Ta oferta pracy jest nieaktualna od 228 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Operator Samochodu Specjalistycznego - Konserwator Sieci Kanalizacyjnej

 • Kluczbork, opolskie pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 2 - 4 tys. zł brutto
 • 2018-10-10

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Wodociągi i Kanalizacja "HYDROKOM" Sp. z o.o.

  Wodociągi i Kanalizacja "HYDROKOM" Sp. z o.o. istnieje od 1993 r. zajmuje się produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków. Jest prężnym i rozwijającym się przedsiębiorstwem, stawiającym na nowe rozwiązania i technologie. 

  OPERATOR SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO - KONSERWATOR SIECI KANALIZACYJNEJ

  Miejsce pracy: Kluczbork
  Wynagrodzenie: 2 - 4 tys. zł

  Zakres wykonywanych obowiązków:

  • Czyszczenie sieci sanitarnej i deszczowej wg ustalonego harmonogramu,
  • Naprawa uszkodzonych studzienek, włazów, komór, osadników na poszczególnych sieciach kan,
  • Prowadzenie samochodu specjalnego; obsługa jego urządzeń w trakcie czyszczenia sieci,
  • Bieżąca inspekcja stanu sieci sanitarnej i deszczowej,
  • Naprawa w ramach remontów bieżących lub awarii uszkodzonych odcinków sieci i przykanalików do budynków mieszkalnych,
  • Przegląd, usuwanie awarii i czyszczenie przepompowni i tłoczni ścieków,
  • Przegląd, usuwanie awarii i czyszczenie przepompowni przydomowych,
  • Wywóz nieczystości samochodem specjalistycznym.

  Warunki pracy:

  • praca fizyczna (praca w terenie), praca zmianowa od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00 lub od 14:00 do 22:00,
  • wynagrodzenie do 4.000,00 zł brutto

  Wymagania: 

  • wykształcenie: minimum zawodowe,
  • prawo jazdy kategorii C, mile widziane uprawnienia do obsługi wozu specjalistycznego, 
  • dobry poziom umiejętności pracy w grupie, łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność w wykonywaniu zadań, dyspozycyjność,

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w formie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony,
  • Stabilną pracę w doświadczonym zespole,
  • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. życiorys (CV),
  2. kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia (prawo jazdy),
  4. kserokopie dokumentów poświadczających ewentualny staż pracy,
  5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Można dołączyć inne dokumenty wg uznania kandydata np. o kursach, szkoleniach itp.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informuje się, że

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o., z siedzibą w Kluczborku ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork nr tel. 77 418 14 71, adres e-mail; [email protected]

  Inspektor Ochrony Danych

  Od 25.05.2018 r. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Pan Andrzej Pawłowicz, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e‑mail: [email protected];; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

   

  III. Cele i podstawy przetwarzania

  realizacja obowiązków wynikających ze stosunku pracy, podstawa prawna przetwarzania - art. 221 Ustawy Kodeks pracy, Ustawa o ZFŚS, Kodeks Spółek Handlowych, art. 6 ust. 1 lic lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

   Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zaufanym podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Do podmiotów tych należą:

  • jednostki realizujące nadzór nad infrastrukturą informatyczną,
  • jednostka realizująca usługi ochrony mienia,
  • radca prawny,
  • medycyna pracy,
  • służba Bhp,

   Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

  Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Okres przechowywania danych

  - 50 lat po ustaniu stosunku pracy,

  - w przypadku monitoringu wizyjnego do 30 dni,

   

  VII. Pani/Pana prawa:

  Przysługuje Pani/Panu:

  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  c) prawo do usunięcia danych:

  Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli.

  d) ograniczenia przetwarzania danych:

  Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa  temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwo sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  e) prawo do przenoszenia danych:

  Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Państwa dotyczące, które nam dostarczono na podstawie umowy lub Państwa zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

  g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

  W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

   

  VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania

  Podanie przez Pani/Pana danych jest:

  - wymogiem ustawowym wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o ZFŚS,

  - jest dobrowolne – w przypadku wyrażenia zgody na niektóre czynności przetwarzania danych osobowych.

   

   

   

   

   

   

   

   

  ………………………………………

  (zapoznałem/am się, podpis, dnia)


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Wodociągów i Kanalizacji "HYDROKOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Kołłątaja 7 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Wodociągi i Kanalizację " HYDROKOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Kołłątaja 7 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu ukazania się ogłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu ukazania się ogłoszenia. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ukazania się ogłoszenia.
  Twoje dane osobowe przekażemy do ----- (podaj rodzaje dostawców usług lub nazwy konkretnych dostawców).
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected] lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail [email protected]

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.