Oferta pracy

Operator Numerów Alarmowych w Wydziale Powiadamiania Ratunkowego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 • Jagiellońska 25, Katowice
  Katowice, śląskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Jagiellońska 25

Katowice

Twój zakres obowiązków

 • Przyjmowanie informacji o zdarzeniach, klęskach żywiołowych, katastrofach i innych zagrożeniach zgłaszanych na numery alarmowe w celu niezwłocznego przekazania ich do dyspozytorów służb ratowniczych

 • Obsługa specjalistycznych urządzeń technicznych oraz systemów łączności stanowiących wyposażenie centrum powiadamiania ratunkowego w celu utrzymania w stałej gotowości systemu przekazywania danych

 • Wymiana informacji z pozostałymi centrami, stanowiskami służb ratowniczych, centrami zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia właściwego przebiegu działań ratowniczych i akcji oraz prowadzenia medycznych czynności ratunkowych

 • Prowadzenie baz danych i baz teleadresowych (w tym między innymi dotyczących podmiotów ratowniczych) w celu zapewnienia bieżącej aktualizacji zawartych w nich informacji

Nasze wymagania

 • wykształcenie: co najmniej średnie lub średnie branżowe

 • znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym

 • znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w stopniu umożliwiającym obsługę zgłoszeń alarmowych

 • znajomość ustaw: o systemie powiadamiania ratunkowego, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o ochronie przeciwpożarowej, o Policji, o zarządzaniu kryzysowym,

 • znajomość rozporządzeń MSWiA w sprawie organizacji i sposobu funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, w sprawie szkoleń pracowników centrum powiadamiania ratunkowego oraz w sprawie zakresu informacji zamieszczanych w karcie oceny pracy, karcie oceny kompetencji i karcie samooceny oraz wzorów tych kart

 • umiejętność obsługi komputera, w tym szybkiego pisania na klawiaturze

 • umiejętność skutecznej komunikacji i precyzyjnego przekazywania informacji

 • odporność na stres

 • umiejętność działania w sytuacjach trudnych i nieprzewidywalnych

 • umiejętność obsługi klienta (w tym klienta trudnego)

Mile widziane

 • znajomość innego (niż deklarowanego), dodatkowego języka obcego na poziomie komunikatywnym

 • doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo-gaśniczych lub medycznych działań ratunkowych

 • dyspozycyjność

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • ubezpieczenie na życie

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20%

 • dofinansowanie do zakupu okularów

 • nagrody okresowe

 • "trzynastka" - dodatkowe wynagrodzenie

Wymagane dokumenty

 • CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe doświadczenie zawodowe

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko operatora numerów alarmowych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz w ustawie o systemie powiadamiania ratunkowego

 • oświadczenie kandydata/kandydatki o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • oświadczenie kandydata/kandydatki o korzystaniu z pełni praw publicznych

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w siedzibie Urzędu

 • praca w systemie zmianowym 12/24h, w tym również w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta

 • stanowisko pracy wyposażone jest w 4 monitory ekranowe, komputer, telefon i nagłowny zestaw słuchawkowy

 • praca na komputerze – powyżej 4 godzin dziennie

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej

 • oświetlenie z przewagą sztucznego oraz dzienne

 • pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowe informacje

 • Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przy składaniu dokumentów aplikacyjnych na stanowisko operatora numerów alarmowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu: https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-dla-kandydatow-na-operatora-numerow-alarmowych/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-na-operatora-numerow-alarmowych.html

 • Planowany termin zatrudnienia: nabór ciągły – do uzyskania pełnego stanu zatrudnienia.

 • Do wynagrodzenia zasadniczego przysługuje: dodatek stażowy (wynoszący po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), dodatek za pracę w godzinach nocnych.

 • Ponadto występują nagrody okresowe, „13-sta” pensja, świadczenia socjalne, możliwość awansu zawodowego oraz udziału w zespołach projektowych.

 • Stanowisko zaliczane jest do grupy stanowisk spoza korpusu służby cywilnej.

 • Biuro Organizacyjno-Budżetowe dokonuje weryfikacji ofert kandydatów/kandydatek pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.

 • Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów/kandydatek do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom/kandydatkom przez pracowników Wydziału Powiadamiania Ratunkowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata/kandydatkę.

 • Pierwsza umowa o pracę jest zawierana na okres próbny 6 miesięcy.

 • Kandydaci/kandydatki do zatrudnienia zostaną zobowiązani (w postaci odpowiedniej klauzuli w umowie o pracę) do odbycia szkolenia dla operatorów numerów alarmowych.

 • Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu to kryteria obligatoryjne umożliwiające rozpoczęcie realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych.

 • W momencie nieprzedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminu - umowa o pracę zostanie rozwiązana.

 • Oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki (kandydatów/kandydatek) w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone.

 • Dodatkowe informacje (w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia) można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20 77 478 lub 32 20 77 467.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Miejsce wykonywania pracy: Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

ul. Jagiellońska 25, 40 - 032 Katowice

Przewiń do profilu firmy