażone jest w 4 monitory ekranowe, komputer, telefon i nagłowny zestaw słuchawkowy
 • praca na komputerze – powyżej 4 godzin dziennie
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
 • oświetlenie z przewagą sztucznego oraz dzienne
 • pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

niezbędne

 • wykształcenie: co najmniej średnie
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • o ochronie przeciwpożarowej, o Policji, o systemie powiadamiania ratunkowego
 • znajomość rozporządzenia MAiC w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego oraz w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych
 • umiejętność obsługi komputera, w tym szybkie pisanie na klawiaturze
 • umiejętność skutecznej komunikacji i precyzyjnego przekazywania informacji
 • odporność na stres
 • umiejętność działania w sytuacjach trudnych i nieprzewidywalnych
 • umiejętność obsługi klienta (w tym klienta trudnego)
 • dyspozycyjność


dodatkowe

 • znajomość innego dodatkowego (niż deklarowanego) języka obcego na poziomie komunikatywnym
 • doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo-gaśniczych lub medycznych działań ratunkowych
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku operatora Call Center

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko operatora numerów alarmowych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz z ustawie o systemie powiadamiania ratunkowego
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Miejsce składania dokumentów:

Śląski Urząd Wojewódzki
Biuro Obsługi Klienta
ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
40 - 032 Katowice
z dopiskiem "Oferta pracy – operator numerów alarmowych”

Dodatkowe informacje:
 
1. Administratorem Pana/Pani danych jest: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 20 77 975 lub [email protected]
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko operatora numerów alarmowych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
Okres przechowywania danych: do 3 miesięcy po zakończeniu procedury naboru na stanowisko operatora numerów alarmowych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (tj. od zaakceptowania Przez Dyrektora Generalnego protokołu z danej edycji naboru).
Uprawnienia:
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy oraz ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
2. Wzór oświadczenia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przy składaniu dokumentów aplikacyjnych na stanowisko operatora numerów alarmowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW".
3. Planowany termin zatrudnienia: nabór ciągły – do uzyskania pełnego stanu zatrudnienia.
4. Do wynagrodzenia zasadniczego przysługuje: dodatek stażowy (wynoszący po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), dodatek za pracę w godzinach nocnych.
5. Ponadto występują nagrody okresowe, „13-sta” pensja, świadczenia socjalne oraz możliwość udziału w zespołach projektowych.
6. Stanowisko zaliczane jest do grupy stanowisk spoza korpusu służby cywilnej.
7. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Wydziału Powiadamiania Ratunkowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.
8. Kandydaci do zatrudnienia zostaną zobowiązani (w postaci odpowiedniej klauzuli w umowie o pracę) do odbycia specjalistycznego szkolenia dla operatorów numerów alarmowych. Ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia oraz egzaminu jest warunkiem obligatoryjnym spełnienia wymogów prawnych zatrudnienia na etacie operatora numeru alarmowego.
W momencie nie przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz zdania egzaminu - umowa o pracę zostanie rozwiązana.
9. Oferty kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatów w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone.
10. Dodatkowe informacje (w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia) można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20 77 478 lub 32 20 77 467.

Ogłoszenie archiwalne