Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Opiekunka dziecięca w żłobku w Ursusie

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW M.ST. WARSZAWY

2 9703 070 brutto / mies.
 • ogłoszenie wygasło 25 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Szukamy wielu kandydatów
  wakaty: 15

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW M.ST. WARSZAWY

Astronautów 5

Włochy

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Wizualna ocena stanu zdrowia i stosowne postępowanie przy codziennym przyjmowaniu dzieci do żłobka.

 • Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

 • Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

 • Wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci, zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju.

 • Tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka i poszanowania Jego praw i godności.

 • Tworzenie i realizacja programu adaptacji.

 • Ubieranie, rozbieranie, wysadzanie, mycie dzieci i wychodzenie z Nimi na spacery.

 • Utrzymywanie w należytej czystości zabawek i innych pomocy oraz eliminowanie zabawek niebezpiecznych lub uszkodzonych.

 • Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w imprezach okolicznościowych.

 • Organizowanie wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu: werandowanie, spacer, zabawy w ogrodzie.

 • Zaspakajanie potrzeb dzieci, a w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i aprobaty, aktywności poznawczej oraz potrzeby kontaktu społecznego.

 • Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, usamodzielnianie dzieci.

 • Karmienie dzieci oraz uczenie samodzielności w trakcie spożywania posiłków.

 • Podczas leżakowania dzieci: zapewnienie pieczy nad wypoczywającymi dziećmi, przygotowywanie się do zajęć, zapewnienie pomocy dydaktycznych, dekorowanie pomieszczeń żłobka.

 • Utrzymywanie czystości i porządku w grupie obejmujące.

 • Udzielanie pierwszej pomocy przed lekarskiej w nagłych wypadkach.

 • Współudział w realizacji programu promującego zdrowie i prawidłowe odżywianie.

 • Ścisła współpraca z innymi opiekunami i psychologiem świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną.

 • Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Nasze wymagania

Wymagania kwalifikacyjne:

O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – ubiegać się może osoba:

1. posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje:

• pielęgniarki,

• położnej,

• opiekunki dziecięcej,

• nauczyciela wychowania przedszkolnego,

• nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

• pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,

• pedagoga społeczno-wychowawczego,

• pedagoga wczesnej edukacji,

• terapeuty pedagogicznego.

lub

2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:

• wczesne wspomaganie rozwoju,

• wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,

• edukacja prorozwojowa,

• pedagogika małego dziecka,

• psychologia dziecięca,

• psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,

• psychologia wychowawcza.

lub

3. odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

• wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

• średnie lub średnie branżowe oraz:

• co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

• przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

Od kandydatki na stanowisko opiekunki dziecięcej wymaga się ponadto:

1. pełnoletności;

2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3. aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;

4. niekaralności za przestępstwa umyślne;

5. niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym;

6. ukończenia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku.

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia:

Oferujemy pracę w jednostce organizacyjnej miasta stołecznego Warszawy (sektor publiczny) na atrakcyjnych warunkach:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pierwsza umowa na czas określony 1 roku,

• wolne weekendy i święta – praca tylko w dni powszednie,

• wynagrodzenie płatne terminowo do końca miesiąca,

• możliwość awansu i rozwoju zgodnie z przyjętą ścieżką awansu zawodowego,

• rozbudowany pakiet socjalnych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dopłata do wypoczynku, karty sportowe, zapomogi, nisko oprocentowane pożyczki),

• Możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka oraz nagroda jubileuszowa na każde 5 lat stażu pracy.

Oferujemy konkurencyjne względem sektora prywatnego wynagrodzenie, w skład którego wchodzi:

• płaca zasadnicza brutto miesięcznie od 2 970 zł do 3 070 zł. (w zależności od wykształcenia i kwalifikacji)

• dodatek za wieloletnią pracę (przysługuje po 5 latach pracy i wynosi 5% i wzrasta o 1% aż do osiągnięcia 20%)

• dodatek motywacyjny (około 10% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od obciążenia pracą oraz jej jakości w danym miesiącu, ocenianej przez kierownika żłobka).

Miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV za pomocą przycisku aplikuj lub poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy dostępnego na stronie www.zlobki.waw.pl w zakładce „PRACA”: „Oferty pracy w żłobkach oraz punktach dziennego opiekuna”.

Osoba do kontaktu: Pani Agnieszka Stefańska nr tel. 0-22 277-52-63