Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Operator Numerów Alarmowych

OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU

4 0004 573 brutto / mies.
 • Oleska 123, Opole
  Opole, opolskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat, część etatu
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz
 • Szukamy wielu kandydatów
  wakaty: 7
 • Praca zmianowa:tak, 2 zmiany
 • Dni pracy:Praca w systemie zmianowym 12/24 h przez 365 dni w roku również w dni wolne, niedzielę i święta
 • Godziny pracy:8:00-20:00 /20:00-8:00
 • Możliwa praca w godzinach nocnych:tak
 • Tryb wypłaty:miesięczna
 • System wynagrodzeń:stała podstawa + trzynasta pensja + nadgodziny

OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU

Oleska 123

Opole

Twój zakres obowiązków

1. Przyjmowanie dyżuru poprzez:

• zapoznanie się z aktualną sytuacją,

• sprawdzenie wyposażenia i sprawności działania sprzętu stanowiska operatorskiego CPR,

• sprawdzenie i ciągłe monitorowanie skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej

i faksu.

2. Przestrzeganie na stanowisku pracy procedur obsługi zgłoszeń alarmowych oraz instrukcji i innych dokumentów wykorzystywanych w CPR, w szczególności zapisów określonych w Zasadach funkcjonowania Centrum.

3. Odbiór, rejestracja i przekazywanie do dyspozytorów odpowiednich służb, zgodnie

z kompetencją rzeczową i miejscową, zgłoszeń alarmowych w szczególności:

• kierowanych na numery alarmowe 112, 997 i 998, a docelowo 999,

• z systemów eCall,

• przy wykorzystaniu innych dostępnych w centrum środków komunikacji,

• od dyżurnych Policji,

• od dyżurnych Państwowej Straży Pożarnej,

• od dyspozytorów medycznych,

• z innych centrów powiadamiania ratunkowego,

• od podmiotów ratowniczych i służb zlokalizowanych poza centrum.

4. Zapewnienie obsługi zgłoszeń obcojęzycznych kierowanych na numer alarmowy.

5. Zapewnienie obsługi zgłoszeń alarmowych w przypadku awarii występujących

na stanowisku pracy operatora numeru alarmowego.

6. Współpraca z Wydziałem Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego MSWiA w zakresie zgłaszania i usuwania awarii stanowisk pracy operatorów numerów alarmowych.

7. Zapewnienie wymiany informacji pomiędzy wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego, dyspozytorami Państwowej Straży Pożarnej i ratownictwa medycznego oraz wymianę informacji pomiędzy centrami i dyspozytorami innych podmiotów oraz jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania systemu powiadamiania ratunkowego.

8. Informowanie na bieżąco przełożonych oraz dyżurnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o ważniejszych zdarzeniach w województwie.

9. Dokonywanie oceny pracy w oparciu o kartę samooceny.

10. Uczestniczenie w kursach doskonalących swojego stanowiska pracy.

11. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez przełożonego.

Nasze wymagania

Wymagania konieczne

• wykształcenie, co najmniej średnie,

• posługiwanie się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym,

• umiejętność posługiwania się sprzętem teleinformatycznym,

• komunikatywność,

• znajomość ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 268) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i sposobu funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych (Dz. U. z 2021 r. poz.832), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie szkoleń pracowników centrum powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.897) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zakresu informacji zamieszczanych w karcie oceny pracy, karcie oceny kompetencji i karcie samooceny oraz wzorów tych kart (Dz. U. z 2021 r. poz.899).

Wymagania dodatkowe:

• odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• CV i list motywacyjny z zadeklarowanym językiem obcym,

• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby zainteresowane pracą w CPR (po zakwalifikowaniu) zostaną skierowane na specjalistyczne szkolenie dla operatorów numerów alarmowych (poza osobami posiadającymi ważny certyfikat ONA). Ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia jest obligatoryjnym spełnieniem wymogów prawnych zatrudnienia na etacie operatora numerów alarmowych.

W trakcie naboru zostanie przeprowadzony test przez psychologa CPR oraz wiedzy z zakresu wskazanych aktów prawnych oraz znajomości języka obcego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzane będą m.in. scenki sytuacyjne z zakresu pracy operatora numerów alarmowych w języku obcym zadeklarowanym w dokumentach aplikacyjnych.

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 22 września 2022 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

To oferujemy

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 • Dodatek za wysługę lat

 • Nagrody jubileuszowe

 • Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej

 • Niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS

 • Integracyjne spotkania pracowników Urzędu i ich rodzin

 • Przedświąteczna pomoc finansowa

 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej i korzystania z nieoprocentowanych pożyczek

 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

 • Możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje zawodowe