Ta oferta pracy jest nieaktualna od 366 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Operator Urządzeń Przygotowania Danych

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 13.11.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Operator Urządzeń Przygotowania Danych

  w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

  Miejsce pracy: Wrocław
  Region: dolnośląskie

  Liczba stanowisk pracy: 22 etaty

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • pełnienie dyżurów w systemie zmianowym na stanowisku operatora urządzeń przygotowania danych- docelowo operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zgodnie z ustalonym grafikiem,
  • obsługa zgłoszeń alarmowych kierowanych do Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu,
  • współdziałanie z dyżurnymi jednostek organizacyjnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, dyspozytorami medycznymi oraz dyżurnymi centrów zarządzania kryzysowego, w zakresie obsługi zgłoszeń alarmowych,
  • uzupełnianie i aktualizowanie baz danych wspomagających stanowisko pracy.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  n i e z b ę d n e

  wykształcenie: co najmniej średnie

  doświadczenie zawodowe/staż pracy: -

  pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym,
  • znajomość ustawy z dnia 22 listopada 2013r o systemie powiadamiania ratunkowego,
  • znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego,
  • znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych,
  • umiejętność posługiwania się sprzętem teleinformatycznym,
  • komunikatywność,

  albo

  • posiadanie ważnego certyfikatu operatora numeru alarmowego.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego lub pisemne oświadczenie kandydata
   o znajomości języka obcego w stopniu komunikatywnym,
  • w przypadku posiadania, kopia ważnego certyfikatu operatora numeru alarmowego.
  Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać listownie w terminie do: 10.12.2017

  Ofert wysłanych drogą elektroniczną nie przyjmujemy.

  Po zdanym egzaminie będzie to praca na stanowisku operatora numerów alarmowych.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  Wydział Organizacji i Rozwoju

  pl. Powstańców Warszawy 1

  50-153 Wrocław

  lub składać w pok. 0200 z dopiskiem „BZ- operator”

  Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
                 
  Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzająca nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru.

  Administratorem danych jest Wojewoda Dolnośląski z siedzibą w: Wrocław 50-153, pl. Powstańców Warszawy 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoby składające oferty mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych określonych w treści ogłoszenia wynika z art. 221 § 1 oraz art. 221 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne.  Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zatrudnione na stanowisku operatora urządzeń przygotowania danych kierowane będą na szkolenie dla operatorów numerów alarmowych zakończone egzaminem. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu skutkować będzie zatrudnieniem na stanowisku operatora numerów alarmowych Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.